Home

Compartimentul Managementul Proiectelor

Compartimentul Managementul Proiectelor

Atribuţii specifice:

 • Coordonează proiectele finanţate din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile;
 • Se preocupă pentru îmbunătăţirea activităţii de cunoaştere a tuturor programelor de finanţare externă şi le face cunoscute la nivelul autorităţii locale cu normele legale şi datele limită de participare;
 • Identifică programele de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană;
 • Colaborează cu autorităţile de management şi organismele intermediare ce coordonează şi asigură asistenţă financiară din fonduri nerambursabile;
 • Colaborează cu firme de consultanţă în vederea întocmirii documentaţiilor necesare atragerii de fonduri;
 • Identifică, promovează şi solicită aprobare de servicii financiare privind creditele externe;
 • Analizează propunerile de programe şi întocmeşte proiecte de hotărâri şi rapoarte de specialitate, pe care le supune aprobării Consiliului Local, referitoare la elaborarea şi urmărirea proiectelor demarate cu fonduri externe;
 • Urmăreşte derularea acordurilor de împrumut şi a acordurilor de asistenţă financiară rambursabilă, din faza de lansare şi până la finalizarea proiectelor finanţate şi rambursarea în totalitate a creditelor contractate;
 • Urmăreşte stadiul avizării proiectelor cu aducerea imediată la cunoştinţă conducerii Primăriei;
 • Solicită Direcţiei Economice includerea în bugetul local a sumelor alocate cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile;
 • Coordonează managementul integrat de proiect în conformitate cu prevederile acordului de finanţare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maximă diligenţă şi eficienţă;
 • Organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie întruniri cu echipele Unităţilor de Implementare a proiectelor responsabile de realizarea proiectelor specifice, pentru analiza stadiului realizării obiectivelor din acordurile de finanţare şi luarea măsurilor, după caz;
 • Asigură monitorizarea proiectelor, întocmeşte rapoarte periodice şi anuale, pe care le transmite finanţatorului extern şi instituţiilor centrale implicate în evaluarea acestor rapoarte, conform prevederilor acordurilor de finanţare şi a legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Prezintă Primarului şi/sau Administratorului Public şi/sau Director Executiv Direcţia Investiţii, rapoarte privind unele constatări şi eventuale nereguli rezultate în urma derulării acordurilor de finanţare externă rambursabilă şi nerambursabilă;
 • Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 • Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial.
 • Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 • Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului procedural;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului.

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5