Home

Serviciul Resurse Umane si Managementul Carierei

Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei

Atribuțiile SERVICIULULUI RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CARIEREI sunt următoarele:

 1. Analizează şi organizează funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului Sector 6 în scopul obţinerii eficenţei maxime a activităţii acestuia;
 2. Răspunde de selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe niveluri de pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6;
 3. Asigură respectarea de către salariaţi a dispoziţiilor legale privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, desfăşurând activităţi de prevenire şi protecţie;
 4. Întocmeşte şi actualizează Statul de Funcţii, Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
 5. Stabileşte salariul de încadrare al personalului contractual conform prevederilor legale şi gestionează fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă şi rapoartelor de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici;
 6. Asigură aplicarea corectă a legii în vederea salarizării personalului nou angajat şi a celui existent în ceea ce priveşte modificările ulterioare apărute la prezenta legislaţie (indexări, modificări ale salariului de încadrare);
 7. Întocmeşte şi actualizează Regulamentul Intern al instituţiei;
 8. Gestionează cariera profesională a angajaţilor şi urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de promovare în funcţii/grade şi de definitivare;
 9. Gestionează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
 10. Elaborează Planul anual de perfecţionare a personalului contractual și a funcționarilor publici şi Planul de măsuri privind pregătirea profesională pe baza propunerilor şefilor de compartimente şi asigură aducerea  acestora la îndeplinire;
 11. Înregistreză şi gestionează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici, precum şi ale personalului contractual cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, conform legislaţiei în vigoare;
 12. Organizează concursurile de recrutare şi promovare pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale vacante şi temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, precum şi pentru ocuparea posturilor de conducere de la instituţiile şi serviciile publice locale, înfiinţate şi organizate de Consiliul Local Sector 6;
 13. Întocmeşte documentaţia în vederea ocupării posturilor prin alte modalităţi decât prin concurs: transfer, detaşare, delegare, exercitare temporară a unei funcţii publice de conducere, mutare temporară sau definitivă;
 14. Întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6;
 15. Întocmeşte formalităţile specifice angajarii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6, contracte individuale de muncă, depunere jurământ;
 16. Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, proiecte de dispoziţii de numire, promovare, salarizare, modificarea raporturilor de serviciu/muncă, de sancţionare, precum şi pe cele de încetare a raporturilor de serviciu/muncă;
 17. Întocmeşte formalităţile specifice încetării raporturilor de serviciu şi contractului de muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6;
 18. Completează Registrul electronic de evidenţă a angajaţilor şi îl transmite online la I.T.M.;
 19. Întocmeşte, eliberează şi vizează periodic legitimaţii de serviciu şi de control şi se asigură de predarea acestora la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;
 20. Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi întocmeşte documentaţia necesară;
 21. Ţine evidenţa foilor colective de prezenţă, concediile de odihnă şi celelalte tipuri de concedii (medicale, pentru evenimente deosebite, reprogramări, rechemări etc): programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor şi efectuarea acestora, a rechemărilor, a reprogramărilor etc.;
 22. Monitorizează aplicarea normelor de conduită şi acordarea de consultanţă funcţionarilor publici şi personalului contractual cu privire la respectarea normelor de conduită profesională;
 23. Întocmeşte şi gestionează adeverinţele solicitate de funcţionării aparatului de specialitate;
 24. Întocmeşte şi transmite la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici formatul standard al evidenţei funcţiilor publice şi funcţionarilor publici şi modificările intervenite în raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici;
 25. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 26. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 27. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 28. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 29. Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului procedural;
 30. Răspunde de rezolvarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care revin în competenţa serviciului;
 31. Întocmește situații statistice care sunt de competența serviciului;
 32. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic;
 33. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului.

 

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5