Home

22 de locuințe ANL pot fi închiriate de tineri. Cât costă pe lună, care sunt condițiile și actele necesare

Știri

22 de locuințe ANL pot fi închiriate de tineri. Cât costă pe lună, care sunt condițiile și actele necesare

2024-07-03

22 locuințe ANL, pentru tinerii de maxim 35 de ani, din Cartierul Brâncuși, sunt libere și pot fi închiriate. Este vorba despre 19 garsoniere și trei apartamente cu două camere.

Tinerii interesați de obținerea unei astfel de locuințe pot depune dosarele (cerere și actele necesare) fie online (la adresa de e-mail [email protected]), fie la Biroul Unic (relocat temporar pe Calea Plevnei nr. 234), fie prin poștă. 

Dosarele depuse până la 31 decembrie 2024 vor fi analizate de Comisia Socială în februarie 2025, pentru a întocmi lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții, dar și criteriile de ierarhizare a dosarelor și stabilire a ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor ANL, în Sectorul 6, au fost stabilite în urma HCL nr. 128/24.05.2024.

Care este chiria pentru o locuință ANL

Chiria pentru o locuință ANL se calculează în funcție de veniturile persoanei care primeşte repartiţia, localitatea în care se află locuința, costurile de administrare și întreținere a spațiului. 

Mivelul minim stabilit prin lege al chiriei în locuințele ANL, în București, este de 87 lei pentru o garsonieră și 121 lei pentru un apartament cu două camere.

Legea 152/1998 prevede că nivelul maxim al chiriei nu poate depăşi: 

 • 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului;
 • 20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului şi care nu depăşeşte cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, calculate conform legii; 
 • 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei. 
 • 10% din valoarea salariului net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, pentru situaţia în care titularul contractului de închiriere şi soţul/soţia acestuia declară că nu realizează venituri. 

Condițiile de atribuire

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major și să aibă până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

 • Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Bucureşti.

 • Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură.
 • Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti și nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.
 • De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

3. Titularul cererii de locuință trebuie să aibă locul de muncă pe raza Sectorului 6.

 • Pentru situațiile în care titularii cererii de locuință îți desfășoară activitatea la domiciliu sau în regim de telemuncă se face dovada adresei la care își desfășoară activitatea.

Atenție! Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

Criterii de acordare a unei locuințe

Fiecare dosar va primi un punctaj în parte, în funcție de următoarele criterii de ierarhizare:

1. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ...... 10 puncte

1.2. Tolerat în spaţiu ..................................................... 7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar –

a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ....... 5 puncte

b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ....... 7 puncte

c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv .................... ................9 puncte

d) mai mică de 8 mp ................................. ............................10 puncte

 

NOTĂ:

 • În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil.
 • În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă.
 • La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la lit. A pct. 2.

 

2. Starea civilă actuală

2.1. Starea civilă:

a) căsătorit ........................... 10 puncte

b) necăsătorit .......................... 8 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

a) Copii

- 1 copil ............................... 2 puncte

- 2 copii ............................... 3 puncte

- 3 copii ............................... 4 puncte

- 4 copii ............................... 5 puncte

 - > 4 copii ........................... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ........ 2 puncte

 

3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ............. 2 puncte

 

4. Vechimea cererii solicitantului

4.1. până la 1 an ...................... 1 punct

4.2. între 1 şi 2 ani .................. 3 puncte

4.3. între 2 şi 3 ani .................. 6 puncte

4.4. între 3 şi 4 ani .................. 9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ..... 4 puncte

 

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională .......... 5 puncte

5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ........... 8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă .......... 10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ......... 13 puncte

5.5. cu studii superioare .......... 15 puncte

 • NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

 

6. Situaţii locative sau sociale deosebite

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ......... 15 puncte

6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ......... 10 puncte

6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ........... 5 puncte

 

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ......... 15 puncte

7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu net pe economie ......... 10 puncte

 

NOTE:

 • Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.
 • În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă.
 • Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare.
 • În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

Ce acte trebuie să conțină dosarul

Pe lângă cererea pentru obținerea unei locuințe ANL, dosarul trebuie să conțină și următoarele acte:

1. Declarație notarială, dată la data depunerii cererii de către solicitant și membrii majori ai familiei acestuia, din care să rezulte că, solicitantul și familia sa (prin familie se înțelege solicitant, soț/soție și copiii care vor fi nominalizați, iar pentru solicitantul necăsătorit se va preciza starea civilă), până la data depunerii cererii, nu deține și nu a deținut o altă locuință în proprietate și/sau nu este beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul București. Tot în declarație, solicitantul va preciza unde și în ce calitate locuiește în fapt familia sa - original;

2. Certificatul de căsătorie al solicitantului sau, după caz, acte care atestă desfacerea căsătoriei (dacă este cazul);

3. Actul de identitate al solicitantului și soțului/soției (dacă este cazul);

3.1. Dovada domiciliilor avute până la data depunerii cererii - pentru solicitant şi, după caz, familia acestuia (soţia/soţul, copiii majori), pe baza adeverinţei eliberată de direcţia locală de evidenţă a persoanelor, la care solicitantul (și soțul/soția, copiii majori, dacă este cazul) este arondat cu domiciliul;

4. Certificatele de naştere ale copiilor sau actele de identitate (dacă este cazul);

5. Pentru copiii rezultaţi din concubinaj, recunoscuţi de tată, se va prezenta hotărâre judecătorească de încredinţare a minorilor (stabilire a domiciliului minorilor);

6. Dovada calităţii în care solicitantul (și soțul/soția, copiii, dacă este cazul) locuieşte la adresa de domiciliu. În acest sens va prezenta, după caz:

 • actul de proprietate sau contractul de închiriere, dacă locuiește în calitate de tolerat la părinți sau alte persoane; se va prezenta și schița locuinței cu suprafața locuibilă a acesteia;
 • contractul de închiriere (în care se va preciza numărul de camere închiriate și suprafața acestora) dacă locuiește în calitate de chiriaș la proprietar; în situația în care, în contractul de închiriere nu se precizează suprafața închiriată, se va prezenta și schița locuinței;

7. Solicitantul care are domiciliul în locuință naționalizată și a fost evacuat de la adresa de domiciliu, va prezenta hotărâre judecătorească de evacuare/notificare în vederea evacuării, precum și procesul-verbal de punere în aplicare a hotărârii/notificării;

8. Dacă solicitantul nu locuiește la adresa la care are domiciliul, va preciza acest lucru în declarația de la punctul 1 și va prezenta contractul locuinței unde locuiește în fapt, la care anexează schița acesteia și actele de identitate ale persoanelor care au domiciliul și locuiesc la respectiva adresă;

9. Solicitantul care are calitatea de tolerat în spațiu la adresa unde locuiește va prezenta actele de identitate ale persoanelor care locuiesc şi au domiciliul la aceeași adresă. Pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de naştere;

10. Solicitantul care are domiciliul şi/sau locuieşte în apartament la bloc va prezenta adeverinţă de la asociaţia de proprietari în care să se precizeze numele și prenumele persoanelor care locuiesc și pentru care se plătesc cote de întreţinere aferente apartamentului respectiv;

11. În cazul în care, solicitantul și, după caz, soţia/soţul, după data de 01.01.1990, au avut domiciliul în municipiul București și la alte adrese faţă de cea actuală, urmează să fie prezentate şi actele domiciliilor anterioare, respectiv:

 • actul de proprietate/contractul de închiriere și actele de identitate ale părinților, dacă a domiciliat la aceștia;
 • contractul de închiriere, dacă a locuit în calitate de chiriaș la proprietar;
 • dacă nu pot fi prezentate actele de proprietate sau contractele de închiriere ale locuințelor, se vor prezenta adeverințe de la direcțiile de taxe locale în circumscripția cărora se află respectivele locuințe, în care să se menționeze dacă solicitantul și după caz, soția/soțul, a figurat sau figurează în calitate de proprietar la adresele respective;

12. Dovada studiilor absolvite de solicitant

 • se va prezenta diploma eliberată, potrivit legii, pentru ultimul nivel de studii finalizat;
 • cei care nu au urmat o formă de învățământ, vor face mențiune în declarația notarială de la punctul 1;
 • pentru absolvenții de liceu, diploma de bacalaureat va fi însoțită, după caz, de atestatul privind pregătirea profesională obținută la absolvire;

13. Dacă este cazul:

13.1 Documente privitoare la starea de sănătate actuală, potrivit cărora se acordă dreptul la însoțitor sau o cameră în plus, pentru solicitant sau un alt membru al familiei (soț/soție, copii), dacă este cazul:

 • Certificat medical – formular A5 - (dacă este cazul) eliberat conform O.U.G. nr. 40/1999, pentru solicitant sau un alt membru al familiei (soţ/soţie, copii);
 • certificatul medical va fi însoțit de buletine de analiză care atestă că diagnosticul a fost pus în baza investigațiilor de specialitate sau de adeverință eliberată de medicul specialist care atestă că persoana, pentru care s-a prezentat certificatul medical, este în evidență cu respectiva afecțiune;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap/invaliditate pentru solicitant sau un alt membru al familiei (soţ/soţie, copii);

13.2 Tinerii proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani vor prezenta acte doveditoare în acest sens;

13.3 Tinerii care au adoptat sau adoptă copii vor prezenta acte care atestă acest lucru;

14. Dovada locului de muncă al solicitantului prin:

 • contract de muncă, acte adiționale la acesta și adeverință eliberată de angajator, din care să reiasă cu claritate, adresa completă a locului de muncă unde solicitantul își desfășoară activitatea;

15. Dovada veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, de membrii ai familiei solicitantului (soț/soție, copii), care nu au loc de muncă dar realizează venituri, altele decât cele salariale (dacă este cazul):

 • pentru şomerii: carnetul de luare în evidenţă la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sector 6 şi dovada veniturilor realizate de aceştia în lunile respective;
 • pentru pensionari: taloanele de pensie din ultimele 12 luni sau adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii Sector 6, cu pensia primită în ultimele 12 luni;
 • pentru persoanele încadrate în grad de handicap/în grad de invaliditate: taloanele de pensie/ indemnizație/stimulent din ultimele 12 luni sau adeverinţă eliberată de Casa Locală de Pensii Sector 6/ DGASPC Sector 6/APIS/DGASMB (după caz);
 • pentru minori se va face dovada primirii alocaţiei de stat pentru luna anterioară depunerii cererii.

În perioada de evaluare a dosarelor, Comisia Socială poate solicita și alte documente relevante din categoria celor de mai sus, cu menționarea termenului limită până la care se permite completarea dosarelor, cu clarificările solicitate.