Home

Integritatea instituțională

Integritatea instituțională

Compartimentul Integritate a fost înființat prin H.C.L. S6 nr. 191/17.08.2022 și funcționează în subordinea Serviciului Corp Control, Activități Speciale și Integritate, având următoarele atribuții principale:

 • Iniţiază și asigură coordonarea tuturor demersurilor ce au drept scop promovarea eticii, integrităţii, a bunei guvernări și a prevenirii corupţiei/ incidentelor de integritate la nivelul Primăriei Sectorului 6 și al instituțiilor/serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Promovează și asigură implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Primăriei Sectorului 6 și al structurilor din subordinea/ sub autoritatea acesteia;
 • Monitorizează și evaluează modul de implementare a măsurilor prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie și în planurile de acţiuni proprii ale Primăriei Sectorului 6 și ale instituțiilor/serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 şi propune măsuri concrete pentru eficientizarea acestora;
 • Evaluează modul de implementare a măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție la nivelul fiecărei structuri din cadrul Primăriei Sectorului 6 și întocmește rapoartele specifice și raportează progresele înregistrate în implementarea măsurilor;
 • Asigură coordonarea/punerea în aplicare a prevederilor metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităţilor la corupţie în rândul personalului Primăriei Sectorului 6 și al instituțiilor/serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6;

Mai multe informații legate de activitatea Compartimentului Integritate pot fi consultate aici

CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ

Sectorul 6 al Municipiului București a obținut în luna aprilie 2023 certificarea sistemului de management anti-mită ISO 37001:2016 Sistem de management anti-mită.

Ce este ISO 37001 Sisteme de Management Anti-Mită ?

Acest standard internațional reflectă bunele practici internaţionale anti-mită și este conceput să ajute o organizaţie să prevină, să detecteze şi să combată mita şi să se conformeze legilor anti-corupție şi angajamentelor voluntare aplicabile activităţilor acesteia.

Implementarea ISO 37001:2016 Sistem de management anti-mită a fost obținută în cadrul proiectulului „Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În cadrul proceselor de precertificare și certificare, la nivelul instituției noastre au fost realizate următoarele:

 1. A fost evaluat contextul instituțional specific al Sectorului 6 – cultura organizațională, percepțiile despre fenomenul corupției, nevoile de instruire etc), rezultatul fiind Analiza contextului instituțional și a stadiului actual de implementare a măsurilor de prevenire a corupției
 2. Au fost elaborate/ actualizate (după caz) și aprobate procedurile de lucru necesare la nivel instituțional și alte documente relevante:
 • Procedura de sistem privind identificarea și managementul riscurilor și vulnerabilităților de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 (PS-05)
 • Procedura de sistem privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 (PS-06)
 • Procedura de sistem privind prevenirea conflictelor de interese la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 (PS-07)
 • Procedura de sistem privind avertizarea în interes public (PS-13)
 • Codul de etică și conduită profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București
 • Procedura operațională privind consilierea etică a funcționarilor publici și personalului contractual din Primăria Sectorului 6 (PS-11)
 • Manualul de proceduri pentru implementarea sistemului de management anti-mită al Sectorului 6 conform SR ISO 37001:2027 sisteme de management anti-mită
 • Suportul de curs „Sistemul de management anti-mită ISO 37001:2016”
 • Instrucțiune de lucru privind clauzele anticorupție în contracte
 • Plan de comunicare internă și externă anticorupție.
 1. A fost asigurată evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție la nivelul tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, fiind elaborate și aprobate registre de riscuri la nivelul fiecărei structuri, cât și registrul general la nivelul aparatului de specialitate al primarului.
 2. A fost informat și instruit personalul-cheie implicat în implementarea standardului ISO 37001 la nivelul S6.
 3. A fost realizat un audit de pre-certificare, realizat de către un organism independent.
 4. A fost realizat auditul de certificare, finalizat în data de 3 aprilie 2023 cu acordarea certificării ISO 37001 de către organismul de certificare CERTIND SA.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (persoanele care fac raportări privind încălcări ale legii), Primăria Sectorului 6 a operaționalizat canale interne de raportare, la care are acces doar personalul Serviciului Corp Control, Activități Speciale și Integritate.

Astfel, raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare:

 • Prin e-mail, la adresa: [email protected];
 • Telefonic, la numărul 0376 204 469;
 • Prin corespondență poștală, în atenția Cristina Buruiană, Serviciul Corp Control, Activități Speciale și Integritate, cu condiția obligatorie ca plicul să fie sigilat și marcat confidențial, cu mențiunea ”Raportare conform prevederilor Legii nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public”;
 • Personal, prin prezența la sediul Primăriei Sectorului 6 (cu programare prealabilă efectuată la telefon sau e-mail).

Modelul de raportare poate fi descărcat de AICI.

* Raportările efectuate telefonic sau verbal vor fi consemnate prin proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

* În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport de hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la  adresa de e-mail. 

 • Orice persoană care este încadrată într-unul din compartimentele de specialitate ale Primăriei Sectorului 6;
 • Foști angajați ai instituției;
 • Aleși locali din cadrul Consiliului Local al Primăriei Sectorului 6.

Încălcări ale legii, conform art.3 pct.1 din Legea nr.361/2022, reprezintă fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi:

 • achizițiile publice;
 • serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
 • siguranța și conformitatea produselor;
 • siguranța transportului;
 • protecția mediului;
 • protecția radiologică și siguranța nucleară;
 • siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
 • sănătatea publică;
 • protecția consumatorilor;
 • protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.361/2022, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art.325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene;
 • încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele:

 • Numele și prenumele;
 • Datele de contact ale avertizorului în interes public;
 • Contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
 • Persoana vizată, dacă este cunoscută;
 • Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul entității publice sau private;
 • Probele în susținerea raportării;
 • Data și semnătura.

Datele cu caracter personal cuprinse în raportare vor fi prelucrate numai în scopul pentru care au fost furnizate, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Raportarea informațiilor privind încălcări ale legii, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

Un avertizor în interes public poate realiza raportarea nominal sau anonim. Din punct de vedere procedural, principalele diferențe între cele 2 modalități de raportare sunt:

 • Raportarea anonimă nu poate fi îmbunătățită prin oferirea ulterioară de indicii temeinice, în timp ce raportarea care cuprinde datele de identificare ale avertizorului poate fi îmbunătățită prin comunicare ulterioară între persoana desemnată și avertizorul în interes public;
 • Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022;
 • Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

Clasarea raportării se realizează în următoarele situații:

a) nu conține contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Primăriei Sectorului 6 precum și, după caz, probele în susținerea raportării și data, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

c) în cazul în care o persoană primește o informare despre acțiunile subsecvente întreprinse și transmite o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită.

În situația prevăzută la litera a) soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

În situația în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

În formularul de mai jos, puteţi semnala posibile nereguli privind etica, integritatea şi abuzurile profesionale de care aţi luat cunoştinţă şi care privesc angajaţii Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. Pentru situaţiile care nu intră în sfera de competenţă a Serviciului Corp Control, Activități Speciale și Integritate, vă rugăm să transmiteți sesizarea pe Portalul de Servicii Digitale: AICI