Home

Cadrul Legislativ

Cadrul Legislativ

Cadrul legislativ aplicabil atribuțiilor funcționarului responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public modificată şi completată;
 • Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată;
 • Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţii publice, modificată şi completată;
 • Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia referitoare la furnizarea informațiilor de interes public;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. Sector 6 nr. 250/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Subdiviziunii AdministrativTeritoriale Sector 6 al municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;
 • H.G. nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • H.C.L. Sector 6 nr.191/17.08.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 210/1999 Legea concediului paternal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronica, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare;
 • Ordinul Ministerul Finanțelor nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1.348/784/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011;
 • H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanță de urgență 59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor;
 • O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificărle și completările ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
 • H.C.L. Sector 6 nr. 155/2021 pentru desemnarea aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6 al municipiului București și serviciilor publice de interes local cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București, în calitate de organizație-gazdă, pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei activități.
 • H.G. nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii
 • Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 233/2022 pentru aprobarea conţinutului şi instrucţiunilor de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici;
 • O.U.G nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective

Cum se aplică acest cadru legislativ

Constituția României, republicată, conferă, potrivit art. 31, dreptul oricărei persoane de a avea acces la orice informaţie de interes public.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, definește informaţia de interes public ca fiind «orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei».

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, stabilește  modalitățile prin care o persoană se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în situația în care consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public i-a fost încălcat și/sau dreptul de a face plângere la secţia de contencios administrativ, după cum urmează:

«Art. 32

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Art. 33

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

Art. 34

(1)Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

(2)În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.

Art. 35

(1)Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

(2)Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:

a)primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;

b)efectuează cercetarea administrativă;

c)stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;

d)în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. În cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;

e)redactează şi trimite răspunsul solicitantului.

Art. 36

(1)În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.

(2)Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.»