Home

Direcția Administrație Publică și Resurse Umane

Direcția Administrație Publică și Resurse Umane

Obiectivele principale ale direcției constau în gestionarea curentă a resurselor umane, a funcționarilor publici și a personalului contractual, verificarea legalității actelor administrative contrasemnate de către secretarul general al Sectorului 6, organizarea și desfășurarea proceselor electorale, în condiții optime, sub coordonarea secretarul general al Sectorului 6 și pregătirea ședințelor Consiliului Local al Sectorului 6.

Are în subordine:

 • Serviciul managementul resurselor umane,
 • Serviciul administrație publică, monitorizarea procedurilor administrative și activități electorale.

Selecţionează şi recrutează necesarul de personal pe niveluri de pregătire, pe funcţii şi specialităţi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6. Întocmeşte şi actualizează Statul de Funcţii, Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Principalele responsabilități:

 • Asigură aplicarea corectă a legii în vederea salarizării personalului nou angajat şi a celui existent în ceea ce priveşte modificările ulterioare apărute la prezenta legislaţie (indexări, modificări ale salariului de încadrare),gestionează cariera profesională a angajaţilor şi urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de promovare în funcţii/grade şi de definitivare.
 • Organizează concursurile de recrutare şi promovare pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale vacante şi temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, precum şi pentru ocuparea posturilor de conducere de la instituţiile şi serviciile publice locale, înfiinţate şi organizate de Consiliul Local Sector 6;
 • Asigură asistenţă şi consiliere în vederea întocmirii fişelor de post aferente funcțiilor publice și a funcțiilor de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 și ale conducătorilor instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Întocmeşte documentaţia în vederea ocupării posturilor prin alte modalităţi decât prin concurs: transfer, detaşare, delegare, exercitare temporară a unei funcţii publice de conducere, mutare temporară sau definitive și formalităţile specifice încetării raporturilor de serviciu şi contractului de muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6.
 • Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, proiecte de dispoziţii de numire, promovare, salarizare, modificarea raporturilor de serviciu/muncă, de sancţionare, precum şi pe cele de încetare a raporturilor de serviciu/muncă.
 • Transmite la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici formatul standard al evidenţei funcţiilor publice şi funcţionarilor publici şi modificările intervenite în raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici; 
 • Gestionează şi înregistrează declaraţiile de interese ale persoanelor cu funcții de demnitate publică, consilierilor locali ai Sectorului 6, funcţionarilor publici și ale persoanelor cu funcţii de conducere de natură contractuală din cadrul instituţiei pe platforma E-DAI;
 • Ține evidenţa vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar structurii economice dispozițiile Primarului Sectorului 6 de modificare a gradației, conform tranșelor de vechime în muncă şi a altor sporuri acordate la salariul de bază, potrivit legii;
 • Ține evidenţa foilor colective de prezenţă, concediile de odihnă şi a celorlalte tipuri de concedii (medicale, pentru evenimente deosebite, reprogramări, rechemări, etc.

Serviciul administrație publică, monitorizarea procedurilor administrative și activități electorale are ca principale responsabilități următoarele:

 • Verifică actele administrative care urmează să fie contrasemnate de către Secretarul general al Sectorului 6, a dispozițiilor Primarului Sectorului 6, a Certificatelor de urbanism, Avizelor de amplasare și Autorizațiilor de construire;
 • Comunică, în termenul legal, dispozițiile Primarului Sectorului 6 către Instituția Prefectului Municipiului București;
 • Gestionează activitatea privind consultarea publicului în cadrul proceselor de elaborare a dispozițiilor cu caracter normativ;
 • Asigură publicarea în Monitorul Oficial Local a dispozițiilor cu caracter normativ;
 • Asigură organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale și a referendumurilor, întocmește și tipărește listele electorale, întocmește fișele tehnice cu privire la modificările efectuate la delimitarea secțiilor de votare din Sectorul 6;
 • Elaborează rapoarte şi comunică informaţii din domeniul electoral tuturor instituţiilor implicate în procesele electorale pentru desfăşurarea în bune condiţii a oricăror tipuri de scrutine electorale;
 • Asigură şi stabileşte locaţiile secţiilor de votare de pe raza Sectorului 6 şi sediul biroului electoral de sector și asigură realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare (urne, cabine, feţe de masă, perdele, drapele, etc).

În cadrul Serviciului Administrație publică, monitorizarea procedurilor administrative și activități electorale, funcționează Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local. Acesta

 • asigură pregătirea și desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 6,
 • redactează ordinea de zi a ședințelor,
 • asigură publicarea proiectelor de hotărâre pe pagina de internet a instituției,
 • redactează hotărârile conform amendamentelor aduse de consilierii locali,
 • afișează pe pagina de internet a instituției procesele verbale ale ședințelor, hotărârile adoptate, precum și modificările intervenite.
 • de asemenea, gestionează activitatea de consultare a publicului în cadrul proceselor de elaborare a hotărârilor cu caracter normativ,
 • arhivează procesele verbale ale ședințelor și hotărârile adoptate și multe altele.

Primăria Sectorului 6, Calea Plevnei nr 147-149

Telefon centrală: 0376 204 319

Email: [email protected]

Aveți acasă deșeuri din categoria celor periculoase? Din septembrie 2023, le colectăm gratuit, în pubela ROȘIE!

Începând cu 23 septembrie 2023, puteți aduce deșeurile periculoase de uz casnic la 5 centre de colectare cu aport voluntar din Sectorul 6:

 • Str. Poarta Sărutului intersecție cu Valea Ialomiței (ANL1);
 • Str. Pasărea în Văzduh intersecție cu Pupăza cu Moț (ANL2);
 • Bd. 1 Mai nr. 49 (lângă Auchan);
 • Bd. Timișoara nr. 35;
 • Str. Liniei intersecție cu str. Timonierului

Containerele roșii, destinate acestui tip de deșeuri vor rămâne permanent în aceste puncte de colectare.

Ce intră în categoria deșeurilor periculoase

În categoria deșeurilor periculoase de uz casnic intră o gamă variată de produse pe care le avem cu toții în gospodărie:

 • Vopsea pe bază de ulei sau latex;
 • Spray-uri de vopsea;
 • Diluant de vopsea, lacuri;
 • Substanțe pentru etanșare;
 • Spray-uri de gândaci, insecte și rozătoare;
 • Îngrășăminte, pesticide, erbicide;
 • Spray-uri cu aerosoli;
 • Produse de curățenie;
 • Lac de unghii și acetonă;
 • Combustibili;
 • Azbest;
 • Lichid de frână;
 • Ulei auto;
 • Toner de imprimantă;
 • Baterii;
 • Solvenți, lipici;
 • Ciment;
 • Becurile fluorescente;
 • Seringi;
 • Medicamente,

De ce sunt periculoase aceste deșeuri?

Fiindcă pot fi explozive, cancerigene și/sau ecotoxice. Să luăm ca exemplu bateriile, de care ne folosim zi de zi. Devenite deșeuri, sunt extrem de nocive. Acestea conțin metale grele toxice, precum: mercur, cadmiu, nichel și plumb. După utilizare, bateriile continuă să genereze substanțe toxice și pot polua mediul pentru 50 de ani.  O baterie cu diametrul de 2 centimetri poate contamina un metru pătrat de sol! Mercurul este cea mai periculoasă substanță din baterii, elimină compuși cancerigeni în contact cu apa; Plumbul afectează sistemul nervos și organele excretoare și reproducătoare, iar nichelul poate cauza probleme de piele și afectează căile respiratorii;  Cadmiul este cancerigen și produce leziuni grave; Litiul, prezent în unele baterii, poate afecta grav sistemul nervos, rinichii, căile respiratorii și inima.

Gestionarea ineficientă a deșeurilor periculoase poate avea efecte negative grave: îmbolnăviri în lanț, contaminarea resurselor planetei sau catastrofe ecologice. Altfel spus: mult mai multe probleme de mediu pentru copiii și nepoții noștri! Iar unele puteau fi prevenite de noi, părinții și bunicii lor!

Contribuie ACUM la un mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare!

 

Ne bucurăm că în comunitatea noastră avem persoane care iubesc animalele și își doresc să le ofere o viață mai bună. Dar...
Pâinea sau resturile alimentare aruncate pe spațiile verzi și pe trotuare nu ajung la păsările sau animalele comunitare, cum s-ar putea crede. În schimb, aceste resturi atrag și îngrașă șobolanii, care se înmulțesc rapid și pot deveni un adevărat pericol pentru sănătatea noastră. 

ȘTIAI CĂ

-    Păsările din zona noastră nu sunt dependente de alimentația umană. Ele au dezvoltat abilități pentru a-și asigura hrana, iar o dietă bazată pe pâine albă, covrigi sau pufuleți poate fi dăunătoare pentru sănătatea păsărilor. Acestea pot dezvolta o boală numită „aripa de înger”, afecțiune care se manifestă printr-o poziție nefirească a aripilor.
-    Dar nu doar șobolanii sunt atrași de resturile de mâncare aruncate pe jos. Pisicile comunitare sunt și ele tentate să se hrănească, iar aceasta nu este o soluție benefică nici pentru sănătatea lor.