Home

Dreptul la proprietate

Dreptul la proprietate

Conform Legii nr. 123/2023, pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, deținătorii şi moştenitorii terenurilor din zonele necooperativizate pot depune cerere la primărie pentru emiterea titlului de proprietate pentru terenurile cu destinaţie agicolă extravilan sau intravilan, fără a avea construcţii, cu îndeplinirea condiţiilor specificate în art. 27:

a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Astfel, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii nr. 123/2023, deţinătorii sau moştenitorii terenurilor pot depune cerere personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităţilor în a cărei rază teritorială se află terenul.

Termenul-limită de depunere a cererilor este 18 noiembrie 2023.

Subcomisia Sectorului 6 al Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor vă pune la dispoziție link-ul prin care puteți accesa informații, privind suprafața constituită sau reconstituită și suprafața rămasă în rezerva municipalității: 

http://www.anrp.gov.ro/%C3%AEndrum%C4%83ri-fond-funciar/1273-inventariere-la-nivelul-municipiului-bucure%C5%9Fti.html