Home

Locuințe de stat

LOCUINȚE DE STAT

În Sectorul 6, sunt circa 400 de locuințe de stat, oferite spre închiriere categoriilor vulnerabile. Unele sunt locuințe ANL, destinate tinerilor până în 35 de ani, care pot fi vândute după un timp către beneficiari, altele sunt strict locuințe sociale.

Ne adresăm, astfel, persoanelor cu venituri mici, celor care nu își permit să plătească o chirie la prețul pieței, celor care au locuit în case retrocedate, tinerilor aflați la început de drum, celor ieșiți din centre de plasament, familiilor monoparentale cu mulți copii etc.

 • Dacă doriți să primiți o locuință de stat, trebuie să vă adresați mai întâi Compartimentului Spațiu Locativ din cadrul Direcției Generale Servicii Publice Locale (Splaiul Independenței, nr. 200). De aici primiți toate informațiile legate de actele necesare și condițiile de atribuire. Dosarele se depun apoi fie online, fie la Biroul Unic din Calea Plevnei nr. 147-149, fie prin poștă. 

De atribuirea acestor locuințe se ocupă o comisie socială. În funcție de ordinea de prioritate a solicitanților, ținând cont de numărul, de structura (numărul de camere) și de categoria locuințelor disponibile, comisia repartizează către beneficiari aceste apartamente.  

 • După repartizare, Administrația Comercială Sector 6 preia ștacheta și le administrează, încheie și înnoiește contractele de închiriere, perfectează procedura de vânzare-cumpărare, acolo unde e cazul. De asemenea, Administrația Comercială afișează listele cu cotele lunare de întreținere, ține legătura cu furnizorii de utilități, convoacă și moderează adunările generale ale proprietarilor etc.

Ce locuințe de stat sunt în Sectorul 6

 • Locuințe ANL

Fac parte din domeniul privat al statului și sunt destinate tinerilor până în 35 de ani. Închirierile se fac pe 5 ani, cu posibilitate de prelungire pe termen nedefinit, dacă se respectă anumite criterii sociale. După minimum un an de chirie neîntreruptă, chiriașii ANL au posibilitatea de a cumpăra apartamentele în care locuiesc.

În prezent, avem un complex de locuințe în cartierul Constantin Brâncuși, ce cuprinde 1.679 de garsoniere și apartamente. Dintre acestea, 1.435 au fost deja cumpărate, 225 sunt închiriate, iar 18 sunt nerepartizate.

 • Locuințe sociale

Fac parte din domeniul public al statului și nu pot fi înstrăinate. Se pot închiria pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de înnoire a contractului, dacă rămân valabile criteriile sociale.

În Dealul Țugulea avem 136 de locuințe sociale, toate închiriate în prezent.

Alte 246 de apartamente și garsoniere urmează să fie date în folosință. Sunt locuințe sociale în cele trei blocuri construite pe Str. Alexandru Ivasiuc.

Locuințele pe care Primăria le oferă spre închiriere se adresează persoanelor vulnerabile, celor care au o nevoie socială, precum și tinerilor aflați la început de drum.

Dosarele se pot depune oricând, solicitanții intrând pe o listă de așteptare. De îndată ce se eliberează o locuință, va fi atribuită primei persoane de pe lista de așteptare.

Condiții de atribuire

Iată ce condiții trebuie să îndeplinească solicitanții, în funcție de tipul de locuință socială pentru care aplică!

Locuințe ANL

Criteriile de atribuire a unei locuințe ANL sunt stabilite de legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

 • Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste;
 • SĂ AIBĂ VENIT, indiferent de cuantumul acestuia;
 • Titularul cererii de locuință trebuie să aibă locul de muncă pe raza Sectorului 6;
 • Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, aceste restricţii având în vedere raza municipiului Bucureşti. Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari.

Locuințe sociale

Pentru a închiria o locuință socială, trebuie să vă încadrați în următoarele situații, potrivit legii 114/1996:

 • Aveți domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6;
 • Aveți un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, SUB nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic, emis anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Chiria va fi de maximum 10% din venitul realizat;
 • Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990. Excepție fac situațiile în care dreptul de proprietate a fost pierdut ca urmare a retrocedării imobilului, partajului succesoral sau din cauza divorțului;
 • Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru construcția unei locuințe;
 • Solicitanții și/sau membrii familiei nu dețin, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat.
 • Mai pot beneficia de o locuință socială persoanele care au fost evacuate sau sunt în curs de evacuare din locuințele retrocedate foștilor proprietari. 

Locuințe din fondul locativ de stat

Acest gen de locuințe sunt, în general, rămase în fondul locativ al statului, din perioada comunistă. Sunt puține, câteva apartamente/garsoniere în blocuri de locuințe dispersate pe raza Sectorului 6.

Se acordă respectând aceleași criterii ca pentru locuințele sociale (de vârstă, vulnerabilități), reglementate prin hotărâri de Consiliu Local, cu respectarea cadrului legal. Doar venitul solicitantului trebuie SĂ DEPĂȘEASCĂ nivelul salariului mediu net lunar pe economie.

Trebuie menționat că aceste locuințe sunt administrate de Primăria Municipiului București, prin Administrarea Fondului Imobiliar (AFI). Primăria Sectorului 6 se ocupă doar de repartizarea lor, atunci când este cazul, după care le predă către AFI București.

Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele care urmează a fi construite pentru tineri și supuse închirierii.

 

Dosarele se actualizează anual

ATENȚIE! Dosarele se actualizează anual, până la data de 30 septembrie, la Compartimentul Spatiu Locativ situat în sediul din Splaiul Independenței nr.200. Nu e nevoie să aduci din nou toate documentele, ci doar 2-3 adeverințe (de venit, de la asociația de proprietari) și o declarație pe propria răspundere că nu s-a schimbat nimic în statutul tău social. Declarația pe proprie răspundere se dă în fața funcționarului public din cadrul Compartimentului Spatiu Locativ.

Pe baza actualizării dosarelor, noua listă a solicitanților se votează până în luna noiembrie și va fi valabilă pentru repartizările din anul următor.

Actualizarea dosarelor îți permite să fii pe lista cu ordinea de prioritate din anul viitor și să beneficiezi de o locuință, în cazul în care apar locuri disponibile. Dacă nu îți actualizezi dosarul într-un an, nu vei fi pe această listă în anul următor. Iar dacă nu îți actualizezi dosarul 5 ani consecutiv, acesta se clasează.

Ordinea pe lista de așteptare se poate modifica de la an la an, în funcție de punctajul obținut de fiecare solicitant. În plus, și criteriile de departajare se pot modifica anual prin hotărâre de Consiliu Local. Astfel, anual, poți să urci sau să cobori pe lista de așteptare.

Vezi AICI lista cu ordinea de prioritate pentru anul 2023, aprobată prin HCL nr. 135 din 29.06.2023!

Condițiile de acordare nu sunt subiective, ci se fac pe baza unui punctaj obținut în urma mai multor criterii, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 6. Iată care sunt acestea, în funcție de tipul de locuință!

Criterii de departajare pentru locuințele ANL

Se iau în calcul venitul net lunar pe membru de familie, numărul de copii, numărul membrilor familiei, starea sănătății acestora, vârsta, studiile absolvite, condițiile de locuit sau vechimea cererii.

De asemenea, prioritate au tinerii proveniți din centre de plasament, persoanele cu dizabilități și persoanele evacuate din imobile retrocedate.

Fiecare dosar va primi un punctaj în parte, în funcție de următoarele criterii de ierarhizare:

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat …… 10 puncte

1.2. Tolerat în spaţiu …………………………. 7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): – mp/locatar –

a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ……. 5 puncte

b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ……. 7 puncte

c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ……………….. 9 puncte

d) mai mică de 8 mp …………………………… 10 puncte

NOTĂ: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă.

2.1. Starea civilă:

a) căsătorit ……………………… 10 puncte

b) necăsătorit …………………….. 8 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

a) Copii – 1 copil …………………………. 2 puncte

              – 2 copii …………………………. 3 puncte

              – 3 copii …………………………. 4 puncte

              – 4 copii …………………………. 5 puncte – > 4 copii ……….. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora …….. 2 puncte

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus …………. 2 puncte

4.1. până la 1 an …………………. 1 punct

4.2. între 1 şi 2 ani ……………… 3 puncte

4.3. între 2 şi 3 ani ……………… 6 puncte

4.4. între 3 şi 4 ani ……………… 9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ….. 4 puncte

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ………. 5 puncte

5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ……….. 8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ………. 10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ……… 13 puncte

5.5. cu studii superioare ………. 15 puncte

NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ……… 15 puncte

6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ……… 10 puncte

6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ……….. 5 puncte

7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ……… 15 puncte

7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu net pe economie ……… 10 puncte

 

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai celor care îndeplinesc condițiile legate de vârstă, proprietate și desfășurarea activității.

 

Criterii de departajare pentru locuințele sociale

 

a) La adresa unde locuiește nu este asigurată norma locativă: 2 puncte/persoană

Norma locativă este asigurată când:

                        - 1 persoană ocupă 1 cameră;

                        - 2 persoane ocupă 2 camere;

                        - 3 sau 4 persoane ocupă 3 camere;

                        - 5 sau 6 persoane ocupă 4 camere;

                        - 7 sau 8 persoane ocupă 5 camere.

*Notă: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al familiei solicitantului și persoane aflate în întreținere care nu au asigurată norma locativă. Pentru copiii și părinții solicitanților, precum și pentru persoanele aflate în întreținere se acordă punctaj doar dacă aceștia sunt incluși în rândul celor pentru care titularul de cerere solicită locuința.

În cazul celor toleraţi în spaţiu, suprafaţa locativă a imobilului se  împarte la numărul total al locatarilor care au domiciliul și/sau locuiesc în aceeași unitate locativă. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută  conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă.

La stabilirea numărului de membri ai  familiei solicitantului de locuinţă se vor avea în vedere solicitantul și celelalte persoane incluse în cererea sa de locuință.

 

            b) Calitatea în care solicitantul locuieşte la adresă:

- chiriaş la particular, în locuinţă de serviciu, în cămin: 3 puncte

- tolerat la părinţi/copii/alte persoane: 1 punct

 

c) Persoane care figurează cu domiciliul într-o locuinţă unde au pierdut drepturile locative ca urmare a divorţului sau de unde au fost evacuați în virtutea unor prevederi contractuale legale (înstrăinarea locuinței unde au domiciliat în calitate de toleraţi sau chiriaşi şi alte situaţii similare)

Punctaj: 5 puncte

 

d) Data la care solicitantul şi-a stabilit domiciliul în Bucureşti:

- de la 1 la 3 ani: 1  punct

- de la 3 la 10 ani: 3 puncte

- peste 10 ani: 5  puncte

- pentru 1 copil: 2 puncte

- pentru 2 copii: 4 puncte

- pentru 3 copii: 6 puncte

Câte (un) punct pentru fiecare copil, care depășește numărul de 3 copii aflați în întreținere. Astfel, pentru 4 copii se vor primi 7 puncte, pentru 5 copii se vor primi 8 puncte, etc.      

*Notă: Sunt incluși copii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere (nu au dobândit capacitate deplină de exercițiu), precum și cei de până la 26 de ani care urmează o formă de învățământ cursuri de zi și care nu realizează venituri.

Boala de care suferă solicitantul, soţul/soţia, copiii, persoanele aflate în întreținere, precum şi părinţii cu care gospodăresc, numai dacă aceştia din urmă fac parte dintre membrii familiei pentru care se solicită locuinţă:

- invaliditate gr.I (handicap grav): 7 puncte

- invaliditate gr.II (handicap accentuat): 4 puncte

- invaliditate  gr.III (handicap mediu): 2 puncte

- handicap ușor:  1 puncte

- Certificat medical de boală, cu drept la o cameră în plus: 2 puncte

*Nota: Pentru fiecare act medical prezentat pentru membrii familiei (solicitant, soţ/soţie, copii, părinți) și alte persoane aflate în întreținere se acordă punctaj, urmând ca acestea să se cumuleze.

*Nota: Se au în vedere toate veniturile indiferent de natura acestora (salarii, ajutoare sociale, alocații, pensii, indemnizații etc.) și țara în care au fost realizate.

- 18 - 35 de ani: 1 punct    

- 35 ani –60 ani: 5 puncte

- peste 60 de ani: 10 puncte
 • Tinerii cu vârsta până în 35 ani, proveniţi din instituţii de ocrotire socială: 15 puncte
 • Familiile monoparentale: 5 puncte
 • Beneficiarii legii nr. 341/2004, beneficiarii decretului nr. 118/1990, republicat în 1998, veteranii  şi  văduvele de război conform legii nr.44/1994: 5 puncte
 • Persoanele care figurează cu domiciliul într-o locuinţă unde au pierdut drepturile locative prin divorț, fiind victime ale  violenței domestice: 5 puncte
 1. Declarație autentificată, din care să rezulte că familia solicitantului (soț/soție, copii), după data de 01.01.1990 și până la data depunerii cererii, nu a deținut și nu deține locuință proprietate personală sau din fondul locativ de stat, nu a cedat un contract de închiriere și nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe. Tot în declarație, solicitantul va preciza unde locuiește în fapt și că se angajează ca orice situație survenită să o aducă la cunoștință primăriei. Când este cazul, solicitantul va menționa (cu acte doveditoare) și dacă membrii familiei sale realizează venituri pe cont propriu;
 2. Certificatul de căsătorie sau acte care atestă desfacerea căsătoriei, dacă este cazul (copie și original);
 3. Acte de identitate ale ambilor soți, dacă este cazul (copie și original). Dovada domiciliilor avute până la data depunerii cererii se va face pe baza adeverinței eliberate de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, la care solicitantul este arondat cu domiciliul stabil (original);
 4. Certificatele de naștere ale copiilor sau actele de identitate, dacă este cazul (copie și original);
 5. Pentru copiii rezultați din concubinaj, recunoscuți de tată, se va prezenta hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor;
 6. Dovada calității în care familia locuiește la adresa de domiciliu. În acest sens, se va prezenta, după caz: actul de proprietate sau contractul de închiriere (dacă la adresa de domiciliu solicitantul și familia locuiesc în calitate de toleranți), sau contractul de închiriere (dacă locuiesc în calitate de chiriași);
 7. În cazul în care titularul sau, după caz, soțul/soția, după data de 01.01.1990 au avut domiciliul și la alte adrese față de cea actuală, urmează să fie prezentate și actele domiciliilor anterioare;
 8. Solicitantul care are calitatea de tolerat în spațiu la adresa unde locuiește, va prezenta actele de identitate ale persoanelor care locuiesc la aceeași adresă, respectiv certificatele de naștere, în cazul copiilor sub 14 ani – copie și original;
 9. Dacă solicitantul are domiciliul și locuiește în apartament la bloc, va prezenta adeverință de la asociația de proprietari, în care să se precizeze numele și prenumele persoanelor pentru care se plătește întreținerea;
 10. Certificat medical (dacă este cazul) eliberat conform OUG 40/1999 și avizat de medicul de familie, pentru solicitant și toți cei care urmează să beneficieze de locuința socială;
 11. Certificat de handicap/invaliditate, sau de rănit/luptător, sau urmaș al celui decedat în Revoluția din decembrie 1989 (dacă este cazul);
 12. Dovada drepturilor acordate conform prevederilor legii nr. 44/1994 (veterani de război);
 13. Dovada drepturilor acordate de prevederile decretului – lege nr. 118/1990 privind persoanele persecutate politic și deportate (dacă este cazul);
 14. Solicitanții divorțați, care au pierdut drepturile locative ca urmare a violenței domestice, trebuie să mai prezinte acte eliberate de autoritățile competente care să ateste acest lucru;
 15. În cazul în care solicitanții sunt evacuați de la adresa de domiciliu (nu neapărat din culpă proprie), se va prezenta sentința judecătorească de evacuare și procesul verbal de punere în aplicare a sentinței sau notificare în vederea evacuării, emisă de executorul judecătoresc.
 16. Pentru tinerii cu vârsta de până în 35 de ani, proveniți din instituții de ocrotire – adeverință eliberată de Direcția de Asistență Socială, care să ateste acest fapt;
 17. Dovada veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni de către familia solicitantului. În acest sens, se vor prezenta adeverințe de la locurile de muncă, contracte de muncă, extrasul din registrul de salariați certificat de angajator (REVISAL). Șomerii vor prezenta carnetul de luare în evidență de la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 6 și dovada veniturilor realizate în lunile respective. Iar cei care nu au loc de muncă și nu realizează niciun venit vor prezenta declarație dată la notar în acest sens (pentru lunile în care nu au lucrat) sau adeverință eliberată de ANAF care să ateste acest lucru. De asemenea, pensionarii vor prezenta taloanele de pensie din ultimele 12 luni sau adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii Sector 6. Pentru minori, se va face dovada primirii alocației de stat pentru luna anterioară depunerii cererii;
 18. Pentru copiii solicitanților, care au vârsta între 18 și 26 de ani și care urmează o formă de învățământ (cursuri de zi) – adeverință care să ateste acest fapt, eliberată de instituția respectivă. 
 1. Declarație notarială, dată la data depunerii cererii de către solicitant și membrii majori ai familiei acestuia, din care să rezulte că familia solicitantului (soț/soție, copii), până la data depunerii cererii, nu a deținut și nu deține locuință în proprietate și/sau nu este beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat sau a unității în care își desfășoară activitatea, în București. Tot în declarație, solicitantul va preciza unde locuiește în fapt familia sa;
 2. Dacă solicitantul nu locuiește la adresa la care are domiciliul, va preciza acest lucru în declarația notarială și va prezenta contractul spațiului unde locuiește în fapt, la care anexează schița acestuia și actele de identitate ale persoanelor care au domiciliul și locuiesc la respectiva adresă;
 3. Certificatul de căsătorie sau acte care atestă desfacerea căsătoriei, dacă este cazul (copie și original);
 4. Acte de identitate ale ambilor soți, dacă este cazul (copie și original). Dovada domiciliilor avute până la data depunerii cererii se va face pe baza adeverinței eliberate de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, la care solicitantul este arondat cu domiciliul stabil (original);
 5. Certificatele de naștere ale copiilor sau actele de identitate, dacă este cazul (copie și original);
 6. Sentința judecătorească de încredințare a minorilor, pentru copiii rezultați din concubinaj, recunoscuți de ambii părinți;
 7. Dovada calității în care familia locuiește la adresa de domiciliu. În acest sens, se va prezenta, după caz: actul de proprietate sau contractul de închiriere (dacă la adresa de domiciliu solicitantul și familia locuiesc în calitate de toleranți), sau contractul de închiriere (dacă locuiesc în calitate de chiriași), inclusiv schița locuinței, cu suprafața locuibilă a acesteia;
 8. Actele de identitate ale persoanelor care locuiesc la aceeași adresă cu solicitantul. Pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de naștere; 
 9. Solicitanții care au domiciliul în locuință naționalizată și au fost evacuați, vor prezenta hotărâre judecătorească de evacuare/notificare în vederea evacuării, precum și procesul verbal de punere în aplicare a hotărârii/notificării;
 10. Adeverință de la asociația de proprietari a blocului în care locuiește solicitantul, dacă e cazul, în care vor fi precizate persoanele pentru care s-a plătit întreținere în ultimele 12 luni;
 11. Solicitantul și/sau soțul/soția, care au avut domiciliul și la alte adrese față de cea actuală, de la data depunerii dosarului, trebuie să prezinte și actele domiciliilor anterioare (act de proprietate sau contract de închiriere sau, dacă nu există, se vor prezenta adeverințe de la direcțiile de Taxe și Impozite locale);
 12. Dovada studiilor absolvite de solicitant (diploma ultimului nivel de studii finalizat). Cei care NU au urmat o formă de învățământ vor prezenta în acest sens declarație autentificată la notarul public;
 13. Dovada veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni de către familia solicitantului. În acest sens, se vor prezenta adeverințe de la locurile de muncă, contracte de muncă, dispoziția de numire într-o funcție publică (dacă e cazul). Dacă în perioada mai sus menționată solicitantul sau un membru al familiei nu a avut loc de muncă și nu a realizat niciun venit, trebuie prezentă o declarație notarială în acest sens (pentru lunile în care nu au lucrat) sau adeverință eliberată de ANAF care să ateste acest lucru.

Dacă este cazul:

 1. Documente privitoare la starea de sănătate actuală, potrivit cărora se acordă dreptul la însoțitor sau la o cameră în plus, pentru solicitant sau alt membru al familiei;
 2. Tinerii proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani, vor prezenta acte doveditoare în acest sens;

Tinerii care au adoptat sau adoptă copii vor prezenta acte care acestă acest lucru.

Sunt 3 modalități prin care puteți depune dosarul de solicitare a unei locuințe de stat:

 • fizic, la Biroul Unic din Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, București;
 • prin Poștă, la Biroul Unic al Primăriei Sectorului 6 (Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, București, telefon recepție: 0376 204 323);
 • pe e-mail, la adresa [email protected].

Informații suplimentare puteți obține de la Compartimentului Spațiu Locativ din cadrul Direcției Generale Servicii Publice Locale,  fizic (la sediul din Splaiul Independenței, nr. 200) sau telefonic (0372 463 439, 0372 463 440).

Lista Anunturi locuinte sociale

Persoanele care și-au depus dosare pentru solicitarea unei locuințe de stat și se află pe o listă de așteptare trebuie să-și actualizeze anual informațiile din dosare. Nu e nevoie să aducă din nou toate documentele, ci doar 2-3 adeverințe și o declarație pe proprie răspundere.

Actualizarea dosarelor vă permite să fiți pe lista cu ordinea de prioritate din anul viitor și să beneficiați de o locuință, în cazul în care apar locuri disponibile. Dacă nu vă actualizați dosarul într-un an, nu veți fi pe această listă în anul următor. Iar dacă nu vă actualizați dosarul 5 ani consecutiv, acesta se clasează.

Ordinea pe lista de așteptare se poate modifica de la an la an, în funcție de punctajul obținut de fiecare solicitant. În plus, și criteriile de departajare se pot modifica anual prin hotărâre de Consiliu Local. Astfel, anual, puteți să urcați sau să coborâți pe lista de așteptare.

Vedeți AICI lista cu ordinea de prioritate pentru anul 2023, aprobată prin HCL nr. 135 din 29.06.2023!

Ce documente trebuie să depuneți pentru actualizarea dosarului

 1. Declarație pe proprie răspundere, în fața funcționarului public, cu următorul conținut:

„Subsemnatul(a) (nume/prenume)……………………………., cunoscând dispozițiile art.326 Cod Penal, referitor la infracțiunea privind falsul în declarații, declar că față de conținutul documentelor depuse anterior la dosarul de locuință nu au intervenit modificări în situația de fapt, referitoare la:

 • acte de identitate,
 • certificate de căsătorie,
 • certificate de naștere,
 • hotărâre judecătorească de încredințare a copilului/divorț,
 • acte de proprietate/contracte de închiriere,
 • certificate medicale/de încadrare în grad de handicap/ de invaliditate.
 1. Adeverință privind veniturile realizate
 • pentru membrii ai familiei (soț/soție/copii majori) care nu au domiciliul în Sectorul 6,  veți prezenta adeverințe cu veniturile nete realizate în perioada august 2022 - iulie 2023 (dacă este cazul);
 • pentru titularul și/sau membrii ai familiei (soţ, soţie, copii) care sunt pensionari/încadrați în grad de handicap/ încadrați în grad de invaliditate, veți prezenta dovada veniturilor din perioada  august 2022 - iulie 2023 (dacă este cazul);
 1. Adeverință eliberată de asociația de proprietari, din care să reiasă persoanele care stau în acelaşi apartament cu dvs., dacă locuiți la bloc;
 2. Adeverință eliberată de instituția de învățământ pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani, aflați în grija unui singur părinte, care urmează o formă de învăţământ, cursuri de zi (dacă este cazul).

Pentru modificări survenite în situaţia de fapt a dvs. și/sau a membrilor familiei, veți prezenta acte  care să ateste respectivele modificări.

Persoanele care doresc să depună dosare noi, o pot face, în acest sens fiind necesar să prezinte actele menționate la secțiunea „Acte necesare la dosar”.

Administrator

Bloc

Nr. de telefon

Iancu Mitică

A, B, C, D, E

0725 555 913

Roșu Mihaela

F, G, H, T, W

0725 555 923

Loredana Constantinescu

O, P, R, S, U

0725 555 910

Laura Chiran

C1.1, C1.9 ( scările B şi C), C1.10 (fără sc C)

0725 555 912

Sorin Muțulescu

F7a, F7b, C.1.14, V

0725 555 906

Dan Tămășanu

I, J, M, N

0725 555 934

Laurențiu Paparuș

C1.7, C1.12, C1.13, K, C1.10 sc C

0725 555 917

Administrația Comercială, Serviciul Administrare Locuințe

Adresa: Şos. Virtuţii, nr 148, etaj 1, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal 060787

Telefon: 0213 161 297 / 0213 161 298

Fax: 0213 161 299

Email: [email protected]