Home

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul Urmărire Contracte Infrastructură Rutieră, Serviciul Urmărire Contracte – 25.07.2023, proba scrisă

Carieră

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul Urmărire Contracte Infrastructură Rutieră, Serviciul Urmărire Contracte – 25.07.2023, proba scrisă

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

  • Proba scrisă: 25.07.2023, ora 11.00;
  • Interviul: data şi ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba scrisă, conform art.56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sediul Primăriei Sectorului 6, situat în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: se depun la registratura generală a Primăriei Sectorului 6, cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 22.06.2023 – 11.07.2023, în intervalul orar 09.00 -16.00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 09.00 -13.00 .

SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS: are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, în perioada 12.07.2023 – 18.07.2023 şi rezultatul acesteia se va afişa pe pagina de internet www.primarie6.ro, la secțiunea „Carieră”.

DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE: depus de către candidaţi la concursul de promovare, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente (conform art. 143 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare):

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric, la Serviciul Relații cu Publicul și Gestionare Petiții);

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

CONDIȚII DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef birou la Biroul Urmărire Contracte Infrastructură Rutieră, Serviciul Urmărire Contracte Condiţii cumulative conform art.483 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

b) să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor, respectiv minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

c) să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor inginereşti (domeniul fundamental), Inginerie civilă (ramura de știință);

d) să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) cunoştinţe de operare: operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook) și Internet – nivel bază;

f) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.

Evaluarea cunoștințelor de operare pe calculator se va face la proba “interviu”, în conformitate cu dispozițiile art. 618 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc aici.

Coordonate de contact:

  • Adresa de corespondență: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, București.
  • Telefon: 0376.204.437.
  • Email: [email protected].
  • Persoana de contact: Manole Alexandra- Geanina, Consilier – Serviciul Managementul Resurselor Umane.
AtasamentDimensiuneData publicării
Anunț291.7 KB12 July 2023
Atribuțiile postului118.84 KB12 July 2023
Bibliografie și tematică141.83 KB12 July 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultat selecție - 19.07.2023184.15 KB19 July 2023
Rezultat proba scrisă - 25.07.2023168.82 KB31 July 2023
Rezultat interviu - 25.07.2023168.46 KB31 July 2023