Home

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru o funcţie contractuală de execuție vacantă, de inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului Raportări al Direcției Generale Servicii Publice Locale - 19.09.2023, proba scrisă

Carieră

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru o funcţie contractuală de execuție vacantă, de inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului Raportări al Direcției Generale Servicii Publice Locale - 19.09.2023, proba scrisă

Primăria Sectorului 6, cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti, organizează concurs de recrutare în data de 19.09.2023, ora. 11.00 pentru o funcţie contractuală de execuție vacantă, de inspector de specialitate, grad IA, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, din cadrul Compartimentului Raportări al Direcției Generale Servicii Publice Locale.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente, prevăzute la art. 35 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) formular de înscriere la concurs( în format editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursurilor, precum și la sediu, în format letric);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatuluisau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea ”conform cu originalul” de către secretarul comisiei.

Locul de depunere a dosarului de concurs: la sediul din Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.

Date de contact:

 • Serviciul Managementul Resurselor Umane
 • Calea Plevnei nr. 147 – 149, Sector 6, București, cod poștal 060013. Telefon: 0376.204.438, e-mail:
 • [email protected]

Condiții generale și cerințe specifice

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1)şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unuistat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

Cerințele specifice:

 • persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România potrivit art 542 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • prin excepţie de la condiţia prevăzută la art. 542 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare pot fi angajaţişi cetăţenistrăini, cu respectarea regimuluistabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii, potrivit art. 542 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice, conform fisei postului:

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau administrative;
 • Pentru ocuparea funcţiei contractuale de inspector de specialitate, grad IA se solicită o vechime în specialitatea studiilor necesare postului de minimum 3 ani.

Bibliografia și tematica:

1. Constituția României, republicată - reglementări privind Constituția României;

2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - reglementări în domeniul egalității de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -reglementări în domeniul preveniriişisancţionării tuturor formelor de discriminare;

4. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – reglementări privind:

 • Definiții generale aplicabile administratiei publice;
 • Principiile generale aplicabile administratiei publice;
 • Administrația publică locală;
 • Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice;
 • Serviciile publice.

5. Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice – republicată - reglementări în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

6. Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor- republicată - reglementări în domeniul serviciilor de salubrizare a localităţilor;

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – reglementări privind dispoziții generale, reglementări privind Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public, reglementări privind sancțiunile;

8. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – reglementări privind dispoziții generale, reglementări privind proceduri de participare a cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor, reglementări privind sancțiunile;

9. Legea nr.249/2015 privind modalitate de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare - reglementări privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

10. H.G.nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare - reglementări privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

11. O. G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare - reglementări privind regimul deșeurilor;

12. O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare – reglementări privind fondul pentru mediu;

13. Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor - reglementări privind regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

14. O.U.G. nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 – reglementări privind serviciul de salubrizare a localităților și regimul deșeurilor;

15. O.U.G. nr.38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor – reglementări privind gestionarea deșeurilor.

 

AtasamentDimensiuneData publicării
Anunț și bibligrafie358.14 KB28 August 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultat selecție - 13.09.2023166.79 KB13 September 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate proba scrisă - 20.09.2023188.22 KB20 September 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultat interviu - 26.09.2023155.35 KB26 September 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate finale - 29.09.2023158.19 KB29 September 2023