Home

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru o funcţie contractuală de execuție vacantă, de inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului Raportări al Direcției Generale Servicii Publice Locale – 20.07.2023, proba scrisă

Carieră

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru o funcţie contractuală de execuție vacantă, de inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului Raportări al Direcției Generale Servicii Publice Locale – 20.07.2023, proba scrisă

Primăria Sectorului 6, cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti, organizează concurs de recrutare în data de 20.07.2023, ora. 11.00 pentru o funcţie contractuală de execuție vacantă, de inspector de specialitate, grad IA, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, din cadrul Compartimentului Raportări al Direcției Generale Servicii Publice Locale.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente, prevăzute la art. 35 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) formular de înscriere la concurs( în format editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursurilor, precum și la sediu, în format letric);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatuluisau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea ”conform cu originalul” de către secretarul comisiei.

Bibliografie și tematica, dar și atribuțiile specifice postului se găsesc aici. 

Locul de depunere a dosarului de concurs : la sediul din Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.

Date de contact:

  • Serviciul Managementul Resurselor Umane, Calea Plevnei nr. 147 – 149, Sector 6, București, cod poștal 060013.
  • Telefon: 0376.204.438,
  •  e-mail: [email protected]

AtasamentDimensiuneData publicării
Anunț, atribuțiile postului și bibliografie259.07 KB12 July 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Centralizator selecție dosare - 17.07.202373.58 KB17 July 2023