Home

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Direcției Generale Servicii Publice Locale, Compartimentul Mediu - 26.09.2023, proba scrisă

Carieră

Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Direcției Generale Servicii Publice Locale, Compartimentul Mediu - 26.09.2023, proba scrisă

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

 • Proba scrisă: 26.09.2023, ora 11.00;
 • Interviul: data şi ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba scrisă, conform art.56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sediul Primăriei Sectorului 6, situat în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: se depun la registratura generală a Primăriei Sectorului 6, cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 23.08.2023 – 11.09.2023, în intervalul orar 09.00 – 16.00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 09.00 – 13.00.

SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS: are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, în perioada 12.09.2023 – 18.09.2023 şi rezultatul acesteia se va afişa pe pagina de internet www.primarie6.ro, la secțiunea „Carieră”.

DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

CANDIDAŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ: condiţiile prevăzute de 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE depus de către candidaţi la concursul de recrutare, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric, la Serviciul Relații cu Publicul și Gestionare Petiții;

 b) curriculum vitae, modelul comun european;

 c) copia actului de identitate;

 d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

CONDIȚII DE OCUPARE:

 Direcția Generală Servicii Publice Locale

 Compartimentul Mediu

 • INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL ASISTENT – 1 post
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile:
  • Ştiinţe inginereşti (domeniul fundamental), Ştiinţe sociale (domeniul fundamental),
  • Ştiinţe economice (ramura de știință) sau Ştiinţe juridice (ramura de știință);
 • cunoștințe de operare (necesitate și nivel): operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook) și Internet – nivel bază.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 (un) an.

Evaluarea cunoștințelor de operare pe calculator se va face la proba “interviu” în conformitate cu dispozițiile art. 618 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

 Aici se regăsesc bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișei de post.

Coordonate de contact:

 •  Adresa de corespondență: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, București
 •  Telefon: 0376.204.437
 •  Email: [email protected]

Persoana de contact: Alexandra-Geania Manole, Consilier – Serviciul Managementul Resurselor Umane.

AtasamentDimensiuneData publicării
Anunț concurs218.05 KB23 August 2023
Atribuțiile postului107.84 KB23 August 2023
Bibliografie și tematică151.34 KB23 August 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultatul selecției dosarelor - 18.09.2023211 KB18 September 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate proba scrisă - 27.09.2023184.09 KB27 September 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate interviu - 02.10.2023158.02 KB02 October 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate finale - 03.10.2023189.08 KB03 October 2023