Home

Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru o funcţie contractuală de execuție vacantă, de inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Serviciul Administrativ, Logistică și Protocol al Direcției Generale Economice - 07.11.2023, ora 11.00

Carieră

Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru o funcţie contractuală de execuție vacantă, de inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Serviciul Administrativ, Logistică și Protocol al Direcției Generale Economice - 07.11.2023, ora 11.00

Primăria Sectorului 6, cu sediul în Calea Plevnei  nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti, organizează concurs de recrutare în data de 07.11.2023, ora. 11.00 pentru o funcţie contractuală de execuție vacantă, de inspector de specialitate, grad IA, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, din cadrul Serviciul Administrativ, Logistică și Protocol al Direcției Generale Economice.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente, prevăzute la art. 35 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) formular de înscriere la concurs( în format editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursurilor, precum și la sediu, în format letric);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică cu mențiunea ”conform cu originalul” de către secretarul comisiei.

Locul de depunere a dosarului de concurs: la sediul din Calea Plevnei  nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.

Date de contact:

 • Serviciul Managementul Resurselor Umane
 • Calea Plevnei nr. 147 – 149, Sector 6, București, cod poștal 060013
 • Telefon: 0376.204.438
 • e-mail: [email protected]

Condiții generale și cerințe specifice, condiții specifice:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

Cerințele specifice:

persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România potrivit art 542 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

prin excepţie de la condiţia prevăzută la art. 542 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare  pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii, potrivit art. 542 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice, conform fisei postului:

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
 • Pentru ocuparea funcţiei contractuale de inspector de specialitate, grad IA se solicită o vechime în specialitatea studiilor necesare postului de minimum 3 ani.

Bibliografia și tematica

Bibliografie:

1.    Constituţia României, republicată;

2.    O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.    O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

6.    Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7.    Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare;

8.    Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 2861/09.10.2009;

9.    Ordin M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;

10.  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Tematică:

Constituţia României, republicată;

reglementări privind Constituția României;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-      Partea I – reglementări privind dispoziţiile generale;

-      Partea III - reglementări privind administrația publică locală;

O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor;

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

reglementări privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice

Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

-      Capitolul IV: reglementări privind obligațiile lucrătorilor;

-      Capitolul V: reglementări privind supravegherea sănătății, Secțiunea a 2-a: Accidente de muncă;

Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-      Cap. I – reglementări privind dispoziţiile generale;

-      Cap.III – reglementări privind registrele de contabilitate;

Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2230/08.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare;

-      Capitolul 2: reglementări privind drepturile și obligațiile în legătură cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale;

Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 2861/09.10.2009;

-      Reglementări privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Ordin M.F.P. nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar – contabile;

-      pct. 1 – Anexa nr. 1, reglementări privind normelele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

-    reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Cap.I.

Calendarul concursului
 • Afișarea anunțului: 17.10.2023
 • Depunere dosare de înscriere: 17.10.2023 – 30.10.2023 (Luni – Joi  - până la ora 16.00, Vineri – până la ora 13.00).
 • Data limită de depunere a dosarelor: 30.10.2023, ora 16.00
 • Selecție dosare de înscriere: 31.10.2023 -01.11.2023
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 02.11.2023, www.primarie6.ro, la secțiunea ”Carieră”
 • Depunere contestații selecție dosare: 03.11.2023
 • Afișare soluționare contestații selecție dosare: 06.11.2023, www.primarie6.ro, la secțiunea ”Carieră”
 • Proba scrisă: 07.11.2023, ora 11.00, Calea Plevnei  nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti, sala mică de consiliu
 • Afișare rezultate proba scrisă: 08.11.2023, www.primarie6.ro, la secțiunea ”Carieră”
 • Depunere contestații proba scrisă: 09.11.2023
 • Afișare soluționare contestații proba scrisă: 10.11.2023, www.primarie6.ro, la secțiunea ”Carieră”
 • Interviu: 13.11.2023, ora 11.00, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti
 • Afișare rezultat proba interviu: 14.11.2023, www.primarie6.ro, la secțiunea ”Carieră”
 • Depunere contestații la proba interviu: 15.11.2023
 • Afișare soluționare contestații proba interviu: 16.11.2023, www.primarie6.ro, la secțiunea ”Carieră”
 •  Afișare rezultate finale concurs: 17.11.2023, www.primarie6.ro, la secțiunea ”Carieră”.
AtasamentDimensiuneData publicării
Anunț209.92 KB17 October 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate selecție dosare - 02.11.2023164.84 KB02 November 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate proba scrisă - 08.11.2023173.14 KB08 November 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate interviu - 14.11.2023173.19 KB14 November 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate finale - 17.11.2023182.3 KB17 November 2023