Home

Primăria Sectorului 6 organizează examen în vederea promovării funcționarului public din cadrul Serviciului Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu care îndeplinește condițiile de promovare în gradul imediat superior celui deținut – 21.07.2023, proba scrisă

Carieră

Primăria Sectorului 6 organizează examen în vederea promovării funcționarului public din cadrul Serviciului Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu care îndeplinește condițiile de promovare în gradul imediat superior celui deținut – 21.07.2023, proba scrisă

Desfăşurarea concursului:

  • Proba scrisă – 21.07.2023, ora 11.00;
  • Interviul – data şi ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfăşurare: sediul Primăriei Sectorului 6, situat în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data afișării anunţului, atât la sediu cât și pe site-ul instituției noastre, secțiunea ,,Carieră”, respectiv în intervalul 21.06 – 10.07.2023.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 11 - 17.07.2023 şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.primarie6.ro.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 479 alin.(1) lit. ,,a”, ,,c” și ,,d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

d) formularul de înscriere.

Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia și tematica stabilite se găsesc aici.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondenţă: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.

Telefon/Fax: 0376.204.437,

Email: [email protected]

Persoana de contact: Fabro Simona - Laura, Consilier - Serviciul Managementul Resurselor Umane.

AtasamentDimensiuneData publicării
Anunț190.14 KB12 July 2023
Bibliografie și tematică139.6 KB12 July 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultatul selecției dosarelor168.84 KB12 July 2023
Rezultat proba scrisă169.39 KB31 July 2023
Rezultat interviu186.8 KB31 July 2023
Rezultat final 176.37 KB31 July 2023