Home

Primăria Sectorului 6 organizează examen în vederea promovării în gradul imediat superior de consilier clasa I din cadrul Serviciului Achiziții Publice şi din cadrul Serviciului Autorizații în Construcții - 27.11.2023, proba scrisă

Carieră

Primăria Sectorului 6 organizează examen în vederea promovării în gradul imediat superior de consilier clasa I din cadrul Serviciului Achiziții Publice şi din cadrul Serviciului Autorizații în Construcții - 27.11.2023, proba scrisă

Desfăşurarea concursului:

  • Proba scrisă – 27.11.2023, ora 1100;
  • Interviul – data şi ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfăşurare: sediul Primăriei Sectorului 6, situat în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data afișării anunţului, atât la sediu cât și pe site-ul instituției noastre, secțiunea ,,Carieră”, respectiv în intervalul 27.10 - 15.11.2023.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 16.11 – 22.11.2023 şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.primarie6.ro .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 479 alin.(1) lit. ,,a”, ,,c” și ,,d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

d) formularul de înscriere.

Bibliografia și tematica stabilite, precum și atribuțiile conform fișei de post se regăsesc pe site-ul Primariei Sector 6: www.primarie6.ro, la secțiunea ,,Carieră”.

Coordonate de contact:

  • Adresa de corespondenţă: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.
  • Telefon/Fax: 0376.204.437, Email: [email protected]
  • Persoana de contact: Fabro Simona Laura, Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Managementul Resurselor Umane.

 

 

 

 

AtasamentDimensiuneData publicării
Anunț251.68 KB27 October 2023
Bibliografie și tematică172.32 KB27 October 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate selecție dosare - 20.11.2023169.41 KB20 November 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate proba scrisă - 27.11.2023184.08 KB27 November 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate interviu - 28.11.2023201.13 KB28 November 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate finale - 29.11.2023196.57 KB29 November 2023