Home

Primăria Sectorului 6 organizează examen în vederea promovării în gradul imediat superior pentru posturi din cadrul Biroului Urmărire Contracte Infrastructură Rutieră, al Compartimentului Analiză și Aviz de Conformitate, al Compartimentului Spațiu Locativ și al Serviciului Urbanism și Amenajare Teritoriu - 12.10.2023, proba scrisă

Carieră

Primăria Sectorului 6 organizează examen în vederea promovării în gradul imediat superior pentru posturi din cadrul Biroului Urmărire Contracte Infrastructură Rutieră, al Compartimentului Analiză și Aviz de Conformitate, al Compartimentului Spațiu Locativ și al Serviciului Urbanism și Amenajare Teritoriu - 12.10.2023, proba scrisă

Primăria Sectorului 6 organizează examen în vederea promovării în gradul imediat superior, respectiv:

 • Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții Publice;
 • Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Analiză și Aviz de Conformitate;
 • Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Spațiu Locativ;
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajare Teritoriu;

Desfăşurarea concursului:

 • Proba scrisă – 12.10.2023, ora 11.00;
 • Interviul – data şi ora vor fi comunicate ulterior.

Locul de desfăşurare: sediul Primăriei Sectorului 6, situat în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data afișării anunţului, atât la sediu cât și pe site-ul instituției noastre, secțiunea ,,Carieră”, respectiv în intervalul 12.09.2023 - 02.10.2023.

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 03.10.2023 – 09.10.2023 şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.primarie6.ro.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 479 alin.(1) lit. ,,a”, ,,c” și ,,d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

d) formularul de înscriere.

Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia și tematica stabilite se regăsesc aici.

Coordonate de contact:

 • Adresa de corespondenţă: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.
 • Telefon/Fax: 0376.204.437, Email: [email protected]
 • Persoana de contact: Manole Alexandra Geanina, inspector, clasa I, gradul profesional asistent, Compartiment Monitorizare și Control Servicii Publice
AtasamentDimensiuneData publicării
Anunț248.21 KB14 September 2023
Bibliografie și tematică186.75 KB14 September 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate selecție dosare - 09.10.2023172.64 KB09 October 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate proba scrisă - 12.10.2023185.35 KB12 October 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate interviu - 13.10.2023206.99 KB13 October 2023
AtasamentDimensiuneData publicării
Rezultate finale - 17.10.2023161.31 KB17 October 2023