Home

Biroul Asistenta Tehnica a Consiliului Local si Monitorizarea Procedurilor Administrative

Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local și Monitorizarea Procedurilor Administrative

Atribuțiile BIROULULUI ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL ȘI MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE sunt următoarele:

 1. Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local al Sectorului 6;
 2. Pregăteşte proiectele de hotărâri supuse dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 6 şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 3. Asigură asistenţă tehnică comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;
 4. Primeşte de la iniţiatori şi înregistrează, proiecte de hotărâri pe care le înaintează Compartimentului Administraţie Publică şi Activităţi Electorale în vederea verificării legalităţii;
 5. Aduce la cunoştinţa locuitorilor Sectorului 6 ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 6 prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate;
 6. Asigură convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 la şedinţele ordinare cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea acestora şi la şedinţele extraordinare cu cel puţin 3 zile înainte; odată cu notificarea convocării pune la dispoziţia consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi;
 7. Asigură asistenţă tehnică preşedintelui de şedinţă în desfăşurarea şedinţei;
 8. Redactează procesul verbal de şedinţă în baza înregistrărilor audio;
 9. Redactează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 pe baza procesului verbal al şedinţei;
 10. Asigură afişarea, la sediul Primăriei Sectorului 6 şi pe pagina de internet a instituţiei, o copie a procesului verbal al şedinţei;
 11. Înregistrează şi ţine evidenţa Hotărârilor Consiliului Local Sector 6 şi le transmite, pentru controlul legalităţii, Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti în termenul legal;
 12. Transmite Hotărârile Consiliului Local Sector 6 către Primăria Municipiului Bucureşti pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti;
 13. Asigură difuzarea, comunicarea şi transmiterea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 6 către autorităţile şi persoanele interesate;
 14. Transmite în vederea afişării pe site-ul Primăriei Sectorului 6 a proiectelor şi a hotărârilor Consiliului Local Sector 6;
 15. Monitorizează procedurile administrative în ceea ce privește organizarea și publicarea acestora conform prevederilor legale în vigoare;
 16. Asigură depunerea proceselor verbale şi documentelor dezbătute în şedinţele Consiliului Local Sector 6, în dosare speciale, numerotate, semnate şi sigilate;
 17. Primeşte şi arhivează rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali;
 18. Primeşte declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali şi le transmite Serviciului Resurse Umane și Managementul Carierei;
 19. Ţine evidenţa Dispoziţiilor Primarului General al Municipiului Bucureşti şi a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, comunicate de către aceştia;
 20. Răspunde petiţiilor referitoare la domeniul de activitate al biroului;
 21. Primeşte, înregistrează şi transmite registraturii Primăriei Sectorului 6 adresele venite prin fax;
 22. Îndosariază Hotărârile  Consiliului Local Sector 6, în vederea arhivării;
 23. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul biroului;
 24. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 25. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 26. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul biroului;
 27. Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii biroului conform cadrului procedural;
 28. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic;
 29. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului.

 

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5