Home

Compartimentul Activitati de Reclama si Publicitate

Compartimentul Activități de Reclamă și Publicitate

Se subordonează Arhitectului-şef şi colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 6, cu serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 6, cu structurile similare din cadrul celorlalte primării de sector şi ale P.M.B., cu organismele şi instituţiile care au atribuţii în domeniu urbanismului şi amenajării teritoriului.

Atribuţii specifice:

 • Verifică respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse de solicitanţi (persoane fizice şi juridice) care privesc emiterea certificatelor de urbanism şi avizelor de amplasare;
 • În cazul unor documentaţii incomplete sau care nu corespund normelor şi reglementărilor în vigoare, acestea se restituie solicitanţilor în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivaţia necesară şi solicitarea de documente în completare;
 • Analizează documentele depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi stabileşte cerinţele şi condiţiile urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Verifică, în cazul situaţiilor atipice, corelarea documentaţiei cu situaţia reală din teren;
 • Rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitor la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse;
 • Asigură întocmirea certificatelor de urbanism pe baza documentaţiilor prevăzute de lege pentru semnalistica publicitara (firme, panouri publicitare, bannere etc.);
 • Asigură evidenţa certificatelor de urbanism şi a avizelor de amplasare în ordinea emiterii prin completarea la zi a Registrelor de evidenţă a certificatelor de urbanism şi a avizelor de amplasare;
 • Redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism şi a avizelor de amplasare persoanelor competente, fiind direct răspunzător de legalitatea acestora;
 • Organizează eliberarea certificatelor de urbanism şi a avizelor de amplasare în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Asigură prelungirea valabilităţii certificatelor de urbanism;
 • Verificarea in teren a propunerii amplasării panourilor publicitare;
 • Întocmeşte şi actualizează la zi harta sectorului cu panourile publicitare;
 • Întocmeşte rapoarte de specialitate şi proiectele de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al serviciului;
 • Întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate;
 • Arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate din arhiva serviciului;
 • Primeşte şi înregistrează pe software special, în cadrul sistemului computerizat, toate documentaţiile depuse în cadrul departamentului şi asigură evidenţa computerizată a repartizării documentaţiilor şi urmărirea unitară a traseului tuturor lucrărilor, de la înregistrarea acestora până la soluţionare;
 • Compartimentul exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului ori primite de la şefii ierarhici;
 • Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul compartimentului;
 • Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 • Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 • Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
 • Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural.

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5