Home

Compartimentul Administratie Publica si Activitati Electorale

Compartimentul Administrație Publică și Activități Electorale

Atribuțiile COMPARTIMENTULUI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI ACTIVITĂȚI ELECTORALE  sunt următoarele:

 1. Are ca obiect de activitate verificarea actelor administrative care urmează să fie contrasemnate de către Secretarul General al Sectorului 6 şi asigură, sub coordonarea Primarului/Directorului executiv/Secretarului General al Sectorului 6, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, în condiţii optime;
 2. Asigură asistenţă de specialitate Secretarului General al Sectorului 6 în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
 3. Verifică actele administrative care urmează să fie contrasemnate de către Secretarul General al Sectorului 6 şi semnate de către Primarul Sectorului 6, precum și proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului Local Sector 6, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 6;
 4. Înregistrează şi ţine evidenţa Dispoziţiilor Primarului Sectorului 6 şi le transmite, pentru controlul legalităţii, Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, în termenul legal;
 5. Răspunde petiţiilor referitoare la domeniul de activitate al serviciului;
 6. Informează celelalte compartimente din cadrul primăriei,sub îndrumarea Secretarului General al Sectorului 6, cu privire la modificările legislative nou apărute;
 7. Asigură, sub coordonarea Primarului/Directorului executiv/Secretarului general al Sectorului 6 şi cu ajutorul celorlalte direcţii din cadrul Primăriei Sectorului 6, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, a referendumurilor şi recensămintelor populaţiei Sectorului 6, în condiţii optime;
 8. Întocmeşte proiectul pentru desemnarea persoanelor împuternicite să efectueze operaţiuni în Registul Electoral în vederea emiterii dispoziţiei de către Primarul Sectorului 6;
 9. Transmite dispoziţia Primarului Sectorului 6 privind persoanele împuternicite să efectueze operaţiuni în Registrul Electoral către Autoritatea Electorală Permanentă în vederea autorizării acestora;
 10. Asigură prin persoanele autorizate actualizarea în Registrul Electoral, a informaţiilor privind delimitarea secțiilor de votare și arondarea cetățenilor la acestea;
 11. Înregistrează sesizările şi întâmpinările electorilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau a oricăror erori din listele electorale;
 12. Tipărește listele electorale permanente şi copiile listelor electorale;
 13. Pune la dispoziţia cetăţenilor, în vederea consultării, listele electorale permanente;
 14. Asigură răspunsurile la cererile alegătorilor privind informaţiile la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul Electoral;
 15. Asigură confidenţialitatea datelor personale ale electorilor înscriși în listele electorale;
 16. Asigură legătura cu Instituţia Prefectului Municipiului București, cu Autoritatea Electorală Permanentă şi cu celelalte autorităţi competente;
 17. Colaborează cu Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 pentru comunicarea rapidă a schimbării, modificării denumirilor de străzi şi înfiinţarea de noi artere;
 18. Propune numărul de secţii de votare corespunzător legii, precum şi delimitarea acestora;
 19. Transmite către Autoritatea Electorală Permanentă copiile de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale;
 20. Transmite către Autoritatea Electorală Permanentă cererile cetățenilor care doresc să se înscrie/retragă/suspende din Corpul experților electorali;
 21. Propune locurile speciale pentru afişaj electoral, ca urmare a informațiilor primite de la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;
 22. Asigură şi stabileşte locaţiile secţiilor de votare de pe raza Sectorului 6 şi sediul biroului electoral de sector;
 23. Urmăreşte şi asigură realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare (urne, cabine, feţe de masă, perdele, drapele, etc);
 24. Asigură distribuirea materialelor necesare votării, preşedinţilor secţiilor de votare;
 25. Asigură furnizarea informaţiilor de interes public în limita competenţelor legale;
 26. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul compartimentului;
 27. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 28. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 29. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
 30. Elaborează şi actualizaează procedurile pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;
 31. Asigură respectarea standardelor de etică și integritate prevăzute în legislația din domeniu;
 32. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic.
 33. Îndeplinește orice alte atribuții date de către șeful ierarhic superior, care , prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului.

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5