Home

Compartimentul Analiza si Aviz de Conformitate

Compartimentul Analiză și Aviz de Conformitate

Se subordonează Arhitectului Şef şi Directorului Executiv.

Atribuţii specifice:

  • primeşte şi verifică documentaţiile depuse de solicitanţi (persoane fizice şi juridice) în vederea obţinerii avizelor legale solicitate prin certificatul de urbanism, pentru:

• racordarea la reţelele de utilităţi; racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii
• securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei

  • în cazul depunerii unor documentaţii tehnice incomplete sau care nu corespund normelor şi reglementărilor în vigoare, acestea se restituie solicitantului în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivaţia necesară şi solicitarea tuturor documentelor în completare
  • obţine în numele solicitantului, pe baza fişelor tehnice, avizele şi acordurile din partea furnizorilor de utilităţi precum şi cele privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei, necesare emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare
  • rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitoare la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse
  • acordă asistenţă tehnică de specialitate (consultanţă) tuturor solicitanţilor, după obţinerea certificatului de urbanism; analizează documentaţia depusă  în vederea constatării îndeplinirii tuturor cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism şi condiţiile cuprinse în avizele deţinute de solicitant
  • întocmeşte rapoartele de specialitate şi proiectele de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al compartimentului
  • întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate
  • arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate din arhiva compartimentului.
  • NOTĂ OBȚINERE AVIZE

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5