Home

Compartimentul Proiectare/Reabilitare

Compartimentul Proiectare/Reabilitare

Atribuțiile  COMPARTIMENTULUI  PROIECTARE/REABILITARE sunt următoarele:

a) Cunoaşterea cadrului legislativ în domeniu şi redactarea informărilor privind obligaţiile autorităţii publice, programele naţionale iniţiate şi modul în care se pot implica autorităţile publice în derularea acestora;

b) Cunoaşterea normativelor tehnice specifice şi a modificărilor care sunt aduse acestora;

c) Iniţiază acţiunile necesare desfăşurării programelor specifice:

 • aducerea la cunoştinţa asociaţiilor de proprietari a obligaţiilor pe care le au, în conformitate cu prevederile legale, privind includerea imobilelor în programe;
 • primirea şi verificarea documentelor prezentate de asociaţiile de proprietari pentru includerea în programe;
 • efectuarea demersurilor pentru aprobarea în cadrul structurilor interne a includerii imobilelor în programe;
 • transmiterea către Serviciul de Achiziţii Publice a informaţiilor şi documentelor necesare achiziţiei de servicii sau lucrări pentru derularea programelor;
 • orice alte activităţi necesare iniţierii desfăşurării programelor.
 • transmiterea către birourile/serviciile de specialitate din cadrul instituţiilor abilitate a informaţiilor privind necesitatea consolidării imobilelor, în baza expertizelor tehnice efectuate.
 •  ţinerea evidenţelor privind derularea programelor:
 • Asigură efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și recepțiilor finale în comisia constituită potrivit reglementărilor în vigoare;
 • Verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de lucrări în funcție de stadiul fizic al acestora și propune spre plată valorile situațiilor de lucrări;
 • Urmărește realizarea și darea în folosință la termenele planificate a investițiilor;
 • Urmărește și verifică la constructor elaborarea “Cărții tehnice a construcției”;
 • Urmărirea în teren a derulării lucrărilor, preluarea informaţiilor furnizate de constructor, proiectant, diriginte de şantier şi reprezentanţii asociaţiilor de proprietari şi a cerinţelor acestora, informarea factorilor răspunzători de derularea contractelor şi redactarea răspunsurilor (dacă este cazul);
 • Asigură derularea contractelor de investiții, respectiv recepția la terminarea lucrărilor până la faza încheierii recepției finale;
 • Asigură legătura în perioada de garanție între asociațiile de proprietari, constructor și diriginte de șantier, pentru eventualele situații ce necesită remediere în urma reabilitării termice;
 • Propune constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor;
 • Asigură întocmirea şi transmiterea situaţiilor prevăzute de lege către autoritățile publice locale și centrale;
 • Preluarea sesizărilor cu tematică specifică şi redactarea răspunsurilor către petenţi;
 • Preluarea documentelor cu tematică specifică transmise către autorităţi publice locale şi centrale, redactarea răspunsurilor, informărilor (după caz);
 • Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achiziţiilor publice de lucrări privind reabilitarea termică (referate de necesitate, note de fundamentare, note justificative).
 1. Inventarierea blocurilor de locuințe pe cartiere/cvartale;
 2. În vederea implementării programelor multianuale local şi naţional, coordonatorul local realizează şi actualizează lunar baza de date specifice prin includerea şi gestionarea datelor şi informaţiilor culese la punctele anterioare;
 3. Transmite către Serviciul de Achiziții Publice  informaţiie şi documentele necesare achiziţiei de servicii sau de lucrări pentru derularea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuinţe unifamiliale, sociale şi celelalte unităţi locative construite după proiecte elaborate până în anul 1990;
 4. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul compartimentului;
 5. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 6. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 7. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
 8. Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;
 9. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic;
 10. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului.

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5