Home

Directia Administratie Publica si Resurse Umane

Direcția Administrație Publică și Resurse Umane

Obiectivul DIRECȚIEI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI RESURSE UMANE este de a realiza gestiunea curentă a resurselor umane, a funcționarilor publici și a personalului contractual, precum și verificarea legalităţii actelor administrative care urmează să fie contrasemnate de către Secretarul General al Sectorului 6 şi asigură, sub coordonarea Secretarului General al Sectorului 6, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, în condiţii optime.

Atribuțiile SERVICIULULUI RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CARIEREI sunt următoarele:

 1. Analizează şi organizează funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului Sector 6 în scopul obţinerii eficenţei maxime a activităţii acestuia;
 2. Răspunde de selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe niveluri de pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6;
 3. Asigură respectarea de către salariaţi a dispoziţiilor legale privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, desfăşurând activităţi de prevenire şi protecţie;
 4. Întocmeşte şi actualizează Statul de Funcţii, Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
 5. Stabileşte salariul de încadrare al personalului contractual conform prevederilor legale şi gestionează fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă şi rapoartelor de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici;
 6. Asigură aplicarea corectă a legii în vederea salarizării personalului nou angajat şi a celui existent în ceea ce priveşte modificările ulterioare apărute la prezenta legislaţie (indexări, modificări ale salariului de încadrare);
 7. Întocmeşte şi actualizează Regulamentul Intern al instituţiei;
 8. Gestionează cariera profesională a angajaţilor şi urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de promovare în funcţii/grade şi de definitivare;
 9. Gestionează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
 10. Elaborează Planul anual de perfecţionare a personalului contractual și a funcționarilor publici şi Planul de măsuri privind pregătirea profesională pe baza propunerilor şefilor de compartimente şi asigură aducerea  acestora la îndeplinire;
 11. Înregistreză şi gestionează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici, precum şi ale personalului contractual cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, conform legislaţiei în vigoare;
 12. Organizează concursurile de recrutare şi promovare pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale vacante şi temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, precum şi pentru ocuparea posturilor de conducere de la instituţiile şi serviciile publice locale, înfiinţate şi organizate de Consiliul Local Sector 6;
 13. Întocmeşte documentaţia în vederea ocupării posturilor prin alte modalităţi decât prin concurs: transfer, detaşare, delegare, exercitare temporară a unei funcţii publice de conducere, mutare temporară sau definitivă;
 14. Întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6;
 15. Întocmeşte formalităţile specifice angajarii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6, contracte individuale de muncă, depunere jurământ;
 16. Întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, proiecte de dispoziţii de numire, promovare, salarizare, modificarea raporturilor de serviciu/muncă, de sancţionare, precum şi pe cele de încetare a raporturilor de serviciu/muncă;
 17. Întocmeşte formalităţile specifice încetării raporturilor de serviciu şi contractului de muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6;
 18. Completează Registrul electronic de evidenţă a angajaţilor şi îl transmite online la I.T.M.;
 19. Întocmeşte, eliberează şi vizează periodic legitimaţii de serviciu şi de control şi se asigură de predarea acestora la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;
 20. Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi întocmeşte documentaţia necesară;
 21. Ţine evidenţa foilor colective de prezenţă, concediile de odihnă şi celelalte tipuri de concedii (medicale, pentru evenimente deosebite, reprogramări, rechemări etc): programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor şi efectuarea acestora, a rechemărilor, a reprogramărilor etc.;
 22. Monitorizează aplicarea normelor de conduită şi acordarea de consultanţă funcţionarilor publici şi personalului contractual cu privire la respectarea normelor de conduită profesională;
 23. Întocmeşte şi gestionează adeverinţele solicitate de funcţionării aparatului de specialitate;
 24. Întocmeşte şi transmite la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici formatul standard al evidenţei funcţiilor publice şi funcţionarilor publici şi modificările intervenite în raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici;
 25. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 26. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 27. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 28. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 29. Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului procedural;
 30. Răspunde de rezolvarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care revin în competenţa serviciului;
 31. Întocmește situații statistice care sunt de competența serviciului;
 32. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic;
 33. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului.

 

Atribuțiile BIROULULUI ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL ȘI MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE sunt următoarele:

 1. Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local al Sectorului 6;
 2. Pregăteşte proiectele de hotărâri supuse dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 6 şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 3. Asigură asistenţă tehnică comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;
 4. Primeşte de la iniţiatori şi înregistrează, proiecte de hotărâri pe care le înaintează Compartimentului Administraţie Publică şi Activităţi Electorale în vederea verificării legalităţii;
 5. Aduce la cunoştinţa locuitorilor Sectorului 6 ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 6 prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate;
 6. Asigură convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 la şedinţele ordinare cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea acestora şi la şedinţele extraordinare cu cel puţin 3 zile înainte; odată cu notificarea convocării pune la dispoziţia consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi;
 7. Asigură asistenţă tehnică preşedintelui de şedinţă în desfăşurarea şedinţei;
 8. Redactează procesul verbal de şedinţă în baza înregistrărilor audio;
 9. Redactează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 pe baza procesului verbal al şedinţei;
 10. Asigură afişarea, la sediul Primăriei Sectorului 6 şi pe pagina de internet a instituţiei, o copie a procesului verbal al şedinţei;
 11. Înregistrează şi ţine evidenţa Hotărârilor Consiliului Local Sector 6 şi le transmite, pentru controlul legalităţii, Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti în termenul legal;
 12. Transmite Hotărârile Consiliului Local Sector 6 către Primăria Municipiului Bucureşti pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti;
 13. Asigură difuzarea, comunicarea şi transmiterea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 6 către autorităţile şi persoanele interesate;
 14. Transmite în vederea afişării pe site-ul Primăriei Sectorului 6 a proiectelor şi a hotărârilor Consiliului Local Sector 6;
 15. Monitorizează procedurile administrative în ceea ce privește organizarea și publicarea acestora conform prevederilor legale în vigoare;
 16. Asigură depunerea proceselor verbale şi documentelor dezbătute în şedinţele Consiliului Local Sector 6, în dosare speciale, numerotate, semnate şi sigilate;
 17. Primeşte şi arhivează rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali;
 18. Primeşte declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali şi le transmite Serviciului Resurse Umane și Managementul Carierei;
 19. Ţine evidenţa Dispoziţiilor Primarului General al Municipiului Bucureşti şi a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, comunicate de către aceştia;
 20. Răspunde petiţiilor referitoare la domeniul de activitate al biroului;
 21. Primeşte, înregistrează şi transmite registraturii Primăriei Sectorului 6 adresele venite prin fax;
 22. Îndosariază Hotărârile  Consiliului Local Sector 6, în vederea arhivării;
 23. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul biroului;
 24. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 25. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 26. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul biroului;
 27. Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii biroului conform cadrului procedural;
 28. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic;
 29. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului.

Atribuțiile COMPARTIMENTULUI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI ACTIVITĂȚI ELECTORALE  sunt următoarele:

 1. Are ca obiect de activitate verificarea actelor administrative care urmează să fie contrasemnate de către Secretarul General al Sectorului 6 şi asigură, sub coordonarea Primarului/Directorului executiv/Secretarului General al Sectorului 6, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, în condiţii optime;
 2. Asigură asistenţă de specialitate Secretarului General al Sectorului 6 în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
 3. Verifică actele administrative care urmează să fie contrasemnate de către Secretarul General al Sectorului 6 şi semnate de către Primarul Sectorului 6, precum și proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului Local Sector 6, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 6;
 4. Înregistrează şi ţine evidenţa Dispoziţiilor Primarului Sectorului 6 şi le transmite, pentru controlul legalităţii, Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, în termenul legal;
 5. Răspunde petiţiilor referitoare la domeniul de activitate al serviciului;
 6. Informează celelalte compartimente din cadrul primăriei,sub îndrumarea Secretarului General al Sectorului 6, cu privire la modificările legislative nou apărute;
 7. Asigură, sub coordonarea Primarului/Directorului executiv/Secretarului general al Sectorului 6 şi cu ajutorul celorlalte direcţii din cadrul Primăriei Sectorului 6, organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, a referendumurilor şi recensămintelor populaţiei Sectorului 6, în condiţii optime;
 8. Întocmeşte proiectul pentru desemnarea persoanelor împuternicite să efectueze operaţiuni în Registul Electoral în vederea emiterii dispoziţiei de către Primarul Sectorului 6;
 9. Transmite dispoziţia Primarului Sectorului 6 privind persoanele împuternicite să efectueze operaţiuni în Registrul Electoral către Autoritatea Electorală Permanentă în vederea autorizării acestora;
 10. Asigură prin persoanele autorizate actualizarea în Registrul Electoral, a informaţiilor privind delimitarea secțiilor de votare și arondarea cetățenilor la acestea;
 11. Înregistrează sesizările şi întâmpinările electorilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau a oricăror erori din listele electorale;
 12. Tipărește listele electorale permanente şi copiile listelor electorale;
 13. Pune la dispoziţia cetăţenilor, în vederea consultării, listele electorale permanente;
 14. Asigură răspunsurile la cererile alegătorilor privind informaţiile la propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul Electoral;
 15. Asigură confidenţialitatea datelor personale ale electorilor înscriși în listele electorale;
 16. Asigură legătura cu Instituţia Prefectului Municipiului București, cu Autoritatea Electorală Permanentă şi cu celelalte autorităţi competente;
 17. Colaborează cu Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 pentru comunicarea rapidă a schimbării, modificării denumirilor de străzi şi înfiinţarea de noi artere;
 18. Propune numărul de secţii de votare corespunzător legii, precum şi delimitarea acestora;
 19. Transmite către Autoritatea Electorală Permanentă copiile de pe cererile de înscriere în listele electorale speciale;
 20. Transmite către Autoritatea Electorală Permanentă cererile cetățenilor care doresc să se înscrie/retragă/suspende din Corpul experților electorali;
 21. Propune locurile speciale pentru afişaj electoral, ca urmare a informațiilor primite de la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;
 22. Asigură şi stabileşte locaţiile secţiilor de votare de pe raza Sectorului 6 şi sediul biroului electoral de sector;
 23. Urmăreşte şi asigură realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare (urne, cabine, feţe de masă, perdele, drapele, etc);
 24. Asigură distribuirea materialelor necesare votării, preşedinţilor secţiilor de votare;
 25. Asigură furnizarea informaţiilor de interes public în limita competenţelor legale;
 26. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul compartimentului;
 27. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 28. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 29. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
 30. Elaborează şi actualizaează procedurile pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;
 31. Asigură respectarea standardelor de etică și integritate prevăzute în legislația din domeniu;
 32. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic.
 33. Îndeplinește orice alte atribuții date de către șeful ierarhic superior, care , prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului.

Contact:

Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, Bucureşti 6, Cod Postal 060013

Telefon Centrala: (0376) 204 319

E-mail: [email protected]