Home

Directia Generala Investitii Publice

Direcția Generală Investiții Publice

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII PUBLICE are ca obiect de activitate elaborarea strategiei de dezvoltare tehnico-edilitară durabilă, armonioasă şi echilibrată a Sectorului 6, achiziţionarea lucrărilor, serviciilor sau produselor cuprinse în lista obiectivelor de investiţii, derularea, monitorizarea și finalizarea contractelor privind obiectivele de investiţii, urmărirea tuturor lucrărilor edilitare ce se execută pe teritoriul Sectorului 6.

Atribuţii specifice:

 • asigură derularea contractelor de investiţii, precum şi prestări de servicii conexe acestora, pâna la faza încheierii recepţiei finale
 • urmăreşte elaborarea Cărţii Tehnice a construcţiei, document ce va fi transmis beneficiarului investiţiei;
 • face propuneri, în funcţie de solicitările petenţilor, în vederea elaborării planurilor de investiţii
 • participă, împreună cu proiectanţii, la elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, studiilor geologice, geotehnice, topografice şi hidrologice în vederea fundamentării lucrărilor de investiţii
 • întocmeşte note de fundamentare pentru aprobarea modificării valorilor de investiţii contractate
 • înregistrează, controlează şi verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor şi asociaţiilor de locatari privind lucrările de reabilitări sistem rutier, reparaţii străzi, reabilitare termică a locuinţelor, reabilitare a spaţiilor verzi şi întreprinde măsurile de remediere necesare
 • verifică, în teren, respectarea documentaţiei de execuţie şi a proiectului tehnic, stadiul fizic al lucrărilor şi finalizarea acestora, potrivit documentaţiilor elaborate şi autorizate
 • controlează derularea contractelor de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice şi asigură efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor de către comisia constituită conform legii
 • verifică concordanţa dintre proiectul tehnic şi corectitudinea întocmirii situaţiilor de lucrări, funcţie de stadiul fizic al acestora şi propune spre plată valorile evaluate, conform legilor şi normativelor în vigoare;
 • centralizează şi redactează situaţii referitoare la starea reţelelor de utilităţi
 • participă la programul de întâlniri între reprezentanţii Primăriei Sectorului 6, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari şi cei ai regiilor furnizoare de utilităţi
 • participă, împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la recepţia lucrărilor de investiţii, urmărind calitatea, funcţionalitatea şi respectarea prevederilor din documentaţiile tehnico-economice
 • în îndeplinirea sarcinilor colaborează cu serviciile specializate de la nivelul  Sectorului 6, instituţiile şi regiile autonome de la nivelul Municipiului Bucureşti (Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti, Apa Nova, Distrigaz, Electrica, etc.

Atribuţii specifice:

 • elaborează, pe baza analizelor proprii şi propunerilor celorlalte servicii specializate, programele de achiziţii, însoţite de note de fundamentare, pentru includerea în planurile de investiţii, pe priorităţi, a fondurilor necesare
 • estimează valoarea lucrărilor selectate pentru programele de investiţii şi întocmeşte listele de investiţii, pe baza datelor furnizate de celelalte servicii specializate
 • întocmeşte documentaţii în vederea obţinerii certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie şi propunerilor de cheltuieli aferente lucrărilor edilitare derulate prin Direcţia Investiţii, avizate de Arhitectul Şef şi Primarul Sectorului 6
 • organizează procedurile de achiziţii publice, colaborează cu proiectanţii la elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, dosarelor de achiziţii publice şi contractelor aferente acestora
 • propune spre aprobare ordonatorului principal de credite priorităţile în vederea realizării obiectivelor de investiţii, în limita bugetului aprobat şi asigură evidenţa documentelor justificative prezentate Direcţiei Economice, în vederea efectuării plăţilor, inclusiv pentru actele adiţionale
 • întocmeşte Caietele de Sarcini pentru achiziţii, concesionări şi contracte de comodat, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 6
 • colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, cu serviciile şi instituţiile publice locale de la nivelul Sectorului 6 în vederea elaborării şi realizării planurilor de reparaţii pentru anul în curs
 • participă la întocmirea documentaţiilor necesare şi colaborează cu instituţiile guvernamentale abilitate în vederea obţinerii de credite externe (cereri, avize, acorduri, etc.)
 • asigură contactul permanent cu locuitorii privind starea lucrărilor edilitare şi a reţelelor rutiere.

Atribuțiile  COMPARTIMENTULUI  PROIECTARE/REABILITARE sunt următoarele:

a) Cunoaşterea cadrului legislativ în domeniu şi redactarea informărilor privind obligaţiile autorităţii publice, programele naţionale iniţiate şi modul în care se pot implica autorităţile publice în derularea acestora;

b) Cunoaşterea normativelor tehnice specifice şi a modificărilor care sunt aduse acestora;

c) Iniţiază acţiunile necesare desfăşurării programelor specifice:

 • aducerea la cunoştinţa asociaţiilor de proprietari a obligaţiilor pe care le au, în conformitate cu prevederile legale, privind includerea imobilelor în programe;
 • primirea şi verificarea documentelor prezentate de asociaţiile de proprietari pentru includerea în programe;
 • efectuarea demersurilor pentru aprobarea în cadrul structurilor interne a includerii imobilelor în programe;
 • transmiterea către Serviciul de Achiziţii Publice a informaţiilor şi documentelor necesare achiziţiei de servicii sau lucrări pentru derularea programelor;
 • orice alte activităţi necesare iniţierii desfăşurării programelor.
 • transmiterea către birourile/serviciile de specialitate din cadrul instituţiilor abilitate a informaţiilor privind necesitatea consolidării imobilelor, în baza expertizelor tehnice efectuate.
 •  ţinerea evidenţelor privind derularea programelor:
 • Asigură efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și recepțiilor finale în comisia constituită potrivit reglementărilor în vigoare;
 • Verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de lucrări în funcție de stadiul fizic al acestora și propune spre plată valorile situațiilor de lucrări;
 • Urmărește realizarea și darea în folosință la termenele planificate a investițiilor;
 • Urmărește și verifică la constructor elaborarea “Cărții tehnice a construcției”;
 • Urmărirea în teren a derulării lucrărilor, preluarea informaţiilor furnizate de constructor, proiectant, diriginte de şantier şi reprezentanţii asociaţiilor de proprietari şi a cerinţelor acestora, informarea factorilor răspunzători de derularea contractelor şi redactarea răspunsurilor (dacă este cazul);
 • Asigură derularea contractelor de investiții, respectiv recepția la terminarea lucrărilor până la faza încheierii recepției finale;
 • Asigură legătura în perioada de garanție între asociațiile de proprietari, constructor și diriginte de șantier, pentru eventualele situații ce necesită remediere în urma reabilitării termice;
 • Propune constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor;
 • Asigură întocmirea şi transmiterea situaţiilor prevăzute de lege către autoritățile publice locale și centrale;
 • Preluarea sesizărilor cu tematică specifică şi redactarea răspunsurilor către petenţi;
 • Preluarea documentelor cu tematică specifică transmise către autorităţi publice locale şi centrale, redactarea răspunsurilor, informărilor (după caz);
 • Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achiziţiilor publice de lucrări privind reabilitarea termică (referate de necesitate, note de fundamentare, note justificative).
 1. Inventarierea blocurilor de locuințe pe cartiere/cvartale;
 2. În vederea implementării programelor multianuale local şi naţional, coordonatorul local realizează şi actualizează lunar baza de date specifice prin includerea şi gestionarea datelor şi informaţiilor culese la punctele anterioare;
 3. Transmite către Serviciul de Achiziții Publice  informaţiie şi documentele necesare achiziţiei de servicii sau de lucrări pentru derularea programului de reabilitare termică a clădirilor de locuinţe unifamiliale, sociale şi celelalte unităţi locative construite după proiecte elaborate până în anul 1990;
 4. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul compartimentului;
 5. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 6. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 7. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
 8. Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;
 9. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic;
 10. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului.

Atribuțiile SERVICIULULUI DE PLANIFICARE A INVESTIȚIILOR sunt următoarele:

a) Stabilește politicile de planificare în domeniul investițional pentru o utilizare optimă a resurselor financiare alocate cheltuielilor de capital;

b) Stabilește și fundamenteaza necesarul de credite bugetare și de angajament pentru cheltuieli cu investițiile, conform prevederilor legale, în vederea elaborării proiectului anual de buget;

c) Gestionează eficient bugetul alocat pentru cheltuieli realizate, atât de către Primaria Sectorului 6, în mod direct,  cât și de către instituțiile descentralizate ale acesteia;

 1. Participă la coordonarea și monitorizarea aplicării programelor de cheltuieli ale instituțiilor descentralizate;
 2. Elaborează și structurează direcțiile de acțiune privind politicile investiționale ce urmează a fi aplicate în Primăria Sector 6, pe care le supune aprobării ordonatorului principal de credite;
 3. Evaluează și selectează obiectivele/acțiunile de investiții în baza propunerilor ordonatorilor secundari și terțiari de credite;
 4. Analizează propunerile ordonatorilor secundari/terțiari de credite privind alocarea fondurilor bugetare pentru obiective de investitii, programe sau categorii de cheltuieli;
 5. Întocmește situații privind stadiul realizării obiectivelor și acțiunilor de investiții publice;
 6. Analizează documentele transmise de ordonatorii secundari/terțiari de credite privind solicitările de fonduri privind cheltuielile de capital. Întocmește și actualizează o baza de date cu solicitările ordonatorilor de credite de modificare/suplimentare a bugetului alocat, utilizată atât la analiza solicitărilor de virări de credite, cât și la fundamentarea solicitărilor de rectificare a bugetului;
 7. Asigură respectarea obiectivelor strategiei de achiziții a Primariei Sectorului 6, atât în privința compartimentelor din cadrul primariei, cât și în privința structurilor descentralizate ale acesteia;
 8. Comunică cu structurile descentralizate privind angajarea de către acestea a cheltuielilor cu investiții și achiziții a caror valoare depaseste un prag stabilit prin dispoziția primarului Sectorului 6;
 9. Avizează oportunitatea angajării de cheltuieli cu investiții și achiziții de catre structurile descentralizate, dacă acestea depăsesc pragul valoric stabilit prin dispoziția Primarului Sectorului 6;
 10. În exercitarea acestei activități, Serviciul de Planificare a Investițiilor poate solicita detalii privind documentele supuse avizarii catre compartimentele inițiatoare din cadrul structurii descentralizate;
 11. Întocmește și actualizează strategia anuală de achiziții publice doar pe baza notelor de fundamentare emise de compartimentele de specialitate. Strategia anuală de achiziție publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție publică cuprinse în aceasta și se aprobă de către conducătorul autorității contractante;
 12. Elaborează în cadrul strategiei anuale de achiziție publică, programul anual al achizițiilor publice și operează modificări/completări pe baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele autorității contractante și cuprinde totalitatea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenționează să le atribuie în decursul anului următor;
 13. După aprobarea bugetului propriu, va actualiza programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele autorității contractante în funcție de fondurile aprobate;
 14. Monitorizează derularea programelor de investiții aprobate și elaborează analize, sinteze sau raportări cu privire la derularea acestora;
 15. Participă, în calitate de reprezentant al ordonatorului principal de credite, prin persoane desemnate, in cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor la procedurile de achizitie publica derulate de instituțiile descentralizate;
 16. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 17. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 18. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 19. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 20. Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului procedural;
 21. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic;
 22. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului.

Contact:

Adresa: Splaiul Independentei, nr. 200, Sector 6, Bucureşti

Telefon: 0372 463 382

Email: [email protected]