Home

Direcția Generală Servicii Publice Locale

Direcția Generală Servicii Publice Locale

Ce face această direcție

Monitorizează modul în care sunt furnizate serviciile publice locale, cu impact direct asupra calității vieții, de la educație, sănătate, protecția mediului, amenajări urbanistice, până la sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari, sau atribuirea de locuințe sociale. Tot această direcție supervizează în teren starea sectorului, calitatea, accesibilitatea și furnizarea coordonată a serviciilor publice prestate de Primăria Sectorului 6, prin compartimentele specializate, precum și de operatorii externi.

Direcția Generală Servicii Publice Locale este formată din Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari, Compartimentul Spațiu Locativ, Compartimentul Raportări, Compartimentul Monitorizare și Control și Compartimentul Mediu.

Principalele responsabilități

  • Ajută, îndrumă și controlează asociațiile de proprietari;
  • Verifică dosarele întocmite pentru atribuirea de locuințe sociale, locuințe din fondul locativ de stat și destinate închirierii pentru tineri;
  • Ține legătura cu furnizorii de utilități, colaborează cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu Inspectoratul de Stat în Construcții, cu A.N.R.E., cu Guvernul (ministerele de resort), cu Metrorex etc.;

Asigură coordonarea între structurile Primăriei Sectorului 6, care furnizează servicii publice, dar și între acestea și Primăria Generală, celelalte sectoare și localitățile limitrofe.

Monitorizează serviciile publice cu impact direct asupra calității vieții (educație, sănătate, sociale, protecția mediului, siguranța și protecția bunurilor și persoanelor, transport public și privat, accesibilitatea serviciilor on-line etc.) și îndeplinirea indicatorilor asumați de către structurile administrației publice a Sectorului 6, în furnizarea/prestarea acestora.

De asemenea, monitorizează furnizarea/prestarea serviciilor publice de către entități publice sau private, altele decât cele aflate în subordinea administrației publice a Sectorului. Pe baza datelor rezultate, întocmește analize și rapoarte, la cerere sau din oficiu, referitoare la asigurarea cantitativă și calitativă a acestor servicii publice locale.

Tot Compartimentul Raportări realizează analize comparate asupra modului în care este investit bugetul autorității publice a Sectorului 6, pe zone, categorii de servicii, cetățeni etc., pentru a evidenția eficiența, eficacitatea și economicitatea utilizării fondurilor publice.

Monitorizează și controlează în teren starea sectorului, cantitatea/calitatea/accesibilitatea serviciilor publice prestate de către Primăria Sectorului 6, prin compartimentele specializate, precum și de către operatorii externi, și verifică furnizarea coordonată a acestora. Întocmește rapoarte, analize și propuneri în vederea remedierii neregulilor constatate la lucrările edilitar-gospodărești și de salubrizare efectuate;

Controlează în teren respectarea termenelor pentru începerea/finalizarea lucrărilor edilitar-gospodărești și de salubrizare din sector, precum și calitatea acestora;

Monitorizează, în teren, starea imobilelor, clădiri și terenuri, proprietate publică și/sau privată. Întocmește rapoarte, analize și propuneri privind îmbunătățirea serviciilor urbanistice, precum și a serviciilor privind siguranța bunurilor și persoanelor;

Monitorizează gradul de realizare a indicatorilor de performanță a serviciilor publice locale și modul de respectare a contractelor de concesiune/delegare a gestiunii de către operatorii care prestează servicii publice, cu precădere prin acțiuni de inspecție în teren.

Aceste activități de monitorizare și control au loc inclusiv noaptea, în weekend-uri și pe timpul sărbătorilor legale.

Principalele responsabilități:

  • Se asigură că protecția mediului este respectată în domeniul lucrărilor publice și private de construcții, amenajări urbanistice;
  • Monitorizează activitățile publice și private care au un potențial impact negativ asupra mediului și propune măsuri de îmbunătățire a acestora;
  • Implementează măsuri pentru reducerea poluării aerului în sector;
  • Urmăreşte punerea în aplicare a managementului deşeurilor și elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea de gestionare a deșeurilor, calitatea aerului sau alte aspecte de mediu;
  • Monitorizează îndeplinirea măsurilor dispuse de către Garda de Mediu, în sarcina administrației
  • publice a Sectorului;
  • Participă la realizarea documentației specifice necesare accesării finanțării de fonduri UE pentru

proiecte pentru protecția mediului în Sectorul 6.