Home

Istorie

ISTORIC

Despre

asd

Secolul al VI-lea a adus convieţuirea cu slavii, de la care ne-au rămas multe denumiri comune şi toponimii. Dâmboviţa, apa cea mai importantă a capitalei, care străbate, pe cel mai lung traseu al ei Sectorul 6, îşi trage denumirea de la „dâmb” (stejar, în limba slavă), după pădurile de stejar ale câmpiei muntene. Investigaţiile arheologice au dezvăluit urme ale convieţuirii cu slavii pentru întreaga arie bucureşteană. La Crângaşi, s-a descoperit un bordei din veacurile VI-VII, de formă dreptunghiulară şi o săgeată din fier. La Ciurel, săpăturile au scos la iveală bordeie din secolurile VI-VIII. În toată perioada migraţiilor şi a coabitării româno-slave, legăturile comerciale cu provinciile romane din sudul Dunării şi mai târziu cu Imperiul Roman de Răsărit, n-au încetat să existe. Ca dovadă sunt monedele vechi romane şi bizantine găsite cu prilejul săpăturilor în multe aşezări bucureştene, printre care şi Ciurelul, unde s-au descoperit monede bizantine de bronz din secolul al XII-lea. Urmele aşezărilor din evul mediu timpuriu s-au găsit în toată zona bucureşteană, inclusiv la Ciurel, Giuleşti, Crângaşi. Vechea vatră a Bucureştiului a devenit, dintr-un sat mai mare, un târg înfloritor, prin avântul comerţului şi al meşteşugarilor. Mai târziu a căpătat importanţă strategică şi politică, devenind din secolul al XIII-lea cetate de apărare şi din secolul XV, reşedinţă de scaun. Denumirea de Bucureşti provine, conform tradiţiei populare, de la Bucur, întemeietorul legendar al aşezării de pe malul Dâmboviţei, şi care după unele surse ar fi fost cioban, negustor sau chiar boier. Primul document care atestă numele „Cetăţii Bucureşti” este un hrisov în limba slavă, emis la 20 septembrie 1459, de Vlad Ţepeş, care la rândul lui a consolidat şi extins fortificaţia pentru a fi mai puţin vulnerabilă la atacurile duşmanilor.

Piesa descoperita

Piesă de bronz, din harnaşamentul de cal, descoperit în mormântul militar din epoca romană, de la Giuleşti. Dincolo de centrul târgului se întindeau satele care, cu timpul, au fost asimilate oraşului, pe măsura extinderii şi evoluţiei acestuia. Numele acestor sate s-au transmis chiar mahalalelor sau cartierelor viitoare ale Bucureştiului. Un astfel de sat este şi Grozăveşti, aşezat în lunca Dâmboviţei şi atestat arheologic din secolul XIV, prin descoperirea unor resturi de bordeie şi a unei necropole. Atestarea documentară a Grozăveştilor datează din 9 octombrie 1492, într-un hrisov emis de Vlad Călugărul, prin care se întăreau lui Staico logofăt şi fiilor săi, câteva ocine, printre care şi proprietăţile din Grozăveşti. Satul va ajunge în stăpânirea Mânăstirii Mihai Vodă, după ce fusese proprietatea mai multor boieri, printre care şi a unuia pe numele său, Manea (din 21 aprilie 1559). Schimbându-şi de mai multe ori stăpânul, inclusiv după moartea lui Mihai Viteazul, moşia Grozăveştilor este disputată şi de domnitori precum Şerban Vodă (ctitorul Mânăstirii Cotroceni) şi apoi Constantin Brâncoveanu, care închină o parte din această moşie, Mânăstirilor Sf. Sava şi Ioan cel Nou din Bucureşti. Cercetările arheologice au descoperit în şantierul din zona Politehnicii, vestigii din secolul XIV, dovedind că vechii locuitori ai satului practicau agricultura. Mai târziu, în secolul XVI, sătenii au mutat vatra satului sus, pe deal, Grozăveştii de Sus, iar altă parte a locuitorilor au alcătuit Grozăveştii de Jos.

asd

Turnul de apa

asd

Turnul de apă din vechiul complex al Regiei de Tutun, care a supravieţuit bombardamentelor din timpul războiului. Istoria Bucureştiului a reţinut numele căpitanului Ghenciu, prin denumirea unei biserici şi a cartierului Ghencea, unde a înălţat un lăcaş în memoria părinţilor săi. O parte din materialele de construcţie au fost aduse de Ghenciu, pentru întărirea cu metereze a taberei lui Tudor, de la Cotroceni. Ghenciu a fost haiduc şi unul dintre luptătorii apropiaţi ai lui Tudor Vladimirescu, care va pieri împuşcat în vâltoarea reprimării revoluţiei de la 1821. Prezenţa râului Dâmboviţa a stimulat încă din cele mai vechi timpuri dezvoltarea morăritului. Atestate documentar încă din 1630, morile de apă de pe Dâmboviţa au fost înlocuite în timp cu morile cu abur. Incintele Fabricii de pâine, înfiinţate în anul 1877, la iniţiativa armatei, sub numele de „manutanţă”, care se afla lângă fosta cazarmă Sf. Gheorghe, de pe Calea Plevnei

Primaria Capitalei

În 1864 se înfiinţează, după modelul francez, Primăria Capitalei, în locul vechiului sfat orăşănesc, conceput de Regulamentul Organic. Fostul preşedinte al sfatului se va numi acum primar, iar vechii „mădulari”, vor deveni consilieri. Tot în anul 1864, se adoptă, şi noua stemă a Capitalei, având ca personaj central pe Sf. Dumitru, protectorul oraşului de pe malul Dâmboviţei. Vechile peceţi ale Bucureştiului au avut în variantele lor, imaginea Fecioarei cu pruncul (secolul XVI) sau Buna Vestire (sec. XVII-XVIII). Din secolul XIX, simbolurile heraldice se modifică, apărând elemente noi ca, acvila cruciată şi încoronată, având în gheare însemnele puterii, sceptrul şi sabia. În 1864, se adaugă deviza oraşului „Patria şi dreptul meu”.

asd

Atelierele pentru manufactura de tutun Belvedere

asd

Cea mai mare reuşită o vor avea Atelierele pentru manufactura de tutun Belvedere, înfiinţate pe terenul lui E. Grant în 1864. În acelaşi an, prin decretul lui Alexandru I. Cuza, se creează monopolul statului asupra tutunului, dar la 13 ianuarie 1868 statul renunţă la acest monopol, ceea ce înlesneşte manufacturii de tutun să lucreze ca societate privată, până în 1881, când statul revine la monopolul său. Iniţial, fabrica Belvedere a lui Grant, avea 4 maşini de făcut ţigări fără carton, 12 maşini de tăiat tutun şi 400 de lucrători. Tot în 1864, pe lângă fabrica de tutun se înfiinţează şi o fabrică de cârticele (foiţă de ţigară). Treptat, manufactura de tutun se extinde pe terenuri vândute din 1877 de Zoe Grant şi urmaşii săi, statului. Acesta va prelua definitiv întreprinderea inclusă în regia Monopolurilor Statului. O altă porţiune de teren de 8 hectare este vândută de familia Grant Societăţii pentru Locuinţe Ieftine. Între 1912-1918 această societate construieşte 200 de locuinţe ieftine, destinate personalului Regiei (RMS), formându-se astfel cartierul Belvedere. Între anii 1930-1940 se continuă şi se aduc îmbunătăţiri, iar după 1940 Manufactura de tutun Belvedere se va numi Fabrica de ţigarete Bucureşti. În urma bombardamentelor din 4 aprilie şi 9 mai 1944, care au devastat zona Gării de Nord, Fabrica de tutun, alte întreprinderi şi case din zonă, inclusiv Palatul Belvedere, au fost grav avariate, dar refăcute după terminarea războiului. Această ramură a economiei s-a dovedit foarte profitabilă şi s-a dezvoltat alături de primele întreprinderi industriale, precum Monitorul Oficial şi Imprimeria Naţională, Arsenalul Armatei, Moara Assan (1853), Întreprinderile Lemâtre (1864). Fabrica de ţigarete a fost înglobată Regiei Monopolului Statului între anii 1879-1929, iar apoi, Casei Autonome a Monopolurilor (1929-1952). Importanţa acestei întreprinderi care ocupa o suprafaţă apreciabilă din actualul Sector 6, a dat numele unui cartier, cel al Regiei, şi s-a răsfrânt şi asupra clădirilor componente (depozite, ateliere, fostul turn de apă), ce au supravieţuit bombardamentelor din timpul celui de-al doilea război, alcătuind astăzi adevărate mostre de patrimoniu tehnic.

Uzina hidraulică Grozăveşti

În 1868, pe Dealul Cotrocenilor, mai sus de mănăstire, este construită Pirotehnica pentru fabricarea prafului de puşcă şi a muniţiilor, pentru care erau angajaţi 200 de muncitori. La capătul Podului de Pământ (Calea Plevnei), lângă uliţa Belvedere, pe fosta proprietate a colonelului Câmpineanu, preluată de clucerul Ioan Rosset, s-a construit fabrica de bere Erhard Luther, având lângă ea grădina Eliseul Luther. Fabrica a fost bombardată de americani în 24 aprilie 1944, fiind refăcută şi extinsă după anul 1948, când a căpătat denumirea de fabrica de bere Griviţa. În vara anului 1875, în zona Belvedere, se pune în funcţiune o brutărie mecanică (pentru care Effinghem Grant adusese utilaj nou din Anglia încă din 1863, iar clădirerea fusese construită în 1868). Se înfiinţează astfel Manutanţa Comunală, cu o producţie de peste 600.000 de pâini şi jimble pe an, care a asigurat în perioada războiului de independenţă aprovizionarea trupelor române şi ruse. În 1882, se începe construcţia Cazarmei lucrătorilor de Administraţiune, pe câmpia Cotrocenilor, alături de atelierele de confecţiuni ale armatei. În acelaşi timp, lângă fosta cazarmă Sfântul Gheorghe se instalează Manutenţiunea de pâine, maşinile, o căldare de abur pentru moară şi 8 cuptoare. În următorii ani, fabrica a fost extinsă, prin construirea de magazii, noi silozuri, clădiri ale personalului şi utilaje (cuptoare Lehmann). Fabrica de pâine funcţionează şi astăzi, sub numele de S.C. Plevnei S.A..

asd

Primele turnuri de răcire din lemn

asd

Odată cu alegerea în 1888 a primarului Emanoil Protopopescu-Pake, aspectul oraşului se va îmbunătăţi. Acesta a realizat excepţionale îmbunătăţiri edilitare, a trasat noi artere de circulaţie, a executat lucrări de canalizare şi alimentare cu apă a oraşului, a introdus iluminatul electric, a extins reţeaua de tramvaie şi tramcare, a ridicat numeroase clădiri de importanţă arhitecturală şi funcţională deosebită. Printre realizările înregistrate în zona actualului Sector 6 enumerăm: începerea în 1888 a construcţiei Uzinei electrice de la Grozăveşti care va fi terminată în 1892, înfiinţarea Centralei hidraulice de la Grozăveşti (1889) care va îmbunătăţi sistemul de alimentare cu apă al Capitalei. În 1892, reşedinţa domnească de la Cotroceni, chioşcul construit de Alexandru Ipsilanti în 1780, precum şi o parte a zidului de incintă a mânăstirii sunt demolate pentru a se construi noul Palat. După primul război mondial s-a înfiinţat câte o primărie şi evident primar, pentru fiecare din cele 5 culori, coordonate atunci de Primarul General al Capitalei. După construirea în 1892 a uzinei electrice Grozăveşti, dincolo de Grădina Botanică, se dă în folosinţă prima linie de tramvai electrică (purtând numărul 14), pe Bulevardul Est-Vest, la data de 9 decembrie 1894. În cartierul Militari se ridică în 1895 fabrica de cărămidă a inginerului Nicolae Cuţaridi. La începutul secolului XX, extinderea cartierului dincolo de Gara de Nord, presupunea traversarea liniilor de cale ferată. În acest scop este montat podul metalic adus de pe linia Buzău-Mărăşeşti, care va prelua numele cartierului Grant. Anumite părţi din structura podului iniţial pot fi observate pe liniile de cale ferată. Acest pod a fost înlocuit după 1981 cu un pod modern din beton care dispune azi de patru benzi de circulaţie, inclusiv linii de tramvai. Pe podul Grant circulă linia de tramvai 41, care este prima linie de metrou uşor din Bucureşti. În forma actuală, podul uneşte Piaţa Crangaşi de Strada Turda. În primele decenii ale secolului XX, Bucureştiul capătă o înfăţişare modernă, europeană, atât prin construirea unor edificii somptuoase, în stilul arhitecturii academice, cât şi în privinţa afirmării şcolii de arhitectură românească. Se introduce iluminatul electric al clădirilor şi străzilor, se începe pavajul cu piatră cubică, se perfectează canalizarea Dâmboviţei şi se asigură aprovizionarea oraşului cu apă potabilă. În 1908, se înfiinţează Institutul pentru producerea serurilor şi vaccinurilor, care din 1921 va fi denumit Institutul Pasteur. Situat pe Calea Giuleşti nr 333, Institutul poartă numele marului savant francez Louis Pasteur, al cărui colaborator apropiat a fost doctorul Victor Babeş, reprezintă una dintre cele mai prestigioase instituţii de biologie din ţară. Din 1924, datorită cererii tot mai mari pentru produsele Institutului, acesta se extinde cu 12 pavilioane, situate în fosta comună Giuleşti, pe o suprafaţă de 68 hectare, puse la dispoziţie de Ministerul Agriculturii. În 1960 este ridicată clădirea actuală a Institutului. În perioada interbelică, actualul Sector 6 corespundea ca formă administrativă cu Sectorul Verde al Capitalei. Perioada interbelică a adus mari prefaceri oraşului, care devine astfel o adevărată metropolă europeană, valorificându-se cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii. După 1950, cand s-a adoptat împărtirea pe raioane, acest Sector includea raionul „16 februarie”, redenumit în 1965 „Gheorghe Gheorghiu-Dej” precum şi o parte din raionul „Lenin”, pentru ca în 1979, să se revină la numerotarea pe sectoare.

Acoperirea Dâmboviţei în 1934

Dâmboviţa bucureşteană cu un traseu molcom, plin de meandre specifice apei de şes, presărată cu mori de apă şi gospodării ale locuitorilor, se revărsa deseori provocând inundaţii dezastruoase. Planurile de sistematizare a Dâmboviţei şi amenajarea de cheiuri au fost realizate în mai multe etape. O finanţare substanţială a fost asigurată de municipalitate în 1879 pentru planurile tehnice ale lui Grigore Cerchez, arhitect şef al capitalei. Ameliorarea râului Dâmboviţa a continuat şi mai târziu, în zona actualului Sector 6. Dezvoltarea continuă a capitalei, creşterea demografică, considerentele edilitare şi de mediu readuc în secolul XX, perfectarea amenajării Dâmboviţei. Lucrările edilitare nu au eliminat în întregime riscul inundaţiilor şi gradul de poluare al râului şi influenţa sa nocivă asupra mediului. Soluţia cea mai adecvată de separare a apei curgătoare curate de apa colectată din canale, era amenajarea a două râuri suprapuse, realizată în cadrul unor ample lucrări de sistematizare, în 1985 şi coordonate de Întreprinderea pentru Amenajarea Complexă şi Exploatarea Râului Dâmboviţa, înfiinţată prin decret guvernamental. Şantierul de lucrări hidrotehnice a efectuat asanări, modificări ale albiei râului, construirea colectorului subteran aflat sub cuva deschisă a apei curate, taluzarea şi îndiguirea malurilor cu dale prefabricate din beton armat. Pentru acumularea permanentă s-a creat în amonte de Şoseaua Ciurel, un baraj de pământ, lung de 4.3 km, şi s-a amenajat versantul natural, situat pe latura sudică dinspre cartierul Militari. S-a concretizat un lac, Lacul Dâmboviţa zis şi Lacul Morii, având o suprafaţă de 241.5 ha şi un volum de cca 12.01 milioane mc, cu adâncimea maximă de 11 metri. În partea de nord a lacului există Insula Lacul Morii cu o suprafaţă de 4.246 hectare.

asd

Pasajul Basarab

asd

Pasajul Basarab, construcţie începută în 2006 şi finalizată în cursul anului 2011, asigură transferul a 60.000 de călători zilnic şi ajută la diminuarea traficul în Sectorul 6. Pasajul Basarab realizează legătura rutieră şi de tramvai între Bulevardul Nicolae Titulescu – Şoseaua Orhideelor – Podul Grozăveşti – Bulevardul Vasile Milea (pentru circulaţia tramvaielor) şi, respectiv, Şoseaua Grozăveşti, fiind complet astfel inelul principal de circulaţie al Capitalei, în partea de nord-vest. Proiectul cuprinde două traversări majore de obstacole: râul Dâmboviţa peste podul existent şi calea ferată, în zona Gării de Nord. Viaductul principal al pasajului are o lungime totală de 1.450 metri (din care 117 metri pod pe arce peste râul Dâmboviţa, respectiv 340 metri pasajul peste zona Gării de Nord), cu bretele de acces la pasaj de 1.126 metri lungime şi rampe de acces de 1.250 metri).

Cartier nou

Pentru a păstra identitatea oraşului, viitoarele proiecte de sistematizare urmează să îmbine în mod armonios tradiţia urbanistică, incluzând reperele de patrimoniu ale Sectorului 6, cu cerinţele moderne ale Bucureştiului. În acelaşi plan de priorităţi sunt înscrise şi problemele de protecţie a mediului, în conformitate cu standardele europene, reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare, amenajarea şi întreţinerea a noi spaţii verzi şi crearea locurilor de joacă pentru copii. Acestor investiţii li se vor adăuga şi altele, care vor ridica nivelul acestui sector: spaţii comerciale, parcări supraterane, un spital modern, precum şi atragerea unor finanţări nerambursabile.

asd