Home

Directia Tehnica

Direcția Tehnică

Direcția Tehnică se ocupă de problemele de cadastru, fond funciar, registru agricol, patrimoniu şi analiza imobilelor din punct de vedere al reţelelor edilitare și  colaborează cu organismele şi instituţiile care au atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, deţinătorii de utilităţi publice etc).

Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu actualizează periodic sistemul de evidență a datelor urbane privind imobilele aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 6, înregistrează şi evidenţiază titlurile de proprietate şi ridicările topografice, numerotările şi renumerotările străzilor, modificările denumirilor străzilor.
Pentru reconstituirea/constituirea dreptului la proprietate asupra terenurilor analizează cererile depuse , conform legislației în vigoare; participă la punerea în posesie a beneficiarilor acestor legi;

  • Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar;
  • Gestionează cererile depuse în conformitate cu Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe personale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Analizează cererile formulate pentru acordarea despăgubirilor potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prezintă Subcomisiei de Aplicare a Legilor Fondului Funciar referatul privind propunerea de validare/invalidare a solicitării; întocmeşte tabelele centralizatoare şi documentaţiile în vederea validării/invalidării solicitărilor privind acordarea de despăgubiri pe care, însoţite de actele stabilite prin lege, le înaintează Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti;
  • Verifică şi întocmeşte referatul de specialitate din punct de vedere al evidenţelor cadastrale pentru documentaţiile de urbanism, certificatele de urbanism, avizelor primarului şi autorizaţiile de construire/desfiinţare;
  • Întocmeşte şi actualizează inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin centralizarea listelor de inventariere transmise de către instituţiile şi serviciile publice de interes local constituite la nivelul Sectorului 6, prin intermediul Subcomisiei de inventariere constituită la nivelul Sectorului 6, conform competenţelor;
  • Întreprinde demersurile necesare în vederea identificării imobilelor disponibile aparţinând Municipiului Bucureşti situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, în vederea preluării acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în scopul realizării unor proiecte de investiţii în beneficiul comunităţii locale;
  • Verifică pe teren situaţia actuală a imobilelor aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, cu privire la starea tehnică a construcţiilor existente, modificări, extinderi, desfiinţări, îmbunătăţiri, deteriorări, în vederea completării Cărţilor tehnice;
  • Efectuează demersurile necesare în vederea înscrierii în evidenţele Oficiului  de  Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti şi în evidenţele de  Carte  Funciară  a  imobilelor cuprinse în categoria domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 (ridicări topografice, obţinerea  certificatului de număr poştal etc.), potrivit competenţelor;

Compartimentul Analiză si Aviz de Conformitate soluționează documentaţiile depuse de solicitanţi (persoane fizice şi juridice) în vederea obţinerii avizelor și acordurilor legale solicitate prin certificatul de urbanism pentru obținerea autorizației de construire/desființare, pentru: racordarea la reţelele de utilităţi; racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii, securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.

Pentru obținerea acestor avize colaborează cu serviciile publice de interes local existente la nivelul Sectorului 6, cu deţinătorii de reţele edilitare (S.C. Apa  Nova Bucureşti S.A., S.C. Electrica Muntenia S.A., S.C. Romtelecom R.A., S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L., R.A.D.E.T., S.C. Netcity Telecom S.A.), R.A.T.B.,  societăţile  de  salubritate (Urban, Rebu), Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Sănătatea Populaţiei, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

Contact: Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, Bucureşti 6, Cod Postal 060013

Telefon Centrala: 0376 204 319

E-mail: [email protected]

PLACEHOLDER TAB 5