Home

Seriviciul Biroul Unic

Seriviciul Biroul Unic

Biroul Unic asigură comunicarea continuă şi transparentă cu cetăţenii, în vederea soluţionării eficiente şi oportune a problemelor comunităţii, precum şi elaborarea şi aplicarea unei strategii de relaţii publice care să inducă o imagine corectă, pozitivă şi credibilă, asupra performanţelor administrative ale instituției.

Asigura informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Sector 6 şi a Primăriei Sector 6 şi oferă relaţii privind modalitatea de a obţine documente, avize, aprobări care, în conformitate cu prevederile legale, sunt de competenţa primăriei şi a serviciilor publice de interes local.

Asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, prin gestionarea şi soluţionarea cererilor persoanelor care solicită, în scris sau verbal, informaţii potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Realizează documentaţia necesară şi modelele specifice, pe tipuri de probleme ale cetăţenilor, pe care le pune la dispoziţie celor interesaţi, pe cale directă, afişaj sau poştă electronică.

Informează petenţii asupra documentelor necesare completării dosarelor şi pune la dispoziţie instrucţiunile şi modelele de documente necesare, direct la ghişeul unic sau pe internet și informează asupra situaţiilor de respingere a dosarelor, cu menţionarea motivelor.
asigură înscrierea și buna desfăşurare a audienţelor conducerii instituției.

Primeşte şi înregistrează petiţii (solicitări, adrese, cereri, reclamaţii, sesizări, facturi şi alte documente) primite direct sau prin corespondenţă (poştă, fax, e-mail, curier), de la petenţi persoane fizice, organizaţii, instituţii centrale şi locale, instanţe, ONG – uri, etc. și eliberează copii după documentele din cadrul unităţii arhivistice, pe baza cererii scrise, în condiţiile legii.

Compartimentul Management Documente și Arhivă asigură gestiunea arhivei și urmărește întregirea fondului arhivistic existent prin verificarea și preluarea pe bază de inventare împreună cu procese-verbale a documentelor create de către departamentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în vederea arhivării acestora, conform metodologiei Arhivelor Naţionale.

Verifică fiecare dosar la preluarea unităților arhivistice create, urmărind respectarea modului de constituire și concordanța dintre conținutul acestora și datele înscrise în inventar; în cazul constatării unor neconcordanțe, se aduc la cunoștința compartimentelor creatoare în scopul efectuării măsurilor corective necesare.

Realizează cercetarea în depozitul de arhivă în vederea soluționării cererilor formulate în scris și asigură punerea la dispoziție, spre consultare, a documentelor la solicitarea tuturor structurilor din aparatul de specialitate al primarului.

Pune la dispoziția Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunilor de control și pregătește documentele cu valoare istorică și inventarele acestora în vederea predării la Arhivele Naționale.

Asigură comunicarea în scris, în termeul legal, către Arhivele Naționale a documentelor care atestă înființarea, reorganizarea sau desființarea creatorului și deținătorului de documente, în condițiile legii sau orice modificare survenită în activitatea instituției cu implicații asupra activității de arhivare a documentelor.

Menține legătura permanent cu Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale, pentru desfășurarea în bune condiții a activității pe linie de arhivă.

Pregătește documentele cu valoare istorică și inventarele acestora în vederea predării la Arhivele Naționale.

Contact:

Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, Bucureşti 6, Cod Postal 060013

Telefon Centrala: (0376) 204 319

Fax: (0376) 204 446

E-mail:[email protected]

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5