Home

Primăria Sectorului 6 anunță sesiune de primire dosare pentru un apartament cu 3 camere, destinat tinerilor specialiști, construit de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul programului de construcţii de locuinţe prin credit ipotecar

Anunțuri

Primăria Sectorului 6 anunță sesiune de primire dosare pentru un apartament cu 3 camere, destinat tinerilor specialiști, construit de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul programului de construcţii de locuinţe prin credit ipotecar

2022-06-02

Primăria Sectorului 6 anunță sesiune de primire dosare pentru un apartament cu 3 camere, destinat tinerilor specialiști, construit de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul programului de construcţii de locuinţe prin credit ipotecar.

Dosarele se vor depune în format letric, în perioada 04.07 – 15.07.2022, la Primăria Sectorului 6, sediul din Calea Plevnei nr. 147-149, Serviciul Birou Unic – Registratura Generală, în cadrul programului de lucru cu publicul.

Comisia Socială de analiză a cererilor de locuință și de repartizare a locuințelor va proceda la clasarea:

 • cererilor neînsoțite de acte doveditoare,
 • cererilor care au documentația anexată incompletă,
 • cererilor depuse cu nerespectarea termenului prevăzut mai sus,
 • cererilor depuse de solicitanți care nu se încadrează în următoarele categorii: tineri specialişti din învățământ, sănătate, din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, din cadrul autorității judecătorești și administrației naționale a penitenciarelor,
 1. Analizarea și evaluarea dosarelor se vor face în baza următoarelor ”Criterii de acces și de ierarhizare”:

Criterii aplicabile în vederea repartizării unui apartament, destinat tinerilor specialiști, construit de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcţii  de locuinţe prin credit ipotecar

A. Criterii de acces la locuinţă:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 40 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, aceste restricţii având în vedere raza municipiului Bucureşti.

NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.

3. Solicitanții trebuie să facă dovada că se încadrează în una dintre următoarele categorii: tineri specialişti din învățământ, sănătate, din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, din cadrul autorității judecătorești și administrației naționale a penitenciarelor,

NOTĂ: Prin specialiști se înțeleg tinerii în vârstă de până la 35 de ani, angajați într-o unitate din categoria celor menționate și au pregătire profesională dobândită prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau studii superioare de scurtă durată ori au studii superioare.

4. Solicitanții trebuie să facă dovada că au locul de muncă pe raza Sectorului 6 fiind încadrați într-o unitate din categoria celor menționate la pct. (3).

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

 1. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ...... 10 puncte

1.2.Tolerat în spaţiu ............................... 7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar –

a) mai mare de 18 mp ............................................... 0 puncte

b) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ....... 5 puncte

c) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ....... 7 puncte

d) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv .................... 9 puncte

e) mai mică de 8 mp ................................. 10 puncte

NOTĂ: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală

2.1. Starea civilă:

a) familie monoparentală .... 10 puncte

b) căsătorit ........................... 10 puncte

c) necăsătorit .......................... 8 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

a) Copii

- 1 copil ............................... 2 puncte

- 2 copii ............................... 3 puncte

- 3 copii ............................... 4 puncte

- 4 copii ............................... 5 puncte

b) > 4 copii ........... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

c) Alte persoane, indiferent de numărul acestora .................. 2 puncte

3. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

3.1. Cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ......... 5 puncte

3.2. Cu studii superioare .......... 10 puncte

NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

4. Situaţii locative sau sociale deosebite

4.1. Tineri proveniţi din sistemul de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ......... 15 puncte

4.2. Tineri evacuaţi din case naţionalizate ............. 5 puncte

NOTĂ: - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (stare civilă și situație locativă) .

 1. Documentele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor sunt:

Pentru ca cererea să fie analizată, este necesar ca aceasta să se depună individual şi în nume propriu, însoţită de actele menționate mai jos, corespunzătoare situației fiecărui solicitant:

1. Declaraţie notarială, dată la data depunerii cererii de către solicitant şi membrii majori ai familiei acestuia, din care să rezulte că solicitantul şi familia sa (prin familie se înţelege solicitant, soţ/soţie şi copii, care vor fi nominalizaţi, iar pentru solicitantul necăsătorit, se va preciza starea civilă) până la data depunerii cererii, nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă în proprietate şi/sau nu beneficiază de o locuinţă cu chirie, proprietate de stat, sau a municipiul Bucureşti, tot în declaraţie, solicitantul va preciza unde şi în ce calitate locuieşte în fapt familia sa - original;

2. Certificatul de căsătorie al solicitantului sau, după caz, acte privitoare la desfacerea căsătoriei – copie ;

3. Actul de identitate al solicitantului şi soţului/soţiei (după caz) ;

 • dovada domiciliilor stabile avute până la data depunerii cererii se va face, pentru solicitant(ă) şi, după caz, soţia/soţul acestuia/acesteia, pe baza adeverinţei eliberată de Diecția Locală de Evidenţa Persoanelor, la care solicitantul este arondat cu domiciliul – original;

4. Certificatele de naştere ale copiilor sau actele de identitate (după caz) – copie;

5. Sentinţa judecătorească de încredinţare a minorilor, pentru copiii rezultaţi din concubinaj, recunoscuţi de ambii părinţi – copie;

6. Dovada calităţii în care solicitantul (şi soţul/soţia, dacă este cazul) locuieşte la adresa unde figurează cu domiciliu. Se va prezenta, după caz:

 •  actul de proprietate sau contractul de închiriere, dacă figureză cu domiciliul şi gospodăreşte în calitate de tolerat la părinţi sau alte persoane, inclusiv schiţa locuinţei cu suprafaţa locuibilă a acesteia – copie;
 •  contractul de închiriere (în care se va preciza suprafaţa închiriată); pentru cazurile în care nu se precizează în contractul de închiriere suprafaţa închiriată, se va prezenta şi schiţa locuinţei – copie;

7. Actele de identitate ale persoanelor care au domiciliul şi locuiesc la aceaşi adresă cu solicitantul; pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de naştere – copie;

8. Solicitanţii care au domiciliat în locuinţă naţionalizată şi au fost evacuaţi de la adresa de domiciliu vor prezenta hotărâre judecătorească de evacuare/notificare în vederea evacuării, precum şi procesul verbal de punere în aplicare a hotărârii/notificării – copie;

9. Dacă solicitantul nu locuieşte la adresa la care are domiciliul, va preciza acest lucru în declaraţia notarială şi va prezenta contractul locuinţei unde locuieşte în fapt, la care anexează schiţa acesteia şi actele de identitate ale persoanelor care au domiciliul şi locuiesc la respectiva adresă – copie;

10. Adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari a blocului în care solicitantul locuieşte, dacă este cazul, în care să se precizeze persoanele pentru care se plătesc cote de întretinere - original;

11. Solicitantul şi/sau soţul/soţia acestuia, care au avut domiciliul în Bucureşti şi la alte adrese faţă de cea de la data depunerii dosarului, urmează să prezinte actele domiciliilor anterioare, astfel:

 • actul de proprietate sau contractul de închiriere şi actele de identitate ale părinţilor, dacă au domiciliat la aceştia – copie; - contractul de închiriere, dacă au locuit în calitate de chiriaş la proprietar – copie;
 • dacă nu pot fi prezentate actele de proprietate sau contractele de închiriere ale locuinţelor, se vor prezenta adeverinţe de la direcţiile/serviciilor de taxe locale în circumscripţia cărora imobilele respective se află, în care să se menţioneze dacă solicitanţii au figurat sau figurează în calitate de proprietar la adresele respective – copie;

12. Dovada studiilor absolvite de solicitant(ă) – se va prezenta diploma eliberată, potrivit legii, pentru ultimul nivel de studii finalizat. Pentru absolvenţii de liceu diploma de bacalaureat va fi însoţită, după caz, de atestatul privind pregătirea profesională obţinut la absolvire – copie;

13. Dacă este cazul:

13.1. Tinerii proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani, vor prezenta acte doveditoare în acest sens – copie;

13.2. Tineri care au adoptat sau adoptă copii vor prezenta acte care atestă acest lucru – copie;

14. Dovada că solicitantul are locul de muncă pe raza sectorului 6 Adeverinţe eliberate de angajator din care să rezulte cu claritate data angajării, funcția/ocupația solicitantului, adresa completă a locului de muncă unde își desfășoară activitatea acesta – original;

Solicitanții vor prezenta contractul de muncă – copie eliberată de angajator purtând viza „conform cu originalul”, data, semnătura persoanei împuternicită de angajator să cerifice astfel de documente, precum şi extrasul din registrul de salariaţi (revisal) certificat de angajator.

Notă: Cererile privind repartizarea locuinţelor vor fi analizate de Comisia Socială, constituită prin hotărârea Consiliului Local al sectorului 6, care va stabili puncatejele în baza criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj prevăzute de Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Pentru ca cererea să fie analizată, este necesar ca aceasta să se depună individual şi în nume propriu, însoţită de actele mai jos menţionate, care se prezintă în original şi xerocopie sau, în cazurile impuse de lege, copii legalizate la data depunerii cererii.

Instituția noastră își rezervă dreptul de a solicita originalele documentelor depuse în copie xerox ori de câte ori va considera că este necesar.

Notă: Cererile privind repartizarea locuinţelor vor fi analizate de comisia socială, constituită prin hotărârea consiliului local al sectorului 6, care va stabili puncatejele în baza criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj prevăzute de anexa 11 la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 692/2001.

 1. Documentele vor însoți cererea tip, formularul fiind cel anexat prezentului anunț. Formularul de cerere poate fi obținut  de pe site-ul instituției  sau de la Serviciul Biroul Unic.

IMPORTANT! Pentru acest apartament, titularul poate să solicite cumpărarea la împlinirea termenului de 1 an de la data încheierii contractului de închiriere. În cazul în care, la termenul menționat, titularul nu își exprimă opțiunea de a cumpăra locuința, aceasta va fi scoasă la vânzare în condițiile stabilite de art. 4. alin. (8) din Legea nr. 52/1998.