Home

Serviciul de Elaborare a Cererilor de Finantare

Serviciul de Elaborare a Cererilor de Finanțare

Atribuțiile  SERVICIULULUI DE ELABORARE A CERERILOR DE FINANȚARE sunt următoarele:

 1. Oferă consultanţă de specialitate către departamentele interne şi instituţiile externe care sunt subordonate Consiliului Local Sector 6 şi care sunt interesate de intensificarea eforturilor de atragere de surse externe de finanţare pentru susţinerea programelor şi proiectelor proprii pe obiectivele de infrastructură, obiective de patrimoniu, unităţi de învăţământ, unităţi de sănătate, centre sociale, infrastructură generală, infrastructură de afaceri, etc., care sunt în proprietatea şi administrarea Primăriei Sectorului 6;
 2. Elaborează proiecte în domeniul infrastructurii, proiecte care să răspundă necesităţilor comunităţii locale;
 3. Stabileşte relaţii de parteneriat cu organizaţii şi instituţii locale, naţionale şi internaţionale în vederea absorbţiei fondurilor externe, întocmeşte documentaţia aferentă;
 4. Asigură sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare eficientă, eficace şi transparentă a fondurilor externe atrase de către Primăria Sectorului 6;
 5. Traduce dosarele tehnice şi anexele aferente cererilor de finanţare în funcţie de cerinţele Comisiei Europene şi partenerii externi implicaţi în proiectele respective;
 6. Asigură organizarea internă, pregăteşte documentele necesare evaluării proiectelor depuse, asigură realizarea şi transmiterea la termenele stabilite a raportărilor;
 7. Întocmeşte procesele verbale de recepţie pentru echipamentele furnizate de operatorii economici contractaţi pe diverse proiecte cu finanţare europeană de către Primăria Sectorului 6, în vederea completării dosarului de contract;
 8. Asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituţiei şi care vizează îmbunătăţirea activităţii serviciului;
 9. Asigură activități de interpretariat în cadrul proiectelor și a manifestărilor instituției care necesită acest lucru;
 10. Asigură legătura cu instituţiile vizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor legate de întărire a capacităţii instituţionale;
 11. Colaborează cu alte instituţii locale şi naţionale, cu domeniile sinergetice ale turismului şi culturii în vederea atingerii intereselor comune şi promovării / introducerii în circuitul turistic a monumentelor de istorie şi de arhitectură, precum şi a celor naturale;
 12. Propune modificări/completări la procedurile existente de desfăşurare a activităţii Direcţiei Fonduri Externe;
 13. Creează şi gestionează baza de date cu partenerii reali şi cei potenţiali din domeniile de interes şi din cele sinergetice lor, susţinerea legăturilor cu partenerii, asigurarea suportului tehnico-documentar şi consultativ, logistic a elaborării şi implementării strategiilor pe turism, cultură, educaţie, a întrunirilor și evenimentelor proprii;
 14. Oferă informații și colaborează cu instituții de la nivel regional, național sau internațional în vederea inserției valorilor patrimoniului antropic, cultural și natural local în circuitul de valori regionale, naționale și internaționale;
 15. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 16. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 17. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 18. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul compartimentului;
 19. Coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;
 20. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic;
 21. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se incadrează in obiectul şi atribuţiile serviciului.

 

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5