Home

Serviciul de Planificare a Investitiilor

Serviciul de Planificare a Investițiilor

Atribuțiile SERVICIULULUI DE PLANIFICARE A INVESTIȚIILOR sunt următoarele:

a) Stabilește politicile de planificare în domeniul investițional pentru o utilizare optimă a resurselor financiare alocate cheltuielilor de capital;

b) Stabilește și fundamenteaza necesarul de credite bugetare și de angajament pentru cheltuieli cu investițiile, conform prevederilor legale, în vederea elaborării proiectului anual de buget;

c) Gestionează eficient bugetul alocat pentru cheltuieli realizate, atât de către Primaria Sectorului 6, în mod direct,  cât și de către instituțiile descentralizate ale acesteia;

 1. Participă la coordonarea și monitorizarea aplicării programelor de cheltuieli ale instituțiilor descentralizate;
 2. Elaborează și structurează direcțiile de acțiune privind politicile investiționale ce urmează a fi aplicate în Primăria Sector 6, pe care le supune aprobării ordonatorului principal de credite;
 3. Evaluează și selectează obiectivele/acțiunile de investiții în baza propunerilor ordonatorilor secundari și terțiari de credite;
 4. Analizează propunerile ordonatorilor secundari/terțiari de credite privind alocarea fondurilor bugetare pentru obiective de investitii, programe sau categorii de cheltuieli;
 5. Întocmește situații privind stadiul realizării obiectivelor și acțiunilor de investiții publice;
 6. Analizează documentele transmise de ordonatorii secundari/terțiari de credite privind solicitările de fonduri privind cheltuielile de capital. Întocmește și actualizează o baza de date cu solicitările ordonatorilor de credite de modificare/suplimentare a bugetului alocat, utilizată atât la analiza solicitărilor de virări de credite, cât și la fundamentarea solicitărilor de rectificare a bugetului;
 7. Asigură respectarea obiectivelor strategiei de achiziții a Primariei Sectorului 6, atât în privința compartimentelor din cadrul primariei, cât și în privința structurilor descentralizate ale acesteia;
 8. Comunică cu structurile descentralizate privind angajarea de către acestea a cheltuielilor cu investiții și achiziții a caror valoare depaseste un prag stabilit prin dispoziția primarului Sectorului 6;
 9. Avizează oportunitatea angajării de cheltuieli cu investiții și achiziții de catre structurile descentralizate, dacă acestea depăsesc pragul valoric stabilit prin dispoziția Primarului Sectorului 6;
 10. În exercitarea acestei activități, Serviciul de Planificare a Investițiilor poate solicita detalii privind documentele supuse avizarii catre compartimentele inițiatoare din cadrul structurii descentralizate;
 11. Întocmește și actualizează strategia anuală de achiziții publice doar pe baza notelor de fundamentare emise de compartimentele de specialitate. Strategia anuală de achiziție publică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție publică cuprinse în aceasta și se aprobă de către conducătorul autorității contractante;
 12. Elaborează în cadrul strategiei anuale de achiziție publică, programul anual al achizițiilor publice și operează modificări/completări pe baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele autorității contractante și cuprinde totalitatea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenționează să le atribuie în decursul anului următor;
 13. După aprobarea bugetului propriu, va actualiza programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate întocmite de compartimentele autorității contractante în funcție de fondurile aprobate;
 14. Monitorizează derularea programelor de investiții aprobate și elaborează analize, sinteze sau raportări cu privire la derularea acestora;
 15. Participă, în calitate de reprezentant al ordonatorului principal de credite, prin persoane desemnate, in cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor la procedurile de achizitie publica derulate de instituțiile descentralizate;
 16. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul serviciului;
 17. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial;
 18. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural;
 19. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 20. Coordonează, supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului procedural;
 21. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic;
 22. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului.

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5