Home

Serviciul Financiar-Contabilitate

Serviciul Financiar-Contabilitate

Atribuţii specifice:

 • organizează, coordonează şi asigură elaborarea proiectului de Buget pentru Primăria Sectorului 6 şi pentru Serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 şi le supune aprobării Consiliului Local în comisiile de specialitate şi în plenul şedinţelor Consiliului Local
 • întocmeşte documentaţia necesară pentru deschiderea de credite bugetare pentru Primărie şi pentru celelalte instituţii subordonate, urmărind încadrarea în totalul creditelor aprobate prin bugetul consolidat
 • analizează periodic, conform legii, execuţia bugetară, pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli
 • fundamentează şi propune ordonatorului principal de credite documentaţia privind virările de credite între articolele bugetare
 • organizează şi exercită controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale
 • asigură întocmirea documentaţiei referitoare la achitarea plăţilor către furnizori, în baza contractelor încheiate sau a comenzilor emise, precum şi virarea în termenele legale a obligaţiilor către Bugetul de Stat
 • organizează înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor financiare care implică modificări patrimoniale şi întocmirea balanţei de verificare sintetică şi analitică
 • organizează calculul şi plata salariilor funcţionarilor publici şi a salariaţilor contractuali, angajaţi ai primăriei şi plata obligaţiilor către Bugetul de Stat şi bugetele asigurărilor sociale şi de şomaj
 • efectuează lunar monitorizarea cheltuielilor de personal la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti,  pentru Ministerul Finanţelor Publice
 • întocmeşte situaţiile statistice pentru Consiliul Local Sector 6, solicitate lunar de Institutul Naţional de Statistică
 • organizează şi urmăreşte, împreună cu şefii celorlalte compartimente de resort, derularea activităţii de inventariere anuală a întregului patrimoniu
 • asigură schimbul permanent de date şi informaţii cu departamentele de resort din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, Ministerului Finanţelor Publice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti –Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, Trezoreria Sectorului 6 şi cu Administraţia Financiară a Sectorului 6
 • asigură, conform legilor şi normativelor în vigoare, respectarea disciplinei financiar-contabile de către toate instituţiile şi categoriile de personal cu răspunderi în gestionarea şi administrarea banului public
 • analizează şi centralizează solicitările de credite formulate de unităţi, întocmeşte cererea de deschidere a creditelor şi a notelor de fundamentare, iar după aprobarea de către ordonatorul principal de credite, respectiv Primarul Sectorului 6, le transmite spre executare  Trezoreriei Sectorului 6
 • întocmeşte, în baza propunerilor unităţilor subordonate, rapoarte privind virările de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, cu respectarea legii, şi le supune ordonatorului principal de credite
 • ţine evidenţa operativă a creditelor aprobate, repartizate şi utilizate, conform normelor metodologice în vigoare
 • urmăreşte şi asigură respectarea dispoziţiilor legale în utilizarea veniturilor proprii şi a celor subvenţionate de la Bugetul de Stat
 • analizează şi avizează contul execuţiei de casă a bugetelor unităţilor subordonate şi întocmeşte contul de execuţie centralizat, anexă la dările de seamă trimestriale
 • întocmeşte dările de seamă trimestriale şi anuale ale Primăriei Sectorului 6
 • verifică, analizează şi centralizează dările de seamă contabile trimestriale şi anuale, primite de la unităţile subordonate, şi întocmeşte bilanţul, anexele la bilanţ şi raportul la darea de seamă trimestrială şi anuală, pe care le supune analizei şi aprobării ordonatorului principal de credite
 • organizează, controlează şi răspunde de modul în care se conduce contabilitatea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate, potrivit bugetului aprobat
 • întocmeşte şi raportează trimestrial Ministerului Finanţelor Publice, situaţia datoriei publice a Sectorului 6 al municipiului Bucureşti
 • urmăreşte derularea contractelor încheiate cu cumpărătorii de spaţii comerciale, în vederea monitorizării modalităţilor de achitare a acestora (cu plata integral sau în rate)
 • organizează şi urmăreşte contabilitatea cheltuielilor asigurând, potrivit legii, evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective, pe structura clasificaţiei funcţionale şi economice
 • asigură încasarea taxelor stabilite conform dispoziţiilor legale şi a amenzilor date potrivit proceselor verbale încheiate de compartimentele abilitate şi virarea lor în conturile de venituri proprii,  gestionate de Serviciul Public de Finanţe Publice Locale Sector 6
 • asigură verificarea, calcularea şi virarea în conturile personale a drepturilor de natură salarială a angajaţilor instituţiei
 • organizează controlul permanent privind operaţiunile economice efectuate
 • propune şi actualizează nivelul de taxe percepute pentru ocuparea domeniului public şi privat al Sectorului 6
 • propune şi colaborează la elaborarea proiectelor de hotărâri, în domeniul financiar-contabil, supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 6; proiectele de hotărâri se înaintează Compartimentului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local
 • prezintă Curţii de Conturi a Municipiului Bucureşti situaţiile şi documentele solicitate de controlorii abilitaţi,  cu ocazia controalelor anuale realizate de această institituţie de control a Ministerului Finanţelor Publice, în vederea verificării modului de cheltuire a banilor publici
 • asigură aducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor  dispuse de Primarul Sectorului 6 sau de şefii ierarhici.

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5