Home

Serviciul Monitorizare Contracte

Serviciul Monitorizare Contracte

Atribuţii specifice:

 • asigură derularea contractelor de investiţii, precum şi prestări de servicii conexe acestora, pâna la faza încheierii recepţiei finale
 • urmăreşte elaborarea Cărţii Tehnice a construcţiei, document ce va fi transmis beneficiarului investiţiei;
 • face propuneri, în funcţie de solicitările petenţilor, în vederea elaborării planurilor de investiţii
 • participă, împreună cu proiectanţii, la elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, studiilor geologice, geotehnice, topografice şi hidrologice în vederea fundamentării lucrărilor de investiţii
 • întocmeşte note de fundamentare pentru aprobarea modificării valorilor de investiţii contractate
 • înregistrează, controlează şi verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor şi asociaţiilor de locatari privind lucrările de reabilitări sistem rutier, reparaţii străzi, reabilitare termică a locuinţelor, reabilitare a spaţiilor verzi şi întreprinde măsurile de remediere necesare
 • verifică, în teren, respectarea documentaţiei de execuţie şi a proiectului tehnic, stadiul fizic al lucrărilor şi finalizarea acestora, potrivit documentaţiilor elaborate şi autorizate
 • controlează derularea contractelor de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice şi asigură efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor de către comisia constituită conform legii
 • verifică concordanţa dintre proiectul tehnic şi corectitudinea întocmirii situaţiilor de lucrări, funcţie de stadiul fizic al acestora şi propune spre plată valorile evaluate, conform legilor şi normativelor în vigoare;
 • centralizează şi redactează situaţii referitoare la starea reţelelor de utilităţi
 • participă la programul de întâlniri între reprezentanţii Primăriei Sectorului 6, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari şi cei ai regiilor furnizoare de utilităţi
 • participă, împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la recepţia lucrărilor de investiţii, urmărind calitatea, funcţionalitatea şi respectarea prevederilor din documentaţiile tehnico-economice
 • în îndeplinirea sarcinilor colaborează cu serviciile specializate de la nivelul  Sectorului 6, instituţiile şi regiile autonome de la nivelul Municipiului Bucureşti (Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Inspectoratul de Stat în Construcţii Bucureşti, Apa Nova, Distrigaz, Electrica, etc.

PLACEHOLDER TAB 2

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 4

PLACEHOLDER TAB 5