Home

Serviciul Urbanism si Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice

Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice

Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice verifică documentaţiile de urbanism depuse de solicitanţi (persoane fizice sau juridice) în vederea avizării/aprobării, din punct de vedere al respectării legislaţiei în vigoare încadrării în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi/sau a Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 6 dar și al respectarii condițiilor certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare şi avizelor primarului.

Redactează şi înaintează avizele tehnice favorabile Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 pentru avizare şi le include în proiectele de hotărâre în vederea promovării lor spre aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 6 și verifică, în cazul situaţiilor atipice, corelarea documentaţiei cu situaţia reală din teren.

Asigură întocmirea certificatelor de urbanism pe baza documentaţiilor prevăzute de lege pentru:

 • construcţii de orice fel şi instalaţiile aferente acestora, împrejmuiri, extinderi, supraetajări, consolidări, modernizări, recompartimentări interioare, schimbare de destinaţie, desfiinţări, informare, operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, cereri în justiţie etc.;
 • branşamente apă, gaze naturale, reţele electrice, racorduri canalizare, extinderi conducte cu respectarea HCGMB nr.16/1994;
 • asigură evidenţa certificatelor de urbanism, a avizelor de amplasare şi a avizelor primarului în ordinea emiterii prin completarea la zi a Registrelor de evidenţă a certificatelor de urbanism a avizelor de amplasare şi a avizelor primarului;
 • eliberează certificatele de urbanism, avizele de amplasare şi avizele primarului în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, dar și asigură prelungirea valabilităţii certificatelor de urbanism.
   

ACTE NECESARE

FORMULARE

Certificat de urbanism

Cerere eliberare certificat de urbanism

Cerere prelungire certificat de urbanism

Autorizaţii de construire

Etape de parcurs pentru eliberare acte

Compartimentul Activități de Reclamă și Publicitate are în responsabilitate verificarea documentațiilor depuse de solicitanți (persoane fizice/juridice) ce privesc emiterea certificatelor de urbanism și avizelor de amplasare.

Analizează documentele depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi stabileşte cerinţele şi condiţiile urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Asigură întocmirea certificatelor de urbanism pe baza documentaţiilor prevăzute de lege pentru semnalistica publicitara (firme, panouri publicitare, bannere etc.).

Redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism şi a avizelor de amplasare persoanelor competente, fiind direct răspunzător de legalitatea acestora.

Organizează eliberarea certificatelor de urbanism şi a avizelor de amplasare în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Asigură prelungirea valabilităţii certificatelor de urbanism, verifică în teren propunerile de amplasare a panourilor publicitare și actualizează la zi harta sectorului cu panourile publicitare.

 

Contact:

Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, Bucureşti 6, Cod Postal 060013
Telefon Centrala: (0376) 204 319

E-mail: [email protected]

Lista Unitatea de invatamant
08 May 2024
Certificate de urbanism
01 April 2024
Certificate de urbanism
01 February 2024
Certificate de urbanism
04 December 2023
Certificate de urbanism
02 November 2023
Certificate de urbanism
02 October 2023
Certificate de urbanism
04 September 2023
Certificate de urbanism
31 July 2023
Certificate de urbanism
30 June 2023
Certificate de urbanism
31 May 2023
Certificate de urbanism
30 April 2023
Certificate de urbanism
01 January 2010
Certificate de urbanism

Acte necesare pentru certificate de urbanism operatiuni notariale (dezmembrare, alipire, servitute de trecere, etc.)

1. Cererea-tip - datată / semnată/ ştampilată dacă este cazul (sau împuternicire) – scopul solicitării;

2. Copie CI/C.U.I.;

3. Copie act de proprietate;

4. Extras de Carte funciară actualizat;

5. Ridicare topografică, cu inventar de coordonate;

6. Planuri cadastrale emise de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă sc. 1/500, 1/2000, cu materializarea investiţiei solicitate;

7. Copie P.U.D. - hotărâre, aviz, planşă reglementări (dacă este cazul);

8. Propunerea de dezmembrare, alipire, etc.;

9. Copie taxă C.U.

Cont deschis la TREZORERIA SECTORULUI 6

Beneficiar DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6

COD FISCAL 12380248

RO17TREZ70621160203XXXXX

Acte necesare pentru certificate de urbanism construire si inchidere balcon, modificari interioare

1. Cererea-tip - datată / semnată/ ştampilată dacă este cazul (sau împuternicire) – scopul solicitării;

2. Copie CI/C.U.I.;

3. Copie act de proprietate;

4. Extras de Carte funciară actualizat;

5. Planuri cadastrale emise de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă sc. 1/500, 1/2000, cu materializarea investiţiei solicitate;

6. Memoriu tehnic, propunere existent - propus;

7. poze care să cuprindă şi balcoanele de la etajele superioare;

8. Copie taxă C.U.

Acte necesare pentru certificate de urbanism informare

1. Cererea-tip - datată / semnată/ ştampilată dacă este cazul (sau împuternicire) – scopul solicitării;

2. Copie CI/C.U.I.;

3. Copie act de proprietate;

4. Extras de Carte funciară actualizat;

5. Ridicare topografică, cu inventar de coordonate;

6. Planuri cadastrale emise de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă sc. 1/500, 1/2000, cu materializarea investiţiei solicitate;

7. Copie P.U.D. - hotărâre, aviz, planşă reglementări (dacă este cazul);

8. Copie taxă C.U.

Acte necesare pentru certificate de urbanism construire supraetajare, extindere, etc.

1. Cererea-tip - datată / semnată/ ştampilată dacă este cazul (sau împuternicire) – scopul solicitării;

2. Copie CI/C.U.I.;

3. Copie act de proprietate;

4. Extras de Carte funciară actualizat;

5. Ridicare topografică, cu inventar de coordonate;

6. Planuri cadastrale emise de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă sc. 1/500, 1/2000, cu materializarea investiţiei solicitate;

7. Copie P.U.D. (hotărâre, aviz, planşă reglementări) şi autorizaţie (dacă este cazul);

8. Propunere existent şi propus; 9. Copie taxă C.U.;

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism

1. Cererea-tip - datată / semnată şi împuternicire (dacă este cazul);

2. Elementele de identificare a solicitantului (BI, CI, Paşaport, C.U.I. + Împuternicirea);

3. Elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv adresa completă, număr cadastral şi număr de carte funciară (copie act de proprietate, extras de carte funciară nu mai vechi de 3 luni), copie după P.U.D (dacă este cazul);copie după autorizaţie de construire (dacă este cazul);

4. Scopul solicitării (construire, supraetajare construcţie, extindere construcţie, informare în vederea construirii sau a vânzării, dezmembrare in loturi, pentru locurile de parcare servitute de trecere, alipire, branşament, modificări interioare, construire şi închidere balcon, etc.) - CLAR SPECIFICAT;

5. Extras de plan cadastral actualizat la zi sc. 1/500, 1/2000 eliberate de O.C.P.I. Bucureşti cu documentaţiile avizate din zonă cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor - teren şi/sau construcţii – materializarea investiţiei pe planul de situaţie sc. 1/500 (DOUĂ EXEMPLARE). - pentru branşamente: materializarea pe plan de situaţie sc. 1/500, 1/2000 eliberate de O.C.P.I. Bucureşti cu documentaţiile avizate din zonă a traseului branşamentului propus a se realiza vizat de regii (APA NOVA, DISTRIGAZ, ENEL), aviz/acord; - - pentru dezmembrări şi alipiri: propunerea - materializată pe planuri de situaţie sc. 1/500, 1/2000 eliberate de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă sau materializarea pe planul de situaţie vizat spre neschimbare; - - pentru informări, închidere balcon: marcarea pe planurile de situaţie sc. 1/500, 1/2000 eliberate de O.C.P.I. cu documentaţiile avizate din zonă a terenului pentru care se solicită certificat; - - construire balcon la parter în bloc de locuinţe: poze cu faţada cu balcoanele de la etajele superioare; - - constructii, supraetajări şi extinderi: propunere, dimensiunile în plan materializată pe plan de situaţie sc. 1/500, 1/2000 eliberate de O.C.P.I. Bucureşti cu documentaţiile avizate din zonă.

6. Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Cont deschis la TREZORERIA SECTORULUI 6

Beneficiar

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6

COD FISCAL 12380248

RO17TREZ70621160203XXXXX

Taxe pentru emiterea certificatului de urbanism

Pana la 150 mp – 5 lei

Intre 151 mp – 250 mp - 6 lei

Intre 251 mp – 500 mp - 8 lei

Intre 501 mp – 750 mp - 10 lei

Intre 751 mp – 1000 mp -13 lei

Peste 1000 mp – 15 lei + 0.01%/mp , pentru fiecare mp ce depaseste 1000 mp

Acte necesare pentru emiterea autorizatiei de construire/desfintare

- Cererea tip pentru emiterea Autorizaţiei de construire/desfiinţare;

- Certificatul de urbanism (copie);

- Dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii;

- Extras de plan cadastral scara 1/500 şi 1/2000 eliberat de O.C.P.I. Bucureşti;

- Extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi;

- Certificat de atestare fiscală eliberat de D.G.I.T.L. Sector 6, actualizat la zi;

- Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia;

- Avizul de conformitate;

- Devizul general al lucrărilor;

- Documentaţia tehnică – D.T. – proiecte de arhitectură şi organizare execuţie lucrări, rezistenţă, instalaţii, expertiza tehnică, studiu geotehnic – dupa caz, întocmite conform legislaţiei în vigoare – 2 exemplare în original;

- Taxa pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare + taxa organizare execuţie lucrări;

- Taxa timbru arhitectură. Se plateste in contul transmis de arhitect

- Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire- Desfiinţare , se pot plăti on line

Cont deschis la TREZORERIA SECTORULUI 6

Beneficiar DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6

COD FISCAL 12380248

RO17TREZ70621160203XXXXX

Modul de calcul al taxelor pentru emiterea autorizatiilor de desfiintare/construire/organizare de executie

Taxa Autorizaţie de Construire – locuinţe 0,5% din val. Lucrarilor rezultate din deviz ( Conf. Cod fiscal). Ex de calcul : 1060 x coeficientul zonei x suprafaţa desfasurata a construcţiei; 1060 x Cz x Sdc = Pentru subsoluri si mansarde din lemn de aplica 75% din taxa . Taxa Autorizaţie de Contruire / Împrejmuire teren/ construire gard: 1% din deviz . Taxa Autorizaţie de Construire modificari interioare , amenajare birouri , persoane fizice sau juridice 1% din deviz fara TVA. Taxa Autorizaţie ptr Organizarea Execuţiei 3% din deviz D.T.O.E. Taxa Autorizaţie de Desfiinţare 0.01% din valoarea fiscală a imobilului care se desfiinţează. Taxa Autorizaţie de Contruire reclamă si / sau/ Afisaj 7 lei/ mp.

Acte necesare pentru emiterea avizului de conformitate

(în cazul în care se solicită obţinerea avizelor de către Compartimentul de Analiză şi Aviz de Conformitate)

- DOSAR;

- CERERE TIP cu nr. telefon/ adresă mail;

- CARTE DE IDENTITATE/COD UNIC DE ÎNREGISTRARE (CUI) – copie;

- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ - copie;

- CERTIFICAT DE URBANISM ŞI PLANURI ANEXĂ SC. 1:500 si SCARA 1:2000 - copii;

- MEMORIU DE ARHITECTURĂ ŞI DEVIZ GENERAL AL LUCRĂRILOR, ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE – copie – (ÎN VEDEREA CALCULĂRII TAXEI DE EMITERE A AVIZULUI DE CONFORMITATE);

- AVIZ SALUBRITATE DE LA OPERATORII AUTORIZAŢI SĂ PRESTEZE SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - copii;

- TAXĂ AVIZ DE CONFORMITATE - copie.

- CERERI TIP pentru fiecare regie solicitată;

- ACT DE PROPRIETATE SI EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ ACTUALIZAT LA ZI pentru fiecare regie solicitată - copie;

- CERTIFICAT DE URBANISM ŞI PLANURI ANEXĂ SC. 1:500 (2 exemplare copii) si scara 1:2000 (2 exemplare copii) – pentru fiecare regie solicitata;

- CARTE DE IDENTITATE/COD UNIC DE ÎNREGISTRARE (CUI) pentru fiecare regie solicitată - copie;

- MEMORIU DE ARHITECTURĂ (copie) pentru fiecare regie solicitată;

PENTRU OBŢINEREA AVIZULUI DE LA APA NOVA:

- Inventar de Coordonate în Sistem Stereografic 1970 (cu punctele de contur ale terenului si construcţiei ce fac subiectul prezentei avizări, certificat de o persoană fizică/juridică autorizată în cadastru);

- 2 copii ale planului cadastral emis de OCPI sc. 1:500 (cu ștampila anexă de la Certificatul de Urbanism) pe care sunt poziționate terenul si construcția ce fac obiectul prezentei avizări.

Se vor întocmi dosare cu copiile (pe o singură parte, nu se admit faţă – verso) pentru fiecare regie solicitată.

Acte necesare pentru emiterea avizului de conformitate

(în cazul în care au fost obţinute toate avizele de către solicitant)

- DOSAR;

- CERERE TIP cu nr. telefon/ adresă mail;

- CARTE DE IDENTITATE/COD UNIC DE ÎNREGISTRARE (CUI);

- CERTIFICAT DE URBANISM ŞI PLANURI ANEXĂ SC. 1:500 SI SCARA 1:2000 (COPIE);

- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ (COPIE);

- MEMORIU DE ARHITECTURĂ (COPIE)/ DEVIZ GENERAL AL LUCRĂRILOR, ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE (COPIE) ÎN VEDEREA CALCULĂRII TAXEI DE EMITERE A AVIZULUI DE CONFORMITATE;

- AVIZELE ŞI ACORDURILE SOLICITATE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM (aviz salubritate de la operatorii autorizaţi să presteze serviciul public de salubrizare pe raza municipiului Bucureşti)- copii;

- PUNCTUL DE VEDERE/ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI (COPIE) – dacă este cazul;

- TAXĂ AVIZ DE CONFORMITATE (reprezintă 0,2% din valoarea investiţiei) copie xerox

CONT PENTRU PLATĂ AVIZ DE CONFORMITATE DESCHIS

LA TREZORERIA SECTOR 6/ BENEFICIAR DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

SECOR 6 COD FISCAL 12380248 RO08TREZ70621360250XXXXX

Specificaţii/ explicaţii la completarea ordinului de plată- Taxă aviz de conformitate pentru imobilul ( stradă, numar) + Numele si Prenumele/Societatea Comercială în numele căruia se cere avizul de conformitate, certificatul de urbanism , numărul şi data pentru care se solicită avizul.

Taxele reprezentând contravaloarea regiilor se vor plăti direct in contul instituţiilor respective, iar la dosarul depus la Primaria Sectorului 6 se vor prezenta doar avizele obţinute (copie xerox).

Acte necesare pentru obtinerea ordinului prefectului

Pentru terenul aferent apartamentului la bloc in conform. Art. 36, alin. 2 Legea nr. 18/1991- republicată

1. Cerere prin care se solicită trecerea in proprietate a terenului aferent aprtamentului;

2. Actul de proprietate intabulat in evidentele Cărţii Funciare ,sau contract de construire/sau contract de schimb/ contract de donatie/contract de construire/ sentinta de partaj imobiliar/ certificat de mostenitor, dupa caz) in formă legalizată;

3. Dovada achitării integrale a apartamentului in cazul contractelor de vanzare cumparare cu plata in rate;

4. Proces verbal de predare primire;

5. Certificat fiscal eliberat de Serv. Public- Finante Publice Locale sector 6;

6. Copie xerox a actelor de identitate

7. Declaraţie notarială pe propria raspundere conform art. 326 cod penal.

Pentru relaţii suplimentare va rugăm contactaţi personalul de specialitate din cadrul Serviciului Biroul Unic- Cadastru la numarul de telefon / 0376204528

Acte necesare pentru obtinerea ordinului prefectului

Legea 18/1991-republicata si Legea 85/1992 Art. 36, alin. 2- pentru case la curte

1. Cerere prin care se solicită trecerea in proprietate a terenului;

2. Copie xerox a actului de proprietate/ a certificatului de mostenitor/ a contractului de vanzare cumparare initial sau decizia de atribuire a terenului ( in forma legalizată) si Autorizatia de construire, dupa caz;

3.Certificat fiscal eliberat de Serviciul Public-Finante Publice Locale sector 6;

4.Contract de inchiriere , pentru terenul ce reprezintă curte eliberat de S.C. Orizont SA, str. Popa Tatu nr. 35 (pt. imobilele dobandite in conditiile Legii 85/1992).

5.Fisa tehnică de masurători eliberată de SC Orizont SA, str. Popa Tatu nr. 35;

6.Ridicare topografică întocmită de un expert autorizat .

7.Copie xerox a actelor de identitate ale titularilor de contract.

8.Declaratie notarială pe propria raspundere conform art. 326 cod penal.

Pentru relaţii suplimentare va rugăm contactaţi personalul de specialitate din cadrul Serviciului Biroul Unic- Cadastru la numarul de telefon / 0376204528

Acte necesare pentru obtinerea ordinului prefectului

Legea 18/1991- republicata se refera la Legea 58/1974 Art. 36, alin 3- case la curte

1.Cerere prin care se solicita trecerea in proprietate a terenul;

2.Copie xerox a actului de proprietate, a certificatului de mostenitor, dupa caz;

3.Certificat fiscal eliberat de Serviciul Public- Finate Publice Locale sector 6;

4.Autorizatie de instrainare emisa de Consiliul Popular sector 6, dupa caz;

5.Decizie de preluare emisa de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al sectorului 6, dupa caz;

6.Ridicare topografica intocmita de un expert autorzat – Bulevardul Expozitiei nr. 1A.

7. Copie xerox a actelor de identitate ale titularilor de contract..

8.Declaratie notariala pe propria raspundere conform art. 326 cod penal.

Pentru relaţii suplimentare va rugăm contactaţi personalul de specialitate din cadrul Serviciului Biroul Unic- Cadastru la numarul de telefon / 0376204528

Actele necesare solicitarii certificatului de urbanism pentru amplasarea panourilor publicitare, panouri de ajisaj, semnale, reclame, firme luminoase simple, avize de amplasare pentru publicitate temporara.

1. CERERE TIP PTR. ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM, AVIZ DE AMPLASARE PUBLICITATE TEMPORARĂ.

2. PLANURI TOPO SCARA 1/500 SI SCARA 1/2000, IN CÂTE 2(DOUA)EXEMPLARE, ACTUALIZATE (eliberate de O.C.P.I. pentru anul in curs) SI CU FIGURAREA AMPLASAMENTULUI SOLICITAT.

3. CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE SI CODUL FISCAL AL FIRMEI .

4. CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE/ACTUL DE PROPRIETATE AL DETINĂTORULUI SPATIULUI/TERENULUI/CLĂDIRI ÎN COPIE XEROX

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ ACTUALIZAT .

6. ACORDUL SCRIS AL PROPRIETARULUI , PTR. AMPLASAREA PANOULUI PUBLICITAR, RECLAMEI ETC.

7. MEMORIU TEHNIC INTOCMIT DE PERSOANĂ AUTORIZATĂ (arhitect) , CARE SA CUPRINDĂ:

o GRAFICA PANOULUI , COLOR IN 2(DOUA) EXEMPLARE;

o IMAGINEA IN PERSPECTIVĂ ÎNAINTE SI DUPĂ AMPLASAREA PANOULUI, RECLAMEI, COLOR IN 2(DOUA) EXEMPLARE;

o DETALII TEHNICE DE: AMPLASARE, ANCORARE, MATERIALELE FOLOSITE , COTE DE GABARIT.

ACTELE SE VOR DEPUNE INTR-UN DOSAR + TAXA C.U. ( IN FUCTIE DE SUPRAFATA TERENULUI) AVIZ DE AMPLASARE, ( 7 LEI/MP)/ Cont deschis la TREZORERIA SECTORULUI 6 Beneficiar DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 COD FISCAL 12380248 RO17TREZ70621160203XXXXX

CONTURILE PUSE LA DISPOZIŢIA CETĂŢENILOR DE CĂTRE PRIMĂRIA SECTORULUI 6

La completarea tuturor Ordinelor de Plată se va ţine cont de următoarele menţiuni:

Toate conturile sunt deschise la TREZORERIA SECTOR 6 BENEFICIAR este Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6

COD FISCAL 12380248

RO17TREZ70621160203XXXXX-TAXE

-Taxe istoric arteră (schimbarea denumirii străzii) – 8 lei (conform H.C.G.M.B. nr. 244/2019)

Specificaţii/explicaţii la completarea Ordinului de Plată - Tipul taxei + Numele şi Prenumele petiţionarului + Adresa pentru care se solicită istoricul arterei

- Taxă timbru (contravaloare 1 leu) – pentru eliberarea Titlului de proprietate

Specificaţii/explicaţii la completarea Ordinului de Plată - Tipul taxei + Numele şi Prenumele petiţionarului + Adresa pentru care se solicită titlul de proprietate

-Taxă pentru eliberarea în copie a dosarelor deţinute de Subcomisia de aplicare a Legii nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare - 0,53 lei/pagină A4 şi 1 leu /pagină A3 (conform H.C.G.M.B. nr. 244/2019)

Specificaţii/explicaţii la completarea Ordinului de Plată – Taxă reconstituire dosar (copii) / Numele şi Prenumele / Adresa / Numărul şi data cererii iniţiale.

Actele necesare pentru prelungirea certificatului de urbanism sunt urmatoarele:

- Cerere tip

- Certificatul de urbanism in original

- Dovada platii taxei aferente (30% din taxa initiala a certificatului de urbanism)

Prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulate cu cel putin 15 zile intaintea expirarii acestuia.

 1. Cererea pentru prelungirea autorizaŃiei de construire/ desfiinŃare trebuie să fie însoŃită la depunere de autorizaŃia de construire/ desfiinŃare şi 30% din prima taxă/ taxa prelungirii valabilităŃii autorizaŃiei de construire/ desfiinŃare.
 1. Acte necesare pentru Procesul Verbal de RecepŃie 1. Cerere – recepŃie (tipizat) 2. Copie autorizaŃie construire 3. Notă proiectant cu specificaŃia că lucrările au fost executate conform Proiectului şi AutorizaŃiei de Construire

OPIS

 1. Cerere;
 2. Opis;
 3. Planşa de reglementări (pe suport topografic sc. 1:500 avizată de O.C.P.I. Bucureşti) – culori cf. Ord. 91/1991;
 4. Planşa de reglementări format A4 (varianta finală);
 5. CD/USB Stick cu documentaţia de urbanism P.U.D. (varianta finală);
 6. Actele de proprietate;
 7. Extras de Carte funciară actualizat;
 8. Certificatul de urbanism şi planşele anexe;
 9. Ridicare topografică – inventar coordonate (vizată de O.C.P.I. Bucureşti);
 10. Avizele deţinătorilor de reţele:
  1. APA NOVA nr.:
  2. RADET nr.;
  3. TELEKOM nr.;
  4. ELECTRICA nr.;
  5. DISTRIGAZ nr.;
 11.  Avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul P.M.B. – nr.:
 12. Parte scrisă;
 13. Parte desenată;
 14. Ilustrare temă;
 15. Documentar foto;
 16. Situaţia existentă – prezentarea zonei;
 17. Dovada achitării taxei R.U.R.;
 18. Declaraţia notarială a beneficiarului prin care îsi asumă orice răspundere cu privire la adoptarea acestei documentaţii şi exonerează autorităţile administraţiei publice de orice răspundere;
 19. Notificări, având termen de 30 zile, transmise prin Birou Executor Judecătoresc către proprietarii parcelelor cu care se învecinează pe toate laturile imobilul pentru care se solicită Avizul tehnic;
 20. De asemenea în conformitate cu prevederile Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 42 din 24.03.2011, vă informam că aveţi obligaţia de a face dovada ca aţi adus la cunoştinţa publicului intentia de elaborare a planului urbanistic de detaliu, prin: 

 21. Amplasarea în zona de studiu preconizată a unui panou (conform modelului prevăzut în Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. 42 din 24.03.2011), termen de afişare 30 zile

 22. Anunţ în ziar de largă circulaţie (care să cuprindă data publicării).
 23. După aprobarea documentaţiei, beneficiarul se va prezenta pentru eliberare cu al doilea exemplar complet.
 1. OPIS 1. Cerere 2. Opis 3. ChitanŃă taxă aviz - 13 lei 4. Planşa de reglementări (pe suport topografic sc. 1:500) 5. Actele de proprietate 6. Certificatul de Urbanism şi planşele anexe 7. Avizele deŃinătorilor de reŃele: - Apa Nova nr. - Radet nr. - Romtelecom nr. - Electrica nr. - Distrigaz nr. 8. Partea scrisă 9. Documentar foto 10. Ilustrare de temă 11. SituaŃia existentă – prezentarea zonei 12. Simulare fotografică După aprobarea documentaŃiei, beneficiarul se va prezenta pentru eliberare cu al doilea exemplar complet