Home

Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale

PROIECT

Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale

2021-05-27

Sectorului 6 al Municipiului București implementează, în perioada mai 2022 – mai 2023, proiectul cu titlul „Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale” – cod SMIS 151808, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul Cererii de Proiecte nr. 15/2021 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale.

Comunicate

Prezentare generală

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea transparentei, eticii si integrității instituționale la nivelul Primăriei Sector 6 prin dezvoltarea si operaționalizarea unui plan de acțiune integrat privind combaterea corupției și prevenirea conflictelor de interese, prin implementarea unui program de formare profesională a personalului propriu și prin desfășurarea unei campanii de conștientizare publică anticorupție.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Dezvoltarea capacității de analiză, monitorizare și evaluare a contextului instituțional cu privire la riscurile și vulnerabilitățile de corupție identificate la nivelul Primariei Sector 6 prin implementarea și certificarea sistemului de management anti-mită ISO 37001, operaționalizarea unui Plan de acțiune multianual de promovare a integrității, implementarea de măsuri preventive, realizarea unui ghid de bune practici destinat angajaților instituției și dezvoltarea cooperării intra- și inter-instituționale în domeniul integrității
 2. Creșterea gradului de conștientizare publică cu privire la fenomenul corupției și la măsurile anticorupție prin derularea unei campanii de informare și responsabilizare a cetățenilor din Sectorul 6 cu privire la cauzele, consecințele și la modalitățile de semnalare a faptelor de corupție
 3. Dezvoltarea competențelor în domeniul prevenirii corupției și al promovării transparenței, eticii și integrității pentru personalul Primariei Sector 6 prin derularea unui program de formare profesională.

Activități principale:

 • Analiza contextului instituțional privind riscurile și vulnerabilitățile de corupție
 • Realizarea unui plan de acțiune multianual pentru promovarea integrității la nivel instituțional
 • Realizarea Registrului documentelor semnate electronic la nivelul instituției și pilotarea acestuia la nivelul Direcției Fonduri Externe, prin complementarizare cu proiectul „Primărie Fără Hârtie și Implicarea Cetățenilor în Planificarea Strategică a Sectorului 6”.
 • Desfășurarea unei campanii de conștientizare publică cu privire la fenomenul corupției anticorupție la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București
 • Derularea unui program de formare profesională a personalului propriu, în domeniul integrității

Rezultate așteptate:

 1. Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București;
 2. Campanie de conștientizare publică a cetațenilor din sector 6 privind cauzele, consecințele faptelor de corupție și a modalității de semnalare a acestora, derulată;
 3. 60 persoane din cadrul PS6 (personal de conducere și execuție și aleși locali) formate și certificate în domeniul integrității instituționale, transparenței și al prevenirii incidentelor de integritate.

Notă: *Acest proiect este primul elaborat integral prin resursele interne ale primăriei.

Valoarea totală eligibilă: 373,123.40 lei

Valoarea confinanțării asigurate de Uniunea Europeană: 365.660,93 lei (98%)

Valoarea contribuției proprii la cheltuielile eligibile: 7.462,47 lei (2%)

Dată începere: 04.04.2022

Dată finalizare: 04.08.2023.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: fonduriexterne@primărie6.ro ( Serviciul Managementul Proiectelor si Programelor) sau la telefon 0376 204 319.

Rezultate

Documente