Home

Biroul Reglementare si Repartizare Spatii Locative

Biroul Reglementare și Repartizare Spații Locative

Aici se depun dosarele pentru atribuirea de locuințe sociale, locuințe din fondul locativ de stat și locuințe ANL, destinate tinerilor până în 35 de ani.

La nivelul Sectorului 6, sunt aproape 900 de astfel de spații locative (din care peste 700 sunt locuințe construite de ANL în Cartierul Brâncuși). Este vorba despre apartamente și garsoniere oferite spre închiriere categoriilor vulnerabile din Sectorul 6. Ne adresăm, astfel, persoanelor cu venituri mici, celor care nu își permit să plătească o chirie la prețul pieței, celor care au locuit în case retrocedate, copiilor ieșiți din centre de plasament, familiilor monoparentale cu mulți copii etc.

Principalele responsabilități

Biroul Reglementare și Repartizare Spații Locative centralizează cererile depuse de solicitanții de locuințe la nivelul Sectorului 6 și prezintă Comisiei Sociale de Repartizare a Locuințelor aceste dosare, pentru analiză și evaluare. În funcție de ordinea de prioritate a solicitanților, ținând cont de numărul, de structura (numărul de camere) și de categoria locuințelor disponibile, Comisia Socială repartizează către beneficiari aceste apartamente.

Tot Biroul de Reglementare și Repartizare Spații Locative centralizează cererile privind transcrierea contractelor de închiriere sau schimburile de locuințe.

Biroul Reglementare si Repartizare Spatii Locative

Adresa: Splaiul Independentei nr. 200

Telefon: 0372 463 382 – interior: 434.

0372 463 439

0372 463 440

  CINE POATE SOLICITA O LOCUINȚĂ SOCIALĂ

  Pentru a închiria o locuință socială, trebuie să vă încadrați în următoarele situații, potrivit legii 114/1996:

  • Aveți domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6;
  • Aveți un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic, emis anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Chiria va fi de maximum 10% din venitul realizat;
  • Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990. Excepție fac situațiile în care dreptul de proprietate a fost pierdut ca urmare a retrocedării imobilului, partajului succesoral sau din cauza divorțului;
  • Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru construcția unei locuințe;
  • Solicitanții și/sau membrii familiei nu dețin, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat.

   

  CINE POATE SOLICITA O LOCUINȚĂ DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

  Acest gen de locuințe sunt, în general, rămase în fondul locativ al statului, din perioada comunistă. Se acordă, respectând criterii sociale (de venit, vârstă, vulnerabilități), reglementate prin hotărâri de Consiliu Local, cu respectarea cadrului legal. Criteriile de eligibilitate și de prioritizare în acordarea unei astfel de locuințe trebuie să respecte principiile sociale și criteriile de mai jos.

  • Aveți domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6;
  • Aveți un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic, emis anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Chiria va fi de maximum 10% din venitul realizat;
  • Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990. Excepție fac situațiile în care dreptul de proprietate a fost pierdut ca urmare a retrocedării imobilului, partajului succesoral sau din cauza divorțului;
  • Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru construcția unei locuințe;
  • Solicitanții și/sau membrii familiei nu dețin, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat.

   

  CINE POATE SOLICITA O LOCUINȚĂ ANL

  • Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste;
  • Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, aceste restricţii având în vedere raza municipiului Bucureşti. Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari.
  • Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuințele.

  Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele care urmează a fi construite pentru tineri și supuse închirierii.

   

  CRITERII DE ACORDARE A UNEI LOCUINȚE

  Condițiile de acordare nu sunt subiective, ci se fac pe baza unui punctaj obținut în urma mai multor criterii, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 6. Se iau în calcul venitul net lunar pe membru de familie, numărul de copii, numărul membrilor familiei, starea sănătății acestora, vârsta, studiile absolvite, condițiile de locuit sau vechimea cererii. De asemenea, prioritate au tinerii proveniți din centre de plasament și persoanele evacuate din imobile retrocedate.

   

   

  Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

  La dosar, se vor depune următoarele acte:
  • Declarație autentificată, din care să rezulte că familia solicitantului (soț/soție, copii), după data de 01.01.1990 și până la data depunerii cererii,  nu a deținut și nu deține locuință proprietate personală sau din fondul locativ de stat, nu a cedat un contract de închiriere și nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe. Tot în declarație, solicitantul va preciza unde locuiește în fapt și că se angajează ca orice situație survenită să o aducă la cunoștință primăriei. Când este cazul, solicitantul va menționa (cu acte doveditoare) și dacă membrii familiei sale realizează venituri pe cont propriu;
  • Dovada veniturilor net realizate în ultimele 12 luni de către familia solicitantului. În acest sens, se vor prezenta adeverințe de la locurile de muncă, contracte de muncă, extrasul din registrul de salariați certificat de angajator (REVISAL). Șomerii vor prezenta carnetul de luare în evidență de la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 6 și dovada veniturilor realizate în lunile respective. Iar cei care nu au loc de muncă și nu realizează niciun venit vor prezenta declarație dată la notar în acest sens (pentru lunile în care nu au lucrat) sau adeverință eliberată de ANAF care să ateste acest lucru. De asemenea, pensionarii vor prezenta taloanele de pensie din ultimele 12 luni sau adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii Sector 6. Pentru minori, se va face dovada primirii alocației de stat pentru luna anterioară depunerii cererii;
  • Certificatul de căsătorie sau acte care atestă desfacerea căsătoriei, dacă este cazul (copie și original);
  • Acte de identitate ale ambilor soți, dacă este cazul (copie și original). Dovada domiciliilor avute până la data depunerii cererii se va face pe baza adeverinței eliberate de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, la care solicitantul este arondat cu domiciliul stabil (original);
  • Certificatele de naștere ale copiilor sau actele de identitate, dacă este cazul (copie și original);
  • Pentru copiii rezultați din concubinaj, recunoscuți de tată, se va prezenta hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor;
  • Dovada calității în care familia locuiește la adresa de domiciliu. În acest sens, se va prezenta, după caz: actul de proprietate sau contractul de închiriere (dacă la adresa de domiciliu solicitantul și familia locuiesc în calitate de toleranți), sau contractul de închiriere (dacă locuiesc în calitate de chiriași);
  • Solicitantul care locuiește la adresa de domiciliu va prezenta actele de identitate ale persoanelor care locuiesc la acea adresă. Pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de naștere; 
  • În cazul în care titularul sau, după caz, soțul/soția, după data de 01.01.1990 au avut domiciliul și la alte adrese față de cea actuală, urmează să fie prezentate și actele domiciliilor anterioare;
  • Dacă solicitantul are domiciliul  și locuiește în apartament la bloc, va prezenta adeverință de la asociația de proprietari, în care să se precizeze numele și prenumele persoanelor pentru care se plătește întreținerea;
  • Dovada studiilor absolvite de solicitant. Cei care nu au urmat o formă de învățământ vor prezenta în acest sens declarație autentificată la notarul public;
  • Certificat medical (dacă este cazul) eliberat conform OUG 40/1999 și avizat de medicul de familie, pentru solicitant și toți cei care urmează să beneficieze de locuința socială;
  • Certificat de handicap/invaliditate, sau de rănit/luptător, sau urmaș al celui decedat în Revoluția din decembrie 1989 (dacă este cazul);
  • Dovada drepturilor acordate conform prevederilor legii nr. 44/1994 (veterani de război);
  • Dovada drepturilor acordate de prevederile decretului – lege nr. 118/1990 privind persoanele persecutate politic și deportate (dacă este cazul);
  • În cazul în care solicitanții sunt evacuați de la adresa de domiciliu (nu neapărat din culpă proprie), se va prezenta sentința judecătorească de evacuare și procesul verbal de punere în aplicare a sentinței sau notificare în vederea evacuării, emisă de executorul judecătoresc.

   

  PLACEHOLDER TAB 5

  Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu. La dosar, se vor depune următoarele acte:
  • Declarație autentificată, din care să rezulte că familia solicitantului (soț/soție, copii), după data de 01.01.1990 și până la data depunerii cererii,  nu a deținut și nu deține locuință proprietate personală sau din fondul locativ de stat, nu a cedat un contract de închiriere și nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe. Tot în declarație, solicitantul va preciza unde locuiește în fapt și că se angajează ca orice situație survenită să o aducă la cunoștință primăriei. Când este cazul, solicitantul va menționa (cu acte doveditoare) și dacă membrii familiei sale realizează venituri pe cont propriu;
  • Dovada veniturilor net realizate în ultimele 12 luni de către familia solicitantului. În acest sens, se vor prezenta adeverințe de la locurile de muncă, contracte de muncă, extrasul din registrul de salariați certificat de angajator (REVISAL). Șomerii vor prezenta carnetul de luare în evidență de la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 6 și dovada veniturilor realizate în lunile respective. Iar cei care nu au loc de muncă și nu realizează niciun venit vor prezenta declarație dată la notar în acest sens (pentru lunile în care nu au lucrat) sau adeverință eliberată de ANAF care să ateste acest lucru. De asemenea, pensionarii vor prezenta taloanele de pensie din ultimele 12 luni sau adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii Sector 6. Pentru minori, se va face dovada primirii alocației de stat pentru luna anterioară depunerii cererii;
  • Certificatul de căsătorie sau acte care atestă desfacerea căsătoriei, dacă este cazul (copie și original);
  • Acte de identitate ale ambilor soți, dacă este cazul (copie și original). Dovada domiciliilor avute până la data depunerii cererii se va face pe baza adeverinței eliberate de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, la care solicitantul este arondat cu domiciliul stabil (original);
  • Certificatele de naștere ale copiilor sau actele de identitate, dacă este cazul (copie și original);
  • Pentru copiii rezultați din concubinaj, recunoscuți de tată, se va prezenta hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor;
  • Dovada calității în care familia locuiește la adresa de domiciliu. În acest sens, se va prezenta, după caz: actul de proprietate sau contractul de închiriere (dacă la adresa de domiciliu solicitantul și familia locuiesc în calitate de toleranți), sau contractul de închiriere (dacă locuiesc în calitate de chiriași);
  • Solicitantul care locuiește la adresa de domiciliu va prezenta actele de identitate ale persoanelor care locuiesc la acea adresă. Pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de naștere; 
  • În cazul în care titularul sau, după caz, soțul/soția, după data de 01.01.1990 au avut domiciliul și la alte adrese față de cea actuală, urmează să fie prezentate și actele domiciliilor anterioare;
  • Dacă solicitantul are domiciliul  și locuiește în apartament la bloc, va prezenta adeverință de la asociația de proprietari, în care să se precizeze numele și prenumele persoanelor pentru care se plătește întreținerea;
  • Dovada studiilor absolvite de solicitant. Cei care nu au urmat o formă de învățământ vor prezenta în acest sens declarație autentificată la notarul public;
  • Certificat medical (dacă este cazul) eliberat conform OUG 40/1999 și avizat de medicul de familie, pentru solicitant și toți cei care urmează să beneficieze de locuința socială;
  • Certificat de handicap/invaliditate, sau de rănit/luptător, sau urmaș al celui decedat în Revoluția din decembrie 1989 (dacă este cazul);
  • Dovada drepturilor acordate conform prevederilor legii nr. 44/1994 (veterani de război);
  • Dovada drepturilor acordate de prevederile decretului – lege nr. 118/1990 privind persoanele persecutate politic și deportate (dacă este cazul);
  • În cazul în care solicitanții sunt evacuați de la adresa de domiciliu (nu neapărat din culpă proprie), se va prezenta sentința judecătorească de evacuare și procesul verbal de punere în aplicare a sentinței sau notificare în vederea evacuării, emisă de executorul judecătoresc.
  AtasamentDimensiuneData publicării
  Actele necesare pentru depunerea cererilor în vederea atribuirii de locuinţe în baza legii nr. 114 19963.55 MB25 January 2022
  Lista cuprinzand documentele necesare completarii dosarelor pentru atribuirea de locuinte, in baza ordonantei de urgenta nr.74202.2 MB25 January 2022
  HCL 218 din 27.08.20191.77 MB25 January 2022
  Anexa 1 la HCL 218 din 27.08.20191.57 MB25 January 2022
  Anexa 2 la HCL 218 din 27.08.20192.37 MB25 January 2022
  HCL 219 din 27.08.20191.58 MB25 January 2022
  Anexa 1 la HCL 219 din 27.08.20191.2 MB25 January 2022
  Anexa 2 la HCL 219 din 27.08.20191.83 MB25 January 2022