Home

Programul „Mediu, Sport și Sănătate” 2023

PROIECT

Programul „Mediu, Sport și Sănătate” 2023

2023-05-09

Primăria Sector 6 lansează al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului “Mediu, Sport și sănătate în Sectorul 6”, pentru anul 2023.

Programul este dedicat organizațiilor non-guvernamentale care au în domeniul de activitate:

 1. Protejarea mediului;
 2. Educația sportivă pentru copii și adolescenți;
 3. Campaniile de sănătate și educație contraceptivă pentru adolescenți și tineri.

OBIECTIVUL GENERAL

Susținerea inițiativelor societății civile care au ca scop protejarea și promovarea intereselor copiilor, adolescenților și tinerilor, în special aparținând grupurilor defavorizate din Sectorul 6.

PRIORITĂȚI DE FINANȚARE

Prioritatea 1: Protejarea mediului prin derularea de activități de sprijin inclusiv educarea și conștientizare a tinerilor, adolescenților și copiilor

Prioritatea 2: Creșterea atractivității educației fizice și a sporturilor de echipă în vederea stimulării dezvoltării fizice şi psiho-sociale a copiilor și adolescenților, în special din mediile defavorizate din Sectorul 6.

Prioritatea 3: Educarea și conștientizarea adolescenților și tinerilor cu privire la educația contraceptivă și a prevenirii infectării cu boli cu transmitere sexuală și promovarea unei atitudini de sprijin față de persoanele deja infectate, respectiv, de combatere a formelor de discriminare.

TIPURI DE ACTIVITĂȚI

Prioritatea 1

 • Campanii, evenimente de conștientizare, educare în domeniul protecției mediului; · Dotarea cu echipamente pentru monitorizarea și măsurarea poluării;
 • Activități de ecologizare;
 • Identificarea de soluții eficiente și inovatoare în domenii legate de protejarea mediului în zonele urbane din Sectorul 6.

Atenție! În ceea ce privește activitățile de ecologizare, sunt eligibile doar acele activități care nu se suprapun cu cele derulate de către operatorii de salubritate din Sectorul 6.

Prioritatea 2

 • dotarea cu echipament sportiv pentru copii și profesori;
 • organizarea și/sau participarea la competiții;
 • rambursarea costurilor de transport la competiții;
 • închirierea sălilor/ spațiilor pentru competiții/ antrenamente.

Atenție! Unul dintre criteriile de eligibilitate vizează numărul de copii/ adolescenți înscriși la clubul (asociația) care derulează activitățile din proiect. Astfel, vor fi eligibili aplicații care au un număr minim de 20 de copii/ adolescenți înscriși.

Prioritatea 3

 • diseminarea de materiale informative (pliante, fluturași, broșuri etc.);
 • susținerea de sesiuni de informare și educare on-site sau online;
 • sesiuni de formare a personalului didactic;
 • dotarea cu materiale educaționale.

Atenție! Sunt eligibile inclusiv activitățile vizând educația pentru sănătate și de promovare a sănătății adolescenților și tinerilor, însă doar în contextul temei principale.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

Organizații neguvernamentale nonprofit din România, care au în cadrul obiectului de activitate educația sportivă și de sănătate pentru copii, adolescenți, tineri, inclusiv din mediile defavorizate.

PARTENERIAT

Orice organizație non-guvernamentală care respectă criteriile de eligibilitate, contribuie în mod direct la atingerea rezultatelor proiectului și administrează o parte din bugetul acestuia. Un proiect poate avea un număr de maxim 3 beneficiari – liderul de proiect și doi parteneri.

VALOAREA FINANȚĂRII

Bugetul programului pentru anul 2023 este de 1 milion lei. Acesta poate fi subiectul unor modificări ulterioare de către finanțator. Din acesta, un procent de 25% (250 mii lei) este alocat Priorității 1, 50% (500 mii lei) din sumă fiind alocată Priorității 2, iar 25% (250 mii lei) este alocat Priorității 3.

 • Valoarea minimă a grantului pentru un proiect aferent Priorității 1 este de 20 mii lei, iar valoarea maximă nu poate depăși 60 mii lei.
 • Valoarea minimă a grantului pentru un proiect aferent Priorității 2 este de 25 mii lei, iar valoarea maximă nu poate depăși 100 mii lei.
 • Valoarea minimă a grantului pentru un proiect aferent Priorității 3 este de 20 mii lei, iar valoarea maximă nu poate depăși 50 mii lei.

 În cazul în care activitățile propuse în proiect presupun costuri mai mari decât finanțarea solicitată, beneficiarii vor asigura diferența necesară din surse proprii. Contribuția proprie a solicitantului, de minim 10% din valoarea totală a finanțării, va fi indicată în bugetul proiectului aferent cererii de finanțare.

Activitățile sunt indicative – printr-un proiect poate fi finanțată doar o activitate, nefiind obligatorie finanțarea celorlalte activități enumerate. Lista completă a activităților va fi definită în Ghidul Solicitantului.

DURATA PROIECTELOR

Toate proiectele trebuie finalizate înainte de data de 31 decembrie 2023, această perioadă incluzând și plata tranșei finale.

Rezultate

Calendar

Înscrierea canditaților și depunerea propunerilor de proiect: 04.07.2023 – 02.08.2023, ora 16.00.

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile: 03.08.2023 – 09.08.2023.

———————————————————————————————————

Publicarea rezultatelor: 10.08.2023.

Depunerea contestațiilor: 11.08.2023 – 15.08.2023, ora 23.59.

Soluționarea contestațiilor: 16.08.2023 – 22.08.2023.

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor: 23.08.2023.

 

Regulament

Regulamentul are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordate din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București.

Ghidul solicitantului 

Ghidul reprezintă un îndrumar pentru viitorii solicitanţii în vederea obținerii finanțării nerambursabile. Acesta cuprinde regulile generale privind completarea şi transmiterea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte lansat de Sectorul 6 al Municipiului București, precum și indicații punctuale, utile în faza de elaborare a cererii de finanțare.

Important! – Ghidul solicitantului nu se substituie Regulamentului care guvernează Programul de finanțare. În acest sens, solicitanții au obligația respectării Programului de Finanțare, Regulamentului și anexelor acestuia.

Descarcă documente

 

Documente necesare depunerii cererii de finanțare

În vederea depunerii unui proiect este necesară completarea următoarelor documente.

Detaliile privind modalitățile de depunere pot fi consultate în Ghidul Solicitantului.

Descarcă documente

 

Documente necesare în perioada de contractare și implementare

Solicitanţii ale căror propuneri de proiect au fost selectate vor semna contractul de finanţare.

Contractul se încheie între Sectorul 6 al Municipiului București şi solicitantul declarat admis, în termen de maxim 30 de zile de la data publicării rezultatului sesiunii de selecție a proiectelor pe site-ul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București. Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare, cu respectarea legislaţiei naţionale.

Dacă în termenul stabilit solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanţare proiectul în cauză se elimină de la finanţare. Locurile acestora vor fi preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 Descarcă documente

Date de contact

Contact Autoritatea Finanțatoare – Primăria Sectorului 6.

Exclusiv pe perioada depunerii proiectelor, Autoritatea Finanțatoare va asigura tuturor potențialilor solicitați help-desk. În acest sens, datele de contact ale Autorității sunt:

 • Primăria Sector 6
 • Directia Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe
 • Email: [email protected]
 • Telefon: 0376.204.430
 • Persoană de contact: Antonia Burlă-Necșulescu

Documente